Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Co się dzieje z umowš lojalnościowa w razie przejęcia zakładu lub jego części na nowego pracodawcę

123RF
W razie przejœcia zakładu lub jego częœci na nowego pracodawcę, nie staje się on z mocy prawa stronš umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, zawartej przez poprzedniego pracodawcę.

- Przejšłem zakład pracy na podstawie art. 231 k.p. Wiem, że z mocy prawa stałem się pracodawcš przejętych pracowników. Jednak zaskoczył mnie fakt, że jedna z osób powołuje się na podpisanš umowę o zakazie konkurencji po ustaniu umowy, zawartš z byłym pracodawcš. Czy stałem się również stronš tej umowy? – pyta czytelnik.

W zakresie okreœlonym w odrębnej pisemnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalnoœci konkurencyjnej wobec zatrudniajšcego ani też œwiadczyć pracy w ramach umowy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzšcego takš działalnoœć. Jest to legalna definicja zakazu konkurencji wynikajšca z art. 1011 § 1 k.p. Cytowany przepis ma odpowiednie zastosowanie do sytuacji, gdy pracodawca i pracownik – majšcy dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę – zawierajš kontrakt o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy(art. 1012 § 1 k.p.) >patrz wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Zakres przejęcia

W œwietle art. 231 § 1 k.p., w przypadku przejœcia zakładu pracy lub jego częœci na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stronš dotychczasowych umów, z zastrzeżeniem jednak poniższych uwag.

Mianowicie: pracodawca ma wówczas obowišzek zaproponować nowe warunki pracy i płacy podwładnym œwiadczšcym do tej pory obowišzki służbowe na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego zainteresowani etatowcy mogš złożyć oœwiadczenie o przyjęciu lub odmowie akceptacji zmodyfikowanych warunków zatrudnienia. Jeżeli strony nie osišgnš konsensusu, dotychczasowy stosunek pracy rozwišzuje się z upływem czasu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym podwładny złożył oœwiadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oœwiadczenie. Istotne jest, iż ustanie angażu w tym trybie rodzi dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wišżš z rozwišzaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 231 § 4–5 k.p.).

Brak zastosowania

Skoro zatem art. 231 § 1 k.p. odnosi się wyłšcznie do aktualnie trwajšcych stosunków pracy, natomiast art. 1012 § 1 k.p. normuje prawa i obowišzki stron zwišzane z zakazem konkurencji już po jego rozwišzaniu, to – w konsekwencji – art. 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcš. Tożsame stanowisko zajšł Sšd Najwyższy w uchwale z 6 maja 2015 r. (III PZP 2/15).

Miejsce w aktach

Umowę o zakazie konkurencji po rozwišzaniu stosunku pracy umieszcza się w częœci C akt osobowych etatowca, chyba że taka klauzula została umieszczona w umowie o pracę albo aneksie do niej – wówczas właœciwa jest częœć B jego teczki personalnej.

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 231 § 1 i 4–5, art. 1011 § 1, art. 1012 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 2 lit. j i pkt 3 lit. d rozporzšdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 894)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL