Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Wolna niedziela bez względu na okres rozliczeniowy

Od marca 2018 r. stopniowo będš wprowadzane ograniczenia handlu w niedziele.
AdobeStock
Pracownik musi mieć zapewnionš niedzielę wolnš od pracy co najmniej raz na 4 tygodnie. To uprawnienie nie jest powišzane z okresem rozliczeniowym. W tym wolnym dniu nie wolno wezwać podwładnego do pracy nawet na godzinę.

Okres rozliczeniowy czasu pracy służy wielu rozliczeniom zwišzanym z czasem pracy. Zdecydowanš większoœć z nich „zamyka" – na jego przestrzeni ma być m.in. zapewniony przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy (przeciętnie 48-godzinny wraz z godzinami nadliczbowymi), zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Do jego końca oddajemy dni wolne za pracę w œwięta, niedziele czy dni wolne wynikajšce z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie jest jednak tak, że okres rozliczeniowy zamyka całkowicie wszystkie kwestie czasu pracy.

Pracownik pracujšcy w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (poza osobami zatrudnionymi w systemie weekendowym oraz pracownikami instytucji kultury). Oznacza to, że w każdych kolejnych 4 tygodniach musi się znaleŸć co najmniej jedna niedziela wolna. Nie zamyka się to w okresie rozliczeniowym. Jak wskazał GIP w piœmie z 4 sierpnia 2009 r. (GPP-459-4560-49/09/PE/RP): art. 15112 k.p. nie precyzuje, jak liczyć te cztery tygodnie. Można więc przyjšć, że rytm, w jakim podwładnemu będzie udzielana wolna niedziela, jest niezależny od okresów rozliczeniowych i w zasadzie powinien być odnoszony do układu tygodni w roku kalendarzowym. Natomiast z uwagi na to, że ten przepis nie okreœla poczštku czterotygodniowego okresu, w jakim ma przypadać wolna niedziela, pracodawca wywišże się z tego wymogu, jeœli w każdym dowolnie wybranym czterotygodniowym okresie będzie przypadać co najmniej jedna niedziela wolna od pracy.

Przykład:

Pracownik pracuje w systemie równoważnym, we wszystkie dni tygodnia, według grafików miesięcznych. Objęty jest trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym, który obejmuje kwartały kalendarzowe. W paŸdzierniku pracował w niedziele: 15, 22 i 29. Niedziele 1 i 8 paŸdziernika miał wolne. Zatem miał zapewnione dwie niedziele wolne na pięć niedziel paŸdziernikowych. W listopadzie pracował w niedziele 5, 12 i 26, niedzielę 19 miał wolnš.

Takie rozłożenie wolnych niedziel jest nieprawidłowe. Przy trzech kolejnych niedzielach paŸdziernika przepracowanych przez pracownika, pierwsza niedziela listopadowa powinna być wolna. Wolna niedziela oznacza przy tym wolny cały czas oznaczony jako niedziela – pomiędzy 6.00 tego dnia a 6.00 dnia następnego lub w przedziale innych 24 godzin wskazanych w przepisach wewnštrzzakładowych.

Przy zrealizowanym harmonogramie paŸdziernikowym jedyna możliwoœć prawidłowego zaplanowania pracy musiałaby wyglšdać jak >w załšczonej tabeli.

Rzeczpospolita

Zapewnienie wolnej niedzieli 5 listopada wypełnia obowišzek niedzieli „bez pracy" raz na 4 tygodnie. Po niej pracodawca w zakresie listopada miałby dowolnoœć – nawet każda z kolejnych niedziel mogłaby być zaplanowana jako dzień pracy.

Za pracę w niedzielę uważa się pracę przypadajšcš na godziny od 6.00 w kalendarzowš niedzielę do 6.00 następnego dnia (czyli niedziela kończy się o 6.00 w poniedziałek). Pracodawca może jednak w przepisach wewnętrznych inaczej oznaczyć niedzielę (np. od 7.00 do 7.00 następnego dnia, od 0.00 do 24.00). Niezależnie od tego, wolna niedziela, na którš wskazuje art. 15112 k.p. oznacza sytuację, w której pracownik miał wolny cały czas stanowišcy niedzielę. Wezwanie go do pracy w tym dniu poza harmonogramem „niweluje" wolnš niedzielę. Niezależnie od sposobu rekompensaty, nie zostanie mu ona wtedy zapewniona.

Autor jest prawnikiem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL