Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Szef nie zablokuje przerwania wychowawczego

Podanie o przerwanie urlopu wychowawczego nie ma sformalizowanej treœci.
shutterstock
Pracodawcę wišże wniosek rodzica o wczeœniejszy powrót do pracy z urlopu, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. Cišża ani choroba nie ograniczajš możliwoœci skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia. Przed podjęciem zadań czasem konieczne jest skierowanie podwładnego na badania lekarskie.

Pracownica przebywajšca na urlopie wychowawczym, która zaszła w cišżę, bardzo często chce przerwać urlop. Taka proœba rzadko spotyka się z entuzjazmem pracodawcy. Wynika to z obaw, że od razu po powrocie do pracy kobieta pójdzie na zwolnienie lekarskie. Czy jednak szef może odmówić udzielenia jej zgody?

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

- w każdym czasie – ale tylko za zgodš pracodawcy,

- po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, najpóŸniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

W pierwszym przypadku kobieta musi zatem uzgodnić termin powrotu z pracodawcš. Ustalajš konkretnš datę. Może to być nawet następny dzień po rozmowie. Obie strony muszš się jednak zgodzić na dany termin. Przy braku zgody szefa, pracownicy pozostaje druga opcja.

Mamy wtedy do czynienia jedynie z oœwiadczeniem pracownicy przerywajšcej urlop, które musi złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Strony nie zawierajš żadnego porozumienia. Pracodawca musi dopuœcić kobietę do pracy. Przy złożeniu informacji na co najmniej 30 dni przed planowanym dniem powrotu do pracy, szef nie ma prawnej możliwoœci odmowy dopuszczenia kobiety do zadań.

Uprawnień w tym zakresie nie wyłšcza ani nie ogranicza fakt, że pracownica jest w cišży albo jest chora. Często pracodawcy wskazujš, że pracownica z pewnoœciš od razu „pójdzie na zwolnienie", a oni będš mieli dodatkowe koszty. To, czy faktycznie podwładna wróci do pracy, czy też będzie niezdolna do pracy, jest niewiadomš. Pozostaje to jednak bez znaczenia, jeœli chodzi o samo prawo do przerwania urlopu wychowawczego.

Tego uprawnienia nie można ograniczyć jedynie do pracowników zdolnych do œwiadczenia pracy, czyli osób, które po przerwaniu wychowawczego będš faktycznie pracowały. Pismo pracownika wišże pracodawcę, nawet jeœli pochodzi od osoby, o której wie, że jest długotrwale chora. Oczywiœcie w takim przypadku nie można dopuœcić jej do pracy, ale urlop i tak zostanie przerwany.

Jeœli po przerwaniu urlopu wychowawczego pracownica nie podejmie pracy, tylko dostarczy zwolnienie lekarskie, rzeczywiœcie po stronie pracodawcy pojawi się koszt w postaci wypłaty wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni choroby w wysokoœci 100 proc. podstawy wymiaru (w zwišzku z niezdolnoœciš do pracy przypadajšcš na okres cišży), jeœli w danym roku jeszcze go nie pobierała.

Jeżeli zaœ zwolnienie lekarskie się nie pojawi, przed dopuszczeniem kobiety do pracy należy ustalić, czy konieczne jest jej skierowanie na badania kontrolne. Takiego obowišzku nie ma po samym urlopie wychowawczym. Powstaje on jednak, gdy przed nim albo przed poprzedzajšcymi go urlopem rodzicielskim i macierzyńskim pracownica była niezdolna do pracy dłużej niż 30 dni.

Należy też pamiętać, że po rozpoczęciu œwiadczenia pracy kobieta zostanie objęta rozległš ochronš. Pracodawca nie będzie mógł m.in.:

- wypowiedzieć ani co do zasady rozwišzać z niš stosunku pracy,

- zatrudniać jej w godzinach nadliczbowych,

- zatrudniać jej powyżej 8 godzin dziennie oraz w porze nocnej,

- zatrudniać przy częœci prac (zob. rozporzšdzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucišżliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cišży i kobiet karmišcych dziecko piersiš, DzU z 2017 r., poz. 796).

Autor jest prawnikiem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL