Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego bez stosowania zasady proporcjonalności

Fotolia.com
Niezależnie od tego, czy pracownik straci status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym w lutym, czy w grudniu, ma prawo wykorzystać pełny 10-dniowy wymiar urlopu dodatkowego.

Niepełnosprawnoœć jest zwišzana z trwałš lub okresowš niezdolnoœciš do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawnoœci organizmu, w szczególnoœci powodujšcš niezdolnoœć do pracy. Jednak fakt bycia niepełnosprawnym nie dyskwalifikuje automatycznie z życia zawodowego. Osoby niepełnosprawne często podejmujš zatrudnienie. Majš przy tym szczególne uprawnienia okreœlone w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która przewiduje trzy stopnie niepełnosprawnoœci – znaczny, umiarkowany oraz lekki.

Wszystkie osoby niepełnosprawne majš szczególne uprawnienia w zakresie organizowania ich czasu pracy. Natomiast pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawnoœci majš ponadto prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego takiego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawnoœci.

Pracodawcy zatrudniajšcy osoby niepełnosprawne często majš wštpliwoœci, co zrobić, jeœli pracownik w trakcie zatrudnienia straci status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym – czy pozbawia go to jakiejœ częœci urlopu dodatkowego?

Przepisy szczególne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierajš szczególnych zasad, którymi rzšdziłby się dodatkowy urlop wypoczynkowy, np. dotyczšcych jego rozliczania czy planowania. W zwišzku z tym konieczne jest stosowanie powszechnych reguł odnoszšcych się do pracowniczych uprawnień urlopowych. Jednak i one nie odpowiadajš wprost na pytanie, jak należy postšpić w kwestii urlopu dodatkowego w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku utracił status osoby niepełnosprawnej.

Przyjmuje się, że w sytuacji, gdy pracownik nabył prawo do urlopu dodatkowego na dany rok kalendarzowy, nie wykorzystał go w całoœci, a następnie utracił wymagany stopień niepełnosprawnoœci, i tak ma prawo do wykorzystania pełnych 10 dni tego urlopu. Nie ma tu zastosowania zasada proporcjonalnoœci. Obowišzuje ona bowiem w sytuacji rozliczania urlopu w razie ustania stosunku pracy w trakcie roku, a nie w sytuacji kontynuowania zatrudnienia.

Takš regułę należy przyjšć również wtedy, gdy pracownik traci status niepełnosprawnego na poczštku roku, ale po nabyciu uprawnień urlopowych z 1 stycznia tego roku.

Jeżeli zatem pracownik traci wymagany stopień niepełnosprawnoœci np. w lutym czy w marcu, zachowuje prawo do 10 dni urlopu dodatkowego. Jednoczeœnie w zwišzku z utratš wymaganego stopnia niepełnosprawnoœci oznacza to brak prawa do urlopu dodatkowego w kolejnym roku.

—Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL