Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Wypadek autem firmowym może być kosztowny

Fotorzepa, Robert Wójcik
Jeœli pracownik wyrzšdzi szkodę samochodem służbowym przy wykonywaniu swoich obowišzków zawodowych, do jej naprawienia zobowišzany jest pracodawca.

Pracodawcy udostępniajš pracownikom samochody służbowe. Nie chodzi tylko o kurierów czy przedstawicieli handlowych, ale o wszystkich etatowców, którym auta firmowe ułatwiajš dotarcie w okreœlone miejsce na czas. W czasie użytkowania pojazdów, nie tylko służbowych, nierzadko dochodzi do kolizji i wypadków z ich udziałem. W ich wyniku powstajš szkody po stronie osób trzecich, jak również w aucie służbowym.

Obowišzki pracownicze

Kodeks pracy nie zawiera odrębnych regulacji dotyczšcych odpowiedzialnoœci za szkody wyrzšdzone przez pracowników w czasie korzystania z samochodów służbowych. Stosować się tu będzie art. 120 § 1 k.p., który wprowadza ogólnš zasadę odpowiedzialnoœci pracodawcy za szkody wyrzšdzone osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowišzków służbowych.

W razie wyrzšdzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej przy wykonywaniu przez niego obowišzków pracowniczych zobowišzany do naprawienia szkody jest wyłšcznie pracodawca. Oznacza to, że osoba poszkodowana, czyli taka, której mienie uległo zniszczeniu lub która sama doznała uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku spowodowanego przez pracownika samochodem służbowym, powinna w pierwszej kolejnoœci skierować swoje roszczenie o naprawienie szkody (wypłatę odszkodowania za szkodę materialnš czy zadoœćuczynienia za wyrzšdzonš krzywdę) do pracodawcy. Jeżeli pracodawca szkodę naprawi, wówczas zgodnie z § 2 tego przepisu przysługuje mu regres (roszczenie zwrotne) do pracownika. Odszkodowanie, którego będzie mógł żšdać od pracownika, ustala się w wysokoœci wyrzšdzonej szkody, ale nie może ono wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługujšcego pracownikowi w dniu wyrzšdzenia szkody (art. 119 k.p.).

Od rozwišzań ustawowych dopuszcza się pewne wyjštki. Pracownik będzie odpowiadać, jeżeli w okreœlonych przypadkach osoba poszkodowana nie będzie mogła dochodzić naprawienia szkody od pracodawcy. Jak wskazuje Sšd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2008 r. (II CSK 618/07), taka sytuacja może mieć miejsce w razie niewypłacalnoœci pracodawcy. Pracodawca nie będzie odpowiadał także wtedy, gdy szkoda zostanie wyrzšdzona przez pracownika, który nie ma ważnego prawa jazdy, a nieumyœlnie wyrzšdzi szkodę osobie trzeciej podczas wykonywania obowišzków pracowniczych (wyrok Sšdu Najwyższego z 10 wrzeœnia 2009 r., V CSK 85/09).

Pracodawca odpowiadać będzie także za szkodę wyrzšdzonš przez pracownika innemu pracownikowi.

Nie tylko godziny aktywnoœci

Art. 120 kodeksu pracy stosuje się, jeżeli szkoda zostanie wyrzšdzona przez pracownika przy wykonywaniu obowišzków pracowniczych. Przyjmuje się, że chodzi o sytuacje, kiedy zachodzi zwišzek między działaniami pracownika a jego obowišzkami pracowniczymi, czyli gdy szkoda powstanie np. wtedy, gdy listonosz rozwozi pocztę, kierowca autobusu podjeżdża do przystanku. Ogólnie rzecz ujmujšc, pracodawca będzie odpowiadał za pracownika, któremu powierzył auto służbowe w ramach stosunku pracy, zawsze gdy wypadek zostanie przez niego spowodowany w godzinach pracy i podczas jej wykonywania.

Gdy pracownik wyrzšdzi szkodę jedynie przy okazji wykonywania obowišzków pracowniczych (szybki dojazd do sklepu czy na wizytę do lekarza w godzinach pracy), sam będzie zobowišzany do jej naprawienia.

Lepiej z regulaminem

Coraz częœciej pracodawcy zgadzajš się na korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika po godzinach jego pracy, np. w zwišzku z dojazdem do domu czy nawet wyjazdem na zagraniczne wakacje. Coraz częœciej też zasady korzystania z pojazdu w takich sytuacjach ustala się w regulaminie korzystania z samochodów służbowych (polityce flotowej firmy), choć bywa i tak, że kwestie te nie sš nigdzie uregulowane. Wówczas niejednokrotnie dochodzi do sporów co do tego, czy za wyrzšdzonš szkodę odpowiada właœciciel pojazdu, czy jego użytkownik.

To argument za wprowadzeniem polityki korzystania z samochodów służbowych w firmie, nawet jeœli ma ona jedynie kilka takich pojazdów. Przede wszystkim po to, aby uniknšć nieporozumień co do zasad wykorzystywania takiego pojazdu i odpowiedzialnoœci ponoszonej z tego tytułu.

Dobrze przygotowany regulamin czy polityka powinien bowiem wskazywać, w jakich przypadkach pracownik będzie odpowiadał za szkodę wyrzšdzonš pojazdem służbowym, którego używa po godzinach. Ma również precyzować, kiedy pracownik będzie musiał zwrócić koszty naprawy pojazdu służbowego.

Odpowiedzialnoœć ubezpieczyciela

W większoœci wskazanych przypadków szkody wyrzšdzonej osobie trzeciej autem firmowym pracodawca będzie mógł sięgnšć do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowišzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 392 ze zm.; dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowišzkowych) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, do wysokoœci ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

W szczególnych przypadkach pracodawca bšdŸ pracownik będš musieli pokryć częœć odszkodowania, np. w zakresie, w jakim wysokoœć szkody przewyższa wysokoœć odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczyciel nie będzie zobowišzany do wypłaty odszkodowania, gdy kierujšc samochodem służbowym, pracownik wyrzšdzi szkodę w innym pojeŸdzie służbowym pracodawcy (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o  ubezpieczeniach obowišzkowych).

Najczęœciej pracodawcy wykupujš dla użytkowanych pojazdów służbowych polisy AC, czyli ubezpieczenie autocasco. Wówczas co do zasady szkody powstałe w samochodzie firmowym sš naprawiane poprzez wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Zdarza się jednak, że pracodawcy często przerzucajš na pracowników koszt tzw. udziału własnego w odszkodowaniu oraz obcišżajš ich odpowiedzialnoœciš za kolejnš szkodę.

Udział własny zwišzany jest z możliwoœciš wykupu tańszego wariantu polisy ubezpieczeniowej, jeżeli jej beneficjent zobowišże się do pokrycia okreœlonej częœci odszkodowania w razie powstania szkody.

Przykład

Jeżeli udział własny wynosi 500 zł, a wysokoœć należnego odszkodowania za szkodę również wyniosłaby 500 zł, wówczas ubezpieczyciel nie wypłaciłby odszkodowania. Jeżeli natomiast wartoœć szkody wyniosłaby 5000 zł, przy udziale własnym ubezpieczonego 500 zł, wysokoœć odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela wyniosłaby 4500 zł.

Często pracodawcy w regulaminach korzystania z samochodów służbowych wprowadzajš postanowienia, że za pierwszš szkodę powstałš w aucie firmowym z winy pracownika odpowiada pracodawca (przy czym najczęœciej korzysta on w tym przypadku z polisy AC), natomiast za każdš następnš już pracownik (aby pracodawca nie stracił zniżek z AC).

Zdaniem autorki

Adriana Wydziałkiewicz, adwokat w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

Gdy dojdzie do powstania szkody w samochodzie służbowym, który nie ma wykupionego ubezpieczenia autocasco, odpowiedzialnoœci pracownika za jego uszkodzenie jest uzależniona od stopnia jego winy.

Jeœli do uszkodzenia pojazdu dojdzie z winy nieumyœlnej pracownika (np. wskutek najechania na latarnię lub zarysowania auta), wówczas zgodnie z zasadš wyrażonš w art. 119 k.p. pracodawca będzie mógł żšdać od etatowca odszkodowania w wysokoœci wyrzšdzonej szkody, ale nie będzie ono mogło być wyższe niż kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługujšcego pracownikowi w dniu wyrzšdzenia szkody (art. 119 k.p.). Jeœli natomiast pracownik wyrzšdził szkodę umyœlnie, bo np. prowadził pojazd, będšc pod wpływem alkoholu, wówczas musi jš naprawić w pełnej wysokoœci (art. 122 k.p.).

Można jednak obcišżyć pracownika obowišzkiem naprawienia szkody w pełnej wysokoœci, jeżeli podpisze umowę o powierzeniu mienia w postaci auta firmowego (art. 124 § 1 k.p.). Od tej odpowiedzialnoœci pracownik uwolni się, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególnoœci wskutek tego, że pracodawca nie zapewnił warunków umożliwiajšcych ochronę powierzonego mienia (art. 124 § 3 k.p.).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL