Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Indywidualny rozkład czasu pracy nie może naruszać przepisów

123rf
Joanna Basińska, radca prawny Głowacki i Wspólnicy SP.K. z siedzibš w Poznaniu

Czy pracodawca ma obowišzek zgodzić się na indywidualny rozkład czasu pracy?

Joanna Basińska: Jak wynika z art. 142 k.p., pracodawca nie ma takiego obowišzku. Indywidualny rozkład czasu pracy musi ustalić jedynie na wniosek pracownika należšcego do koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, aby umożliwić mu obchodzenie œwišt przypadajšcych w okreœlonym dniu każdego tygodnia. Poza tym można oczekiwać od pracodawcy elastycznoœci w tej kwestii np. z powodu trudnej sytuacji rodzinnej lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Czy propozycja pracownika we wniosku o indywidualny rozkład może być w pełni swobodna, czy szef musi się trzymać jakichœ zasad?

Indywidualny rozkład nie może naruszać przepisów prawa. Pracodawca nie może naruszać norm ochronnych właœciwych dla danego systemu czasu pracy oraz podstawowych praw pracownika, np. do odpoczynku dobowego (11 h) i tygodniowego (35 h).

W ramach indywidualnego rozkładu można zmodyfikować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach, wymiar czasu pracy, przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy oraz terminy dni wolnych. Dla przykładu można wskazać kilka dopuszczalnych zmian:

1) liczba godzin – należy eliminować przekroczenia maksymalnej liczby godzin właœciwej danemu systemowi. Zmiana liczby godzin pracy w poszczególnych dniach ponad lub poniżej 8 godzin jest możliwa w zasadzie tylko przez zmianę systemu czasu pracy lub wymiaru etatu. W razie koniecznoœci dużej elastycznoœci zwykle trzeba przejœć na równoważny czas pracy. Wówczas praca w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy w jednym dniu oznacza krótszš pracę w innym dniu.

Zwiększenie liczby godzin pracy w skali doby w drodze wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy bez zmiany systemu i etatu jest możliwe zasadniczo w dwóch przypadkach: w pracy na częœć etatu oraz w systemie równoważnego czasu pracy.

Przy niepełnym wymiarze czasu pracy strony ustalajš dopuszczalnš liczbę godzin, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia. Granicš swobody w ustalaniu rozkładu jest więc przyjęta liczba godzin, która nie stanowi jeszcze nadgodzin. Jeżeli np. strony ustalš, że dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu pracę nadliczbowš stanowi już 5 godzina, to bez wypowiedzenia umowy szef nie może uwzględnić jej wniosku o zmianę dziennego wymiaru czasu pracy.

2) rozkład dni pracy – w klasycznym rozkładzie, tj. od poniedziałku do pištku, może być odmiennie ustalony rozkład dni wolnych. Dniem pracy nie może się jednak stać niedziela ani œwięto, poza wyjštkami okreœlonymi w art. 15110, art. 144 i art. 151 § 1 pkt 2 k.p.

3) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – indywidualny rozkład sprowadza się do wyrażenia zgody na rozpoczynanie i kończenie pracy w innych godzinach niż okreœlone w regulaminie pracy. Sprawa jest oczywista, gdy zmiana ma charakter stały (np. przełożenie startu z godz. 9 na 8). Jeżeli podwładny chce zaczynać pracę o różnych godzinach, pojawi się problem z definicjš doby.

Czy zgoda na indywidualny rozkład może być czasowa, czy musi być bezterminowa? Czy pracodawca może się z niej wycofać?

Zależy to od uzgodnień stron, bo art. 142 k.p. tego nie reguluje. Ustalenia w tym zakresie powinny znaleŸć odzwierciedlenie w porozumieniu stron lub wypowiedzeniu zmieniajšcym rozkład – gdy był to element stosunku pracy. Jeœli tak się nie stało i nie ustalono terminu, do którego zmiany majš obowišzywać, pracodawca może cofnšć zgodę. Powinien to uczynić na piœmie i uzasadnić tę decyzję. Ponieważ indywidualny rozkład czasu pracy zwykle nie jest elementem umowy o pracę, cofnięcie zgody na dalsze z niego korzystanie nie wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniajšcego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL