Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Brak zgłoszenia gotowości do pracy po wyroku o przywróceniu na etat

123RF
Pracownikowi, który po uzyskaniu wyroku o przywróceniu na etat nie zgłasza gotowoœci do podjęcia pracy, mimo że jest zdolny do jej œwiadczenia, nie przysługuje płaca za czas pozostawania bez pracy.

- Czy pracownikowi, który został prawomocnie przywrócony na etat i domaga się wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, należš się pienišdze, jeœli nie zgłosił on gotowoœci do jej podjęcia, choć był zdolny do œwiadczenia pracy? – pyta czytelnik.

Powództwo pracownika powinno zostać oddalone. Mimo prawomocnego wyroku przywracajšcego go na uprzednie stanowisko, nie podjšł on obowišzków służbowych w firmie czytelnika, i to nawet już po zainicjowaniu sprawy o zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez etatu.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – czyli za okres, w którym podwładnego nie wišzała umowa z pozwanym pracodawcš, przysługuje pod warunkiem podjęcia pracy u tego zatrudniajšcego. Uposażenie to spełnia funkcję kompensacyjnš, odszkodowawczš. Wypłacane jest w miejsce poborów, które podwładny otrzymałby za wykonanš pracę, gdyby w rezultacie wadliwego rozwišzania stosunku pracy nie doznał przeszkód w jej œwiadczeniu ze strony pozwanego zatrudniajšcego. Jedynš przyczynš utraty prawa do pensji musi być więc wadliwe rozwišzanie umowy.

Sšd Najwyższy np. w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (II PK 151/14) czy z 6 sierpnia 2005 r. (I PK 11/05) uznał, że przyznanie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy nie może bezpodstawnie wzbogacać etatowca. Nie chodzi tu jednak o bezpodstawne wzbogacenie w rozumieniu art. 405 i następnych k.c., lecz o sytuację, w której pracownik za ten sam okres miałby otrzymać z różnych Ÿródeł œwiadczenia spełniajšce podobne funkcje, tj. majšce na celu zapewnienie œrodków utrzymania.

Podjęcie pracy u pozwanego zatrudniajšcego polega na zgłoszeniu gotowoœci do niezwłocznego podjęcia u niego pracy (tej, którš œwiadczył przed rozstaniem) co do zasady w cišgu 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku przywracajšcego go na stanowisko (art. 48 § 1 k.p.) i faktycznym okazaniu tej gotowoœci (art. 47 i 57 k.p.).

Oznacza to, że okres, w którym podwładny jest niezdolny do œwiadczenia pracy, nie jest czasem gotowoœci do jej realizacji. Podlega zatem odliczeniu od okresu, za który przysługuje uposażenie za czas pozostawania bez etatu. Skoro bowiem podwładny jest niezdolny do pracy, to nawet gdyby pozostawał w angażu, nie otrzymywałby za ten okres poborów.

Ważne! Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. ?

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 47, art. 48 § 1, art. 57 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

WYCIĽG Z KODEKSU PRACY

(...)

Art. 47.

Pracownikowi, który podjšł pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesišce, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesišce – nie więcej niż za 1 miesišc. Jeżeli umowę o pracę rozwišzano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicš w okresie cišży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwišzano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowujšcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwišzanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Art. 57. § 1.

Pracownikowi, który podjšł pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesišce i nie mniej niż za 1 miesišc.

§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwišzano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicš w okresie cišży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwišzano umowę o pracę z pracownikiem- ojcem wychowujšcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwišzanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 57 k.p. dotyczy rozwišzania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia [dop. autorki].

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL