Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Przed skierowaniem do innych zadań trzeba sprawdzić kwalifikacje i stan zdrowia

123RF
Weronika Papucewicz, adwokat, Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto

Rz: Jak rozumieć „potrzebę pracodawcy" w kontekœcie możliwoœci skierowania pracownika do innej pracy? Czy to jego subiektywna ocena? Czy pracownik może jš podważać?

Weronika Papucewicz: Możliwoœć czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy przewiduje art. 42 § 4 k.p. Zgodnie z tym przepisem takie oddelegowanie jest możliwe w przypadku uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Zwrot „potrzeby pracodawcy" jest niedookreœlony. W zwišzku z tym niejednokrotnie w orzecznictwie sšdowym podejmowano próby jego doprecyzowania. Wskazówkš, jak należy go interpretować, jest orzecznictwo Sšdu Najwyższego, z którego wynika, że „uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całoœci, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy, w której pracownik został skierowany". Sšd Najwyższy przeprowadził również analizę innych szczegółowych przypadków powierzenia pracy, bowiem pracownik ma prawo kwestionować twierdzenie, że powierzenie mu okresowo innej pracy niż okreœlona w umowie o pracę jest podyktowane uzasadnionymi potrzebami pracodawcy, a okolicznoœć ta podlega ocenie sšdu.

Co więcej, pracownik ma prawo odmówić wykonania innej pracy, jeœli uważa, że to powierzenie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowišzków pracodawcy.

Czy pracodawca jest w jakiœ sposób ograniczony w wyborze, którš z osób zajmujšcych to samo stanowisko może skierować do innej pracy? Czy jest tu ryzyko zarzutu nierównego traktowania pracowników?

Decydujšc się na powierzenie pracownikowi innej pracy pracodawca powinien, poza weryfikacjš potrzeb, ustalić, czy kwalifikacje konkretnej osoby sš zbieżne z tymi, które sš niezbędne na powierzanym stanowisku. Oznacza to, że inna praca nie może przekraczać kwalifikacji pracownika, ale również nie wolno powierzyć pracownikowi wykwalifikowanemu pracy niewymagajšcej żadnych kwalifikacji lub też wymagajšcej kwalifikacji znacznie niższych.

Idšc dalej, dokonujšc doboru pracowników do oddelegowania z większej grupy stanowisk, pracodawca powinien stosować kryteria, na podstawie których będzie w stanie udowodnić, że ta decyzja nie nosiła znamion dyskryminacji ani nie prowadziła do nierównego traktowania pracowników. Tym samym, jeœli szef chce jednej z osób zatrudnionych w zespole na takich samych stanowiskach powierzyć innš pracę w trybie art. 42 § 4 k.p. to powinien móc uzasadnić swój wybór obiektywnymi przesłankami. Zarówno jeœli odbiór takiego oddelegowania jest pozytywny (wyróżnienie pracownika) jak i negatywy (pogorszenie sytuacji).

W wyroku z 21 lutego 2008 r. (II PK 171/07) SN stwierdził, że powierzenie odwołanemu prezesowi zarzšdu spółki pracy niewymagajšcej wysokich kwalifikacji, wykonywanej na hali produkcyjnej pomiędzy pracownikami fizycznymi, może stanowić naruszenie przez pracodawcę obowišzku poszanowania godnoœci pracownika (art. 111 k.p.). Będzie tak, gdy oddelegowanie nosi znamiona intencjonalnego, œwiadomego i natężonego złš wolš działania zmierzajšcego do poniżenia i zdyskredytowania pracownika.

Czy przy skierowaniu do czasowego wykonywania innej pracy bywa konieczne wczeœniejsze przejœcie badań wstępnych?

Zanim pracodawca powierzy pracownikowi pracę w trybie art. 42 § 4 k.p musi zweryfikować, czy jest ona zgodna z jego kwalifikacjami. Musi wówczas wzišć pod uwagę nie tylko wykształcenie czy doœwiadczenie, ale też stan jego zdrowia. Potwierdza to wyrok SN z 4 paŸdziernika 2000 r. (I PKN 61/00). Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. nie wolno dopuœcić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajšcego brak przeciwwskazań do pracy na okreœlonym stanowisku. Dopuszczenie do pracy osoby, która nie ma aktualnego zaœwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na okreœlonym stanowisku, to wykroczenie karane grzywnš w wysokoœci od 1000 do 30 000 zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL