Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego

AdobeStock
Za pracę w dniu wolnym pracownik ma prawo do innego dnia wolnego. Szef musi mu go udzielić do końca okresu rozliczeniowego, nawet jeœli podwładny chciałby odebrać go póŸniej.

- Nasi pracownicy pracujš od poniedziałku do pištku. Zdarza się jednak wyjštkowo, że muszš przyjœć do pracy w sobotę. Zawsze oddajemy za to dzień wolny. Jeden z pracowników poprosił jednak, aby udzielić mu dnia wolnego w następnym miesišcu. Czy na wyraŸny (pisemny) wniosek pracownika możemy się na to zgodzić (stosujemy miesięczne okresy rozliczeniowe)? – pyta czytelnik.

Nie. Z końcem okresu rozliczeniowego czas przepracowany w „wolnš sobotę" będzie traktowany jako nadgodziny œredniotygodniowe i trzeba go będzie rozliczyć w sposób właœciwy dla pracy nadliczbowej. Ustalenie w zamian za pracę w dniu wolnym innego dnia wolnego może nastšpić jedynie na przestrzeni tego okresu rozliczeniowego, w którym praca ta miała miejsce.

Za pracę w dniu wolnym od pracy wynikajšcym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (w przypadku wskazanym w pytaniu czytelnika jest to sobota) należy pracownikowi udzielić dnia wolnego w terminie z nim uzgodnionym, nie póŸniej jednak niż do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy (art. 1513 k.p.).

Wyrównanie dni pracy

Udzielenie dnia wolnego ma dwojakie znaczenie:

- rekompensuje przepracowany czas (przy czym rekompensata dniem wolnym „rozlicza" jedynie 8 godzin pracy; przy dłuższej pracy w dniu wolnym powstanš nadgodziny dobowe, za które wypłacamy dodatek lub udzielamy czasu wolnego), i przede wszystkim

- pozwala zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Nie można przenieœć tego rozliczenia na kolejny okres rozliczeniowy z prostego powodu – niezrekompensowany dniem wolnym czas przepracowany w sobotę z końcem okresu rozliczeniowego spowoduje przekroczenie przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy i tym samym będzie traktowany jako praca w nadgodzinach œredniotygodniowych. Rozliczenie będzie już musiało nastšpić w sposób przypisany do tej pracy – tj. wynagrodzeniem i dodatkiem lub czasem wolnym w zamian dodatku (udzielonym tylko na wniosek pracownika).

Stanowisko urzędu

Jak wskazał Główny Inspektor Pracy w piœmie GPP-249-4560-52/09/PE/RP: „Praca dniu wolnym, wynikajšcym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. w sobotę) powinna być zrekompensowana udzieleniem innego dnia wolnego, nie póŸniej niż do końca okresu rozliczeniowego. Uprawnienie to powstaje niezależnie od iloœci godzin zatrudnienia w dniu wolnym wynikajšcym z rozkładu – nawet jeżeli praca była wykonywana krótko, np. przez 3 godziny, pracownik może domagać się pełnego dnia wolnego w zamian. Należy podkreœlić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym, wynikajšcym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianš formš jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy – art. 1513 kodeksu pracy nie przewiduje możliwoœci wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Nieudzielenie dnia wolnego, o którym mowa w przepisie art. 1513 kodeksu pracy, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, okreœlonym w art. 281 pkt 5 kodeksu pracy, zagrożonym karš grzywny w wysokoœci 30 000 zł.

Należy jednak podkreœlić, że gdyby pracodawca nie miał możliwoœci udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. gdy pracownik przebywał do końca okresu rozliczeniowego na zwolnieniu lekarskim) i w ten sposób doszłoby do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik – zgodnie z przepisem art. 1512 § 2 kodeksu pracy – nabywa prawo do wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokoœci 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli polecenie pracy w dniu wolnym, wynikajšcym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, spowoduje również przekroczenie dobowej normy czasu pracy, wynagrodzenie pracownika za takie godziny zostanie powiększone – zgodnie z przepisem art. 1511 § 1 pkt 2 kodeksu pracy – o 50-proc. dodatek (innymi słowy – za pierwsze osiem godzin pracy – dodatek w wysokoœci 100 proc., a pozostałe godziny należy opłacić dodatkiem w wysokoœci 50 proc.) (...)".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL