Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Odwołanie z urlopu kosztem firmy

Fotolia.com
Jeœli sytuacja zmusiła pracodawcę do przerwania urlopu podwładnemu, ma obowišzek zwrócić mu wydatki, które ten poniósł w zwišzku z tš decyzjš.
Z różnych przyczyn szef może uznać, że pracownika wysłanego na urlop wypoczynkowy trzeba odwołać. Choć wydaje się to barbarzyńskie, to jest zgodne z prawem, jeœli zaistniejš poważne podstawy do podjęcia takiej decyzji (art. 167 k.p.). Chodzi o powody, które uniemożliwiajš dalszš pracę i o których pracodawca nie wiedział w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika. Podwładny nie ma w takiej sytuacji wyboru. Nie może odmówić powrotu, niezależnie od sposobu i miejsca spędzania wypoczynku. Odmowa może zostać uznana za ciężkie naruszenie obowišzków pracowniczych i uzasadniać rozwišzanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).

Forma wezwania

Kodeks pracy nie definiuje, w jaki sposób należy poinformować o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego. Każda droga jest akceptowalna, jeżeli umożliwi pracownikowi zapoznanie się z powodem odwołania i stawienie w pracy w wyznaczonym dniu. Urlop, którego nie udało mu się dokończyć, będzie mógł wykorzystać w póŸniejszym terminie.

Partycypacja w wydatkach

Jeżeli pracownik poniesie jakiekolwiek koszty zwišzane z odwołaniem z urlopu lub z pozostałš, niewykorzystanš częœciš wypoczynku, pracodawca ma obowišzek zwrócić mu wszystkie udokumentowane wydatki. Nie ma znaczenia kwota, miejsce oraz osoby, których dotyczy poniesiony koszt. Liczš się straty, na jakie pracownik został narażony przez decyzję pracodawcy. W przypadku odmowy pracodawcy, pracownik ma prawo odwołać się do sšdu.

Nie mylić z przerwaniem

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego to nie to samo co jego przerwanie, o którym mowa w art. 166 k.p. Przepis ten jasno precyzuje sytuacje, w których dochodzi do przerwania urlopu. Sš to sytuacje leżšce po stronie pracownika, takie jak: - choroba pracownika, - odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, - urlop macierzyński, oraz - odosobnienie w zwišzku z chorobš zakaŸnš. Tylko w tych czterech sytuacjach urlop wypoczynkowy można, a w zasadzie trzeba, przerwać. Nie ma możliwoœci stosowania tej instytucji w innych okolicznoœciach. Niewykorzystany urlop z powodu jego przerwania pracownik może wykorzystać w innym terminie, uzgodnionym z pracodawcš. Przerwanie nie przesuwa automatycznie urlopu, nie można zatem wydłużyć sobie wolnego bez uzgodnienia z pracodawcš. W tym przypadku firma nie ponosi również dodatkowych kosztów zwišzanych z przerwaniem urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Jest to bowiem sytuacja narzucona przez przepisy prawa pracy, bez wpływu pracodawcy. - Magdalena Ciałkowska, menedżer ds. Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL