Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Fotolia.com
Od 1 wrzeœnia 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrujš oœwiadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujšcych wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Oznacza to, że od 1 wrzeœnia do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oœwiadczeń przewidujšcych pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w cišgu kolejnych 12 miesięcy).

Praca na podstawie oœwiadczeń zarejestrowanych przez pup w 2017 r. będzie mogła być wykonywana do końca 2018 r. Należy jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie wizy w zwišzku z rejestracjš oœwiadczenia będš rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeœli zostanš złożone przed 31 paŸdziernika 2018 r.

Jest to zwišzane z wejœciem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543) i stopniowym wygaszaniem możliwoœci pracy cudzoziemców na zasadach okreœlonych w § 1 pkt 20 rozporzšdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).

Od 1 stycznia 2018 r. oœwiadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będš rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych. Jednoczeœnie będzie możliwoœć ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te będš prowadziły powiatowe urzędy pracy. Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL