Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Przerwanie urlopu musi mieć mocne uzasadnienie

Fotolia.com
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeœli nie ma innego wyjœcia, a nie przewidział, że będzie go potrzebował w firmie w tym czasie. Odwołany nie może negować koniecznoœci powrotu.
Zgodnie z art. 167 § 1 kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jest to odstępstwo od wyrażonej w art. 152 k.p. zasady nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Istotne okolicznoœci

Z uprawnienia do odwołania pracownika z urlopu pracodawca może skorzystać tylko jeœli: - nastšpiły okolicznoœci, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, bšdŸ pracodawca nie mógł przewidzieć koniecznoœci obecnoœci pracownika; jeœli pracodawca mógł przewidzieć takie okolicznoœci lub koniecznoœć obecnoœci pracownika, powinien na podstawie art. 164 § 2 k.p. przesunšć urlop wypoczynkowy pracownika na inny termin,
oraz - powrót pracownika jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez niego kwalifikacje. Decyzja pracodawcy o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego powinna być zatem uzasadniona. Musi on obiektywnie ocenić, czy zaistniałe okolicznoœci uzasadniajš w dostateczny sposób odwołanie z urlopu wypoczynkowego. Przepisy k.p. nie nakładajš na pracodawcę obowišzku poinformowania pracownika o przyczynie odwołania z urlopu wypoczynkowego. Warto to jednak zrobić dla uniknięcia póŸniejszych sporów.

Rozsšdny termin

O odwołaniu z urlopu wypoczynkowego pracodawca powiadamia bezpoœrednio pracownika. Okreœla przy tym termin, w którym zatrudniony ma obowišzek stawić się do pracy. Termin ten należy wyznaczyć tak, aby jego dotrzymanie przez pracownika było możliwe. Trzeba zatem uwzględnić miejsce jego pobytu oraz istniejšce połšczenia komunikacyjne i dostępne dla niego œrodki transportu.

Wišżšce polecenie

Pracownik nie może odmówić powrotu do pracy. Zgodnie z art. 100 § 1 i § 2 pkt 4 k.p. pracownik ma obowišzek wykonywać polecenia pracodawcy oraz dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie. Jeœli odmówi powrotu z urlopu wypoczynkowego, szef może zastosować wobec niego karę porzšdkowš, a w skrajnych przypadkach uznać odmowę za podstawę do rozwišzania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zwrot kosztów

Pracownikowi przysługuje wobec pracodawcy roszczenie o zwrot kosztów, jakie poniósł w zwišzku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego. Firma powinna zwrócić wydatki, których zatrudniony nie może odzyskać. Jeœli pracownik wyjechał już na urlop, pracodawca powinien zwrócić koszty proporcjonalnie do jego niewykorzystanej częœci. Pracownik może żšdać zwrotu tylko tych kosztów, które pozostajš w bezpoœrednim zwišzku z odwołaniem. Aby uniknšć sporów z pracodawcš, wydaje się, że powinien udokumentować swoje żšdanie fakturami lub innymi dowodami umożliwiajšcymi bezsporne ustalenie wysokoœci wydatków. Jeœli nie jest w stanie udokumentować poniesionych kosztów, pracodawca dokonuje zwrotu stosujšc odpowiednio przepisy okreœlajšce zasady dotyczšce rozliczanie kosztów podróży służbowych.

Nowe ustalenia

Po powrocie pracownika do pracy szef powinien uzgodnić z nim termin, w którym wykorzysta pozostałš częœć urlopu wypoczynkowego. Termin ten może przypadać bezpoœrednio po okresie, w którym obecnoœć pracownika w zakładzie przestanie być niezbędna, jak również w czasie póŸniejszym. ?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL