Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Fotolia.com
Nie ma przeciwwskazań, aby z osobš prowadzšcš działalnoœć gospodarczš podpisać umowę o dzieło. Ważne sš natomiast czynnoœci, które majš być wykonane na jej podstawie.
- Polska firma dostała zlecenie w Niemczech na wykonanie robót w branży elektrycznej. Czy może wzišć do realizacji tego zadania osoby będšce na działalnoœci gospodarczej w Polsce, podpisujšc z nimi umowę o dzieło? – pyta czytelnik. Co do zasady żaden z przepisów prawa nie zabrania zawierania umów o dzieło z osobš prowadzšcš jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Polskie firmy korzystajš z takiej formy współpracy. Jednak budzi ona coraz liczniejsze zastrzeżenia organów polskich i niemieckich. W ostatnim okresie wzrosła liczba kontroli prowadzonych przed odpowiednie organy, które sprawdzajš, czy taka forma współpracy nie prowadzi do obejœcia przepisów prawa pracy.

Konkretny wynik

Organy w szczególnoœci weryfikujš, czy umowa faktycznie jest umowš o dzieło. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujšcy zamówienie zobowišzuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiajšcy – do zapłaty wynagrodzenia. Oznaczenie przez strony dzieła w umowie powinno nastšpić w sposób nie budzšcy wštpliwoœci. W przypadku umowy o dzieło niezbędne jest, aby starania przyjmujšcego zamówienie doprowadziły w przyszłoœci do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do osišgnięcia.

Indywidualna ocena

Organy mogš kwestionować zawarcie umowy o dzieło w przypadku wykonywania robót elektrycznych jako obchodzenie przepisów prawa pracy. Mogš wskazywać, iż wykonywanie tych robót nie jest dziełem. Każdy przypadek musi być oceniony indywidualnie. Dlatego też nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy faktycznie w tym przypadku przedsiębiorcy mogš zawrzeć umowę o dzieło. Treœć umowy nie jest znana, zaœ stan faktyczny jest zbyt ogólny. Nie wiadomo również, jak będzie przebiegać ewentualna współpraca stron oraz na czym ma ona polegać. Dlatego przed podpisaniem umowy warto skonsultować jej treœć z prawnikiem. Pozwoli to uniknšć ewentualnych problemów zwišzanych z jej zawarciem.

Dotkliwe konsekwencje

Należy zwrócić uwagę na zagrożenia zwišzane z zawarciem umowy o dzieło, która w przyszłoœci może zostać zakwalifikowana jako umowa majšca na celu obejœcie przepisów prawa pracy. Poniżej jedynie przykładowe niebezpieczeństwa. Po pierwsze, umowę o dzieło może zakwestionować w przyszłoœci Państwowa Inspekcja Pracy, jak również osoba prowadzšca jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Przykładowo samozatrudniony może domagać się przed sšdem ustalenia, że łšczšca go z firmš umowa o dzieło to faktycznie umowa o pracę. Również PIP może wystšpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, gdy uzna, że samozatrudnienie jest pozorne. W konsekwencji sšd może uznać, że samozatrudniony w rzeczywistoœci był pracownikiem. Polska firma, która otrzymała zlecenie w Niemczech, będzie musiała ponieœć tego konsekwencje, w szczególnoœci zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia takiej osoby za pięć lat wstecz, a także udzielić jej skumulowanego z trzech lat płatnego urlopu wypoczynkowego (lub zapłacić ekwiwalent). Po drugie, uznanie samozatrudnienia za fikcyjne może spowodować, że w odniesieniu do takiej osoby znajdš zastosowanie przepisy niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Sankcje zwišzane z nieprzestrzeganiem tej ustawy regulujš przepisy prawa niemieckiego. Ponadto, zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karš grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Wobec powyższego przed podpisaniem umowy o dzieło z osobš prowadzšcš jednoosobowš działalnoœć gospodarczš rekomendujemy skonsultowanie się z prawnikiem, który dokona weryfikacji umowy pod kštem jej zgodnoœci z przepisami prawa oraz wskaże ewentualne ryzyka w tym zakresie. - Marta Macyszyn radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zajšc (SDZLEGAL SCHINDHELM) masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpraca@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL