Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

RPO: osoby transpłciowe dyskryminowane na rynku pracy

Fotolia
Osoby transpłciowe nie majš pełnej swobody wyboru pracy z powodu braku uregulowań umożliwiajšcych uzgodnienie płci metrykalnej - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich i postuluje zmiany w przepisach.

- Największš przeszkodš dla aktywnych zawodowo osób transpłciowych pozostaje fakt posługiwania się dokumentem tożsamoœci z oznaczeniem płci biologicznej niezgodnej z płciš odczuwanš. Posiadanie przez osoby transpłciowe w procesie tranzycji dokumentów z danymi osobowymi, które nie odpowiadajš wyglšdowi takiej osoby, znacznie utrudnia podejmowanie zatrudnienia, a także potęguje poczucie wykluczenia - pisze RPO Adam Bodnar do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Wystarczy zmienić rozporzšdzenie

Zdaniem RPO na niekorzyœć osób transpłciowych działa brak regulacji w sprawie wydawania i prostowania œwiadectw pracy umożliwiajšcych zmianę danych osobowych osób, które uzyskały orzeczenie sšdu o ustaleniu płci zgodnej z ich tożsamoœciš płciowš, a nie płciš metrykalnš. Obecne przepisy nie przewidujš takiej możliwoœci. Konieczna jest więc pilna nowelizacja rozporzšdzenia z 30 grudnia 2016 r. w sprawie œwiadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz . 2292 , z póŸn. zm.).

- Brak takiego uregulowania stawia osoby transpłciowe w niekorzystnej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych przez pracodawców, gdyż osoby te najczęœciej dysponujš œwiadectwami szkolnymi i dyplomami ukończenia szkół wyższych ze zmienionymi danymi osobowymi oraz œwiadectwami pracy, w których zawarte sš już nieaktualne dane osobowe. Brak takiego uregulowania w obowišzujšcym porzšdku prawnym stawia osoby transpłciowe w niekorzystnej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych przez pracodawców. W konsekwencji stajš przed wyborem: rezygnacji z przedstawiania dotychczasowego dorobku zawodowego lub wyjaœniania swojej sytuacji - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

W badaniu przeprowadzonym na jego zlecenie respondenci opisywali takie przypadki dyskryminacji z tego powodu, jak całkowita odmowa zatrudnienia, zwolnienie z pracy, gorsze traktowanie przez współpracowników, mobbing, molestowanie, czy przemoc werbalna.

Zdaniem Rzecznika dobrym rozwišzaniem problemu mogłoby być wprowadzenie regulacji analogicznej do przepisów normujšcych wydawanie œwiadectw szkolnych oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych, zawartych w rozporzšdzeniach: Ministra Edukacji Narodowej  oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dokumentach tych szkoła lub uczelnia dokonuje zmiany imienia (imion) lub nazwiska, jeżeli zmiana ta nastšpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sšdowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Œwiadectwo, dyplom lub zaœwiadczenie jest wydawane na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat œwiadectwa, dyplomu lub zaœwiadczenia. Zainteresowana osoba musi tylko przedstawić decyzję administracyjnš albo orzeczenie sšdowe ws. zmiany płci i i zwrócić dokumenty wydane na poprzednie imię lub nazwisko.

Stereotypy wcišż wykluczajš

Jest jednak jeszcze kwestia œwiadomoœci prawnej. Jak wynika z analiz same osoby  transpłciowe nie zdajš sobie sprawy, że dyskryminacja ze względu na tożsamoœć płciowš w zatrudnieniu jest zakazana. Często nie zgłaszajš przypadków dyskryminacji żadnym organom czy instytucjom także z braku wiary w skutecznoœć ich działań. W opinii  RPO pomóc mogłoby wyraŸne wskazanie w przepisach, ze dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na tożsamoœć płciowš jest zakazana. Należałoby  odpowiednio znowelizować Kodeks pracy oraz ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Potrzebne jest także rozpowszechnienie wœród pracodawców wiedzy na temat zatrudniania transpłciowych pracowników, gdyż nadal w społeczeństwie panujš stereotypy na temat tej grupy osób. Pracodawcy niekiedy sš przekonani, że transkobiety nie powinny wykonywać typowo – w ich przekonaniu – „kobiecych" zawodów, a transmężczyŸni – typowo „męskich".

- Zwiększanie wiedzy o transpłciowoœci, a także zwalczanie stereotypów zwišzanych z wykonywaniem okreœlonych zawodów przez przedstawicieli jednej z płci przyczyni się do zmniejszenia stygmatyzacji i marginalizacji osób transpłciowych i pozytywnie wpłynie na ich włšczenie społeczne - uważa RPO.

Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Pełnomocnika Rzšdu do Spraw Równego Traktowania z proœbš o ustosunkowanie się do zaleceń wskazanych w załšczonym raporcie oraz poinformowanie o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw osób transpłciowych w zatrudnieniu oraz o ewentualnie planowanych w tym zakresie pracach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL