Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

BHP - Wstępne i okresowe lekarskie badania pracowników: Profilaktyka do pilnej zmiany

www.sxc.hu
Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy alarmujš, że przepisy o wstępnych i okresowych lekarskich badaniach pracowników nie gwarantujš należytej kontroli nad orzeczeniami lekarzy i postulujš zmiany.

Braki w obecnie obowišzujšcych przepisach, zdaniem PIP i NIK, powodujš zagrożenie nienależytej ochrony pracowników przed zagrożeniami czekajšcymi na nich w œrodowisku pracy.

Zasadniczy zarzut dotyczy tego, że w myœl obecnie obowišzujšcych przepisów pracodawca nie musi przechowywać skierowania pracownika na badania lekarskie. Nie można więc skontrolować, czy lekarz, badajšc zdolnoœć do pracy danej osoby na konkretnym stanowisku, wiedział o wszystkich ryzykach zwišzanych z wykonywaniem tej pracy. Z kontroli przeprowadzonych przez NIK i PIP wynika, że inspektorzy pracy nie mogli sprawdzić aż 55 proc. skierowań na badania profilaktyczne z powodu nieposiadania ich kopii przez pracodawców, a kolejne 22 proc. badanych skierowań zawierało niepełne informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujšcych na stanowiskach pracy.

W wielu przypadkach było to następstwem braku lub niepoprawnej oceny ryzyka zawodowego dokonanej przez pracodawców, a w szczególnoœci niezidentyfikowania wszystkich zagrożeń wynikajšcych z charakteru pracy i sposobu jej wykonywania. Ocenę ryzyka zawodowego nierzetelnie sporzšdziła blisko połowa skontrolowanych pracodawców.

NIK i PIP zwracajš też uwagę, że aż 77 proc. skontrolowanych stanowisk pracy nigdy nie było wizytowanych przez lekarzy medycyny pracy w celu uzupełnienia informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia zawartych w skierowaniach na badania profilaktyczne.

W wyniku kontroli NIK i PIP postulujš zmiany legislacyjne, które majš na celu uszczelnienie zasad profilaktyki zdrowotnej w miejscu zatrudnienia.

Chcš wprowadzić możliwoœć skontrolowania przez PIP skierowań na badania lekarskie. Sprowadzi się to pewnie do wprowadzenia obowišzku przetrzymywania przez pracodawców kopii takiego skierowania w aktach osobowych pracownika. Dodatkowo lekarze medycyny pracy mieliby obowišzek wizytowania przynajmniej tych stanowisk pracy, które charakteryzujš się wysokim ryzykiem zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika.

Poza tym kontrolerzy postulujš polepszenie kontroli wojewódzkich oœrodków medycyny pracy nad lekarzami, przez wprowadzenie możliwoœci kontrolowania umów na badania profilaktyczne zawieranych z pracodawcami, a także wprowadzenia jednolitych zasad wykonywania kontroli przez wojewódzkie oœrodki medycyny pracy.   —mrz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL