Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Lewiatan skarży do TK zakaz handlu w niedziele

123rf.com
Ustawodawca nie przyłożył się do przepisów, więc pełno w nich niejasnoœci – uważajš przedsiębiorcy.

W przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o kontrolę ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i œwięta oraz w niektóre inne dni Konfederacja Lewiatan twierdzi, że nowe przepisy zawierajš niedajšce się usunšć wštpliwoœci interpretacyjne. Narusza to, zdaniem przedsiębiorców, zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Lista zarzutów jest długa

Zarzutów we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jest jednak znacznie więcej. Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że zdaniem Lewiatana zaskarżona ustawa tworzy dwie grupy podmiotów – objętych i nieobjętych zakazem, a to różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Pozostawia jednym pełnš swobodę wykonywania pracy w okreœlone dni, dla innych ograniczonš. Zdaniem Konfederacji Lewiatan narusza to wiele konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony pracy, wolnoœci wykonywania pracy, równoœci wobec prawa oraz proporcjonalnoœci.

Konfederacja zwraca także uwagę na rażšco krótkie vacatio legis, jakie poprzedziło wejœcie w życie przepisów, które zrewolucjonizowały handel w Polsce. Co prawda obywatelski projekt w tej sprawie został przez przedstawicieli NSZZ „Solidarnoœć" złożony w Sejmie jeszcze we wrzeœniu 2016 r., ale przez następny rok prace nad nim bardzo się œlimaczyły.

Do gwałtownego przyspieszenia doszło na przełomie paŸdziernika i listopada 2017 r., po tym jak rzšd przyjšł stanowisko zawierajšce wytyczne co do ostatecznego kształtu nowych przepisów. Po dwóch miesišcach burzliwych prac przepisy uchwalił parlament i 5 lutego 2018 r.trafiły do Dziennika Ustaw, żeby wejœć w życie od 1 marca 2018 r., czyli po upływie niewiele ponad trzech tygodni.

Konfederacja Lewiatan zarzuca ustawie – w tym kontekœcie – naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz poprawnej legislacji.

– Uważam, że ustawa ograniczajšca handel w niedziele i œwięta oraz w niektóre inne dni narusza przede wszystkim zasadę proporcjonalnoœci – komentuje dr Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Baran, Ksišżek, Bigaj & Wujczyk. – Efekt w postaci zapewnienia zatrudnionym w handlu wolnych niedziel można było osišgnšć w zupełnie inny sposób, niepowodujšcy takiej rewolucji na rynku. Absolutny zakaz pracy w placówkach handlowych powoduje wiele negatywnych skutków.

Z pewnoœciš istotnym zarzutem jest naruszenie zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. Ustawodawca nie przyłożył się do nowych przepisów i faktycznie powodujš one nierozwišzywalne wštpliwoœci interpretacyjne.

Doœć wspomnieć o interpretacji nowych przepisów przez Ministerstwo Rodziny i Państwowš Inspekcję Pracy, która spowodowała spore wštpliwoœci prawników. Poszło np. o zezwolenie przedsiębiorcom na otwarcie swoich sklepów w niedziele objęte zakazem handlu przy wsparciu członków rodziny, choć nowe przepisy nie przewidujš wprost takiej możliwoœci.

Wiele wštpliwoœci dotyczy też licznych wyłšczeń spod zakazu. Powodujš one nieoczekiwane skutki w praktyce, gdy galeria handlowa wybudowana na dworcu kolejowym w Gdańsku przekształca się w wielki peron, wyjęty spod zakazu handlu. A największe sieci handlowo-spożywcze starajš się o status placówek pocztowych dla tysięcy swoich sklepów, co ma pozwolić im na handel także w niedziele objęte dla nich zakazem.

Polacy akceptujš

– Nie zgadzam się z tymi zarzutami, bo goršca dyskusja nad tymi przepisami trwała w Sejmie przez prawie półtora roku – zauważa Janusz Œniadek, sejmowy sprawozdawca obywatelskiego projektu zmian ograniczajšcych niedzielny handel. – Ostatecznie przyjęte przez parlament przepisy zostały też zliberalizowane w stosunku do pierwotnej propozycji, jaka wpłynęła do Sejmu.

Zdaniem byłego szefa NSZZ „Solidarnoœć", który przygotował projekt, skarga do TK to wyraz antyrodzinnego i antypracowniczego podejœcia przedsiębiorców do wprowadzonych ograniczeń w pracy w handlu w niedziele i œwięta, który – jak wynika z sondaży – polskie społeczeństwo zaakceptowało.

Krzysztof Kajda - radca prawny, dyrektor departamentu prawnego

Konfederacja Lewiatan podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy ograniczajšcej handel w niedziele konsekwentnie zwracała uwagę na ryzyko naruszenia ustawy zasadniczej. Finalny efekt prac parlamentarnych tylko utwierdził nas w tym przekonaniu. Uchwalono skomplikowanš regulację, zawierajšcš wielokrotnie złożone mechanizmy prawne, budzšce liczne wštpliwoœci interpretacyjne i w praktyce uniemożliwiajšce skuteczne ich stosowanie i egzekwowanie. Wspólne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy zawierajšce „wytyczne" dotyczšce kluczowych dla ustawy zagadnień, które w częœci sš niezgodne z jej literalnym brzmieniem, tylko spotęgowało chaos i pogłębiło niepewnoœć przedsiębiorców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL