Kadry

Wypowiedzenie umowy o pracę dla kierownika z ostrzejszymi kryteriami oceny przyczyn

123RF
Osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna się wykazywać szczególnymi cechami i umiejętnościami. Jeśli okaże się, że ich nie posiada, pracodawca ma prawo zwolnić ją z tego powodu.

W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających wypowiedzenie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 1977 r., I PRN 17/77). Pracownikom tym stawiane są bowiem wyższe wymagania niż pozostałym. W szczególności powinni oni wykazywać się większą inicjatywą i operatywnością. Od dobrej organizacji pracy i sprawnego kierownictwa zależą w znacznej mierze wyniki działalności zakładu pracy lub efekty pracy komórki, którą kierują. Dlatego też ich zachowanie oceniane jest według ostrzejszych kryteriów (zob. wyrok SN z 18 października 1984 r., I PRN 138/84).

Zdolności przywódcze

Brak umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku kierowniczym stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (zob. wyrok SN z 1 października 1998 r., I PKN 363/98). Tak więc w pełni uzasadnione jest rozwiązanie umowy z pracownikiem nieprzydatnym zawodowo lub nieporadnym, który nie może sprostać swoim obowiązkom.

Uzasadnioną podstawę wypowiedzenia umowy o pracę osobie na stanowisku kierowniczym stanowi brak umiejętności przywódczych (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 9 czerwca 2015 r., VIII Pa 150/14). Piastowanie stanowiska menedżerskiego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Umiejętności przywódcze są kluczowe w przypadku kierowników, którzy koordynują pracę podległej komórki. Zatem wykazywanie braku zdolności przywódczych, tak bardzo istotnych z punktu widzenia pracodawcy – a co za tym idzie problem z realizacją zadań zespołowych, mogą stanowić podstawę wypowiedzenia umowy osobie na stanowisku kierowniczym. Brak cech czy predyspozycji niezbędnych do zajmowania danego stanowiska są bowiem zarzutami, które należy uznać za uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli tylko znajdą one rzeczywiste uzasadnienie w stanie faktycznym.

Organizacja i praca w zespole

Kierownicy muszą ponadto posiadać wystarczające umiejętności organizacyjne (zob. wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 355/99). Ich brak może się przejawiać m.in. w niewykonywaniu zleconych zadań czy też opieszałości w realizacji obowiązków.

Osoba na stanowisku kierowniczym powinna również posiadać zdolność kooperowania i rozwoju komunikacji ze współpracownikami (zob. wyrok SN z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99). Dlatego też brak umiejętności pracy w zespole czy też umiejętności organizacyjnych stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym.

Prawo wyboru

Na koniec warto wskazać, że pracodawca ma prawo zatrudniać pracowników, którzy dają najlepszą gwarancję wykonywania obowiązków w sposób przez niego oczekiwany, zaś od pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych może wymagać prawidłowego organizowania pracy (zob. wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 355/99). Może więc wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która obiektywnie nie radzi sobie z wymaganiami niezbędnymi do należytego wykonywania pracy na zajmowanych stanowisku.

Katarzyna Dulewicz, radca prawny, partner w kancelarii CMS

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL