Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Wypowiedzenie umowy o pracę dla kierownika z ostrzejszymi kryteriami oceny przyczyn

123RF
Osoba zajmujšca stanowisko kierownicze powinna się wykazywać szczególnymi cechami i umiejętnoœciami. Jeœli okaże się, że ich nie posiada, pracodawca ma prawo zwolnić jš z tego powodu.

W stosunku do pracowników na stanowiskach kierowniczych należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniajšcych wypowiedzenie (zob. wyrok Sšdu Najwyższego z 8 marca 1977 r., I PRN 17/77). Pracownikom tym stawiane sš bowiem wyższe wymagania niż pozostałym. W szczególnoœci powinni oni wykazywać się większš inicjatywš i operatywnoœciš. Od dobrej organizacji pracy i sprawnego kierownictwa zależš w znacznej mierze wyniki działalnoœci zakładu pracy lub efekty pracy komórki, którš kierujš. Dlatego też ich zachowanie oceniane jest według ostrzejszych kryteriów (zob. wyrok SN z 18 paŸdziernika 1984 r., I PRN 138/84).

Zdolnoœci przywódcze

Brak umiejętnoœci niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowišzków na stanowisku kierowniczym stanowi uzasadnionš przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (zob. wyrok SN z 1 paŸdziernika 1998 r., I PKN 363/98). Tak więc w pełni uzasadnione jest rozwišzanie umowy z pracownikiem nieprzydatnym zawodowo lub nieporadnym, który nie może sprostać swoim obowišzkom.

Uzasadnionš podstawę wypowiedzenia umowy o pracę osobie na stanowisku kierowniczym stanowi brak umiejętnoœci przywódczych (zob. wyrok Sšdu Okręgowego w Gliwicach z 9 czerwca 2015 r., VIII Pa 150/14). Piastowanie stanowiska menedżerskiego wišże się z dużš odpowiedzialnoœciš. Umiejętnoœci przywódcze sš kluczowe w przypadku kierowników, którzy koordynujš pracę podległej komórki. Zatem wykazywanie braku zdolnoœci przywódczych, tak bardzo istotnych z punktu widzenia pracodawcy – a co za tym idzie problem z realizacjš zadań zespołowych, mogš stanowić podstawę wypowiedzenia umowy osobie na stanowisku kierowniczym. Brak cech czy predyspozycji niezbędnych do zajmowania danego stanowiska sš bowiem zarzutami, które należy uznać za uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jeœli tylko znajdš one rzeczywiste uzasadnienie w stanie faktycznym.

Organizacja i praca w zespole

Kierownicy muszš ponadto posiadać wystarczajšce umiejętnoœci organizacyjne (zob. wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 355/99). Ich brak może się przejawiać m.in. w niewykonywaniu zleconych zadań czy też opieszałoœci w realizacji obowišzków.

Osoba na stanowisku kierowniczym powinna również posiadać zdolnoœć kooperowania i rozwoju komunikacji ze współpracownikami (zob. wyrok SN z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99). Dlatego też brak umiejętnoœci pracy w zespole czy też umiejętnoœci organizacyjnych stanowi uzasadnionš przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym.

Prawo wyboru

Na koniec warto wskazać, że pracodawca ma prawo zatrudniać pracowników, którzy dajš najlepszš gwarancję wykonywania obowišzków w sposób przez niego oczekiwany, zaœ od pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych może wymagać prawidłowego organizowania pracy (zob. wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 355/99). Może więc wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która obiektywnie nie radzi sobie z wymaganiami niezbędnymi do należytego wykonywania pracy na zajmowanych stanowisku.

Katarzyna Dulewicz, radca prawny, partner w kancelarii CMS

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL