Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Służba BHP w firmie - jaki wpływ ma pracodawca

123RF
Pracodawca ma wyraŸne wytyczne, jak zbudować służbę bhp. O ile w jakimœ zakresie ma wpływ na jej strukturę, o tyle nie może decydować o stanowiskach zasiadajšcych w niej osób.

Pracodawca dostosowuje strukturę organizacyjnš do specyfiki prowadzonej działalnoœci. W jego gestii leżš decyzje, jakie komórki organizacyjne powinny funkcjonować, ilu zatrudniać w nich pracowników i na jakich stanowiskach.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wyspecjalizowanej komórki, jakš jest służba bhp. Pracodawca ma pewien poziom manewru w zakresie jej struktury, jednak nie zatrudni w niej przypadkowych osób, niespełniajšcych okreœlonych wymogów kwalifikacyjnych.

Limit etatów

Rozwój prowadzonej działalnoœci jest z reguły pożšdanym kierunkiem, zwłaszcza dla pracodawców będšcych jednoczeœnie przedsiębiorcami. Jednak towarzyszšcy mu wzrost zatrudnienia generuje dodatkowe obowišzki z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Jednym z nich jest powołanie służby bhp. Trzeba to zrobić, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników.

Mniejsi pracodawcy nie majš co prawda obowišzku tworzenia służby bhp. Nie oznacza to jednak, że problematyka bezpieczeństwa nie powinna być dla nich sprawš priorytetowš. Taka firma powinna powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Jeœli nie ma osoby, która spełnia wymogi kwalifikacyjne do wykonywania zadań służby bhp, należy je powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy.

Wytyczne w rozporzšdzeniu

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo problematyki funkcjonowania służby bhp. Niezbędne jest tu odwołanie się do przepisów rozporzšdzenia Rady Ministrów z 2 wrzeœnia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.), które ma zastosowanie do ogółu pracodawców.

Służba bhp to wyspecjalizowane i wyodrębnione komórki organizacyjne podlegajšce bezpoœrednio pracodawcy. W firmie będšcej jednostkš organizacyjnš, służba bhp podlega bezpoœrednio osobie zarzšdzajšcej tš jednostkš lub osobie wchodzšcej w skład organu zarzšdzajšcego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne warunki pracy

Zasadš jest, że liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca. Nie ma jednak w tym względzie zupełnej dowolnoœci. Powinien bowiem uwzględnić stan zatrudnienia oraz występujšce w zakładzie warunki pracy oraz zwišzane z nimi zagrożenia zawodowe, a także ucišżliwoœci pracy. Inaczej więc powinna przedstawiać się struktura służby bhp w przypadku dużej firmy produkujšcej oprogramowanie komputerowe, a inaczej w kopalni czy hucie.

Przepisy regulujš przy tym minimalnš liczbę pracowników komórki bhp w zależnoœci od liczby pracowników >patrz tabelka.

Majšc względny margines swobody co do ukształtowania stanu zatrudnienia w komórce bhp, pracodawca nie ma wyboru w zakresie kwalifikacji, jakimi powinny legitymować się osoby chcšce œwiadczyć pracę w służbie bhp, jak również samych stanowisk pracy. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:

- inspektorów,

- starszych inspektorów,

- specjalistów,

- starszych specjalistów,

- głównych specjalistów

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na każde z powyższych stanowisk przepisy rozporzšdzenia okreœlajš wymogi kwalifikacyjne, których nie przeskoczš znajomoœci ani szeroko rozumiane zdolnoœci w innym zakresie.

Przykładowo specjalistš do spraw bhp może być osoba posiadajšca:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalnoœci w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

- co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Aby aplikować na stanowisko głównego specjalisty ds. bhp, niezbędne sš natomiast:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalnoœci w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

- co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Warto ponadto zauważyć, że kierownikiem wieloosobowej komórki bhp może być wyłšcznie osoba spełniajšca wymogi kwalifikacyjne specjalisty do spraw bhp. ?

—Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

To nie jest zbędna formalnoœć

Tworzšc służbę bhp, warto przestrzegać zasad wynikajšcych zarówno z przepisów kodeksu pracy, jak i rozporzšdzenia wykonawczego, nie tylko dla zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa pracowników. Należy pamiętać, że zagadnienia zwišzane z funkcjonowaniem służby bhp sš kontrolowane przez inspektorów PIP. Kontroli podlegajš zarówno kwestie formalne – takie jak wypełnienie obowišzku utworzenia służby i zatrudnienie w jej strukturach osób o właœciwych kwalifikacjach, jak również wywišzywanie się pracowników komórek bhp ze swych licznych zadań. -

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL