Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Menedżer i zleceniobiorca nie dostanš ryczałtu na samochód

123RF
Jeœli firma, która nie zajmuje się wynajmem pojazdów, udostępnia auto osobie pracujšcej na podstawie umowy cywilno-prawnej, to powinna ustalić wartoœć tego œwiadczenia na podstawie cen rynkowych.

Czy ryczał w wysokoœci np. 400 zł do samochodu o pojemnoœci powyżej 1600 cm3 można zastosować również dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub na kontrakt menedżerski? – pyta czytelniczka.

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez osobę zatrudnionš na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego skutkuje po stronie takiej osoby powstaniem przychodu z tytułu œwiadczeń w naturze i innych nieodpłatnych œwiadczeń. Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o PIT, wartoœć pieniężnš nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokoœci:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika powyżej 1600 cm3.

Z art. 12 ust. 2 ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że ryczałt ten dotyczy tylko pracowników.

Za pracownika w rozumieniu ww. ustawy uważa się osobę pozostajšcš w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT). Przepis ten nie dotyczy zatem osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy kontraktów menedżerskich. W przypadku tych osób wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia należy ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT.

Stanowi on, że wartoœć pieniężnš innych nieodpłatnych œwiadczeń ustala się w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy œwiadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Wartoœć pieniężnš nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych należy zakwalifikować u osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do Ÿródła okreœlonego w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, natomiast zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego – do Ÿródła okreœlonego w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej, które wypłacajš œwiadczenia z tytułu działalnoœci, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 8 i 9, osobom okreœlonym w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, sš obowišzane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy (zob. art. 41 ust. 1 in principio ustawy o PIT).

Zgodnie zatem z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT, w celu ustalenia wartoœci œwiadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, podmiot (płatnik), który w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej nie œwiadczy usług najmu samochodów, powinien uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujšce się wynajmem samochodów (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2015 r., IPPB4/415-1026/14-6/JK2).

Autor jest doradcš podatkowym z Warszawy

podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL