Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Nowy wzór umowy o pracę

123RF
Od poniedziałku zacznie obowišzywać nowy wzór umowy o pracę. Choć nie jest wišżšcy, warto się go trzymać.

- rozporzšdzenie ministra finansów z 13 stycznia 2016 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 21 stycznia 2016 r., poz. 98)

Nic nowego

Rozstrzygajšc pierwszš z tych wštpliwoœci, należy wskazać, że wspominane rozporzšdzenie nie jest „nowoœciš" w systemie prawnym, a jedynie zmianš do dotychczas obowišzujšcego rozporzšdzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. Reguluje ono zasady prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy, jak również sposób prowadzenia akt osobowych pracownika. Co więcej, wzór umowy o pracę był zawarty w przedmiotowym rozporzšdzeniu już od poczštku, tylko podlegał zmianom wraz z nowelizacjami przepisów kodeksu pracy. Obecnie zaœ jest on zmieniany ze względu na wprowadzane do kodeksu pracy ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas okreœlony, o czym będzie szczegółowo mowa poniżej.

Treœć postanowień

Nowy wzór umowy o pracę przewiduje, że umowa ta powinna zawierać następujšce elementy:

1) okreœlenie pracodawcy poprzez umieszczenie na umowie jego pieczęci oraz numeru REGON,

2) datę i miejsca zawarcia umowy,

3) wskazanie stron umowy, czyli imienia i nazwiska pracownika, jak również miejsca jego zamieszkania oraz imienia i nazwiska pracodawcy lub osoby go reprezentujšcej (np. imię i nazwisko członka zarzšdu pracodawcy) albo upoważnionej do składania w jego imieniu oœwiadczeń (np. imię i nazwisko pełnomocnika pracodawcy),

4) okreœlenie rodzaju umowy o pracę, a więc czy jest to umowa na czas próbny, nieokreœlony czy okreœlony,

5) opis ustalonych przez strony warunków zatrudnienia, to jest:

a. rodzaj umówionej pracy, czyli jakie stanowisko, funkcja, zawód lub specjalnoœć jest powierzana pracownikowi,

b. miejsce wykonywania pracy,

c. wymiar czasu pracy,

d. wynagrodzenie,

e. inne warunki zatrudnienia, wœród których tytułem przykładu należy wymienić prawo pracownika do premii oraz zasady jej wypłaty, prawo do przerwy nieprzekraczajšcej 60 minut i niewliczanej do czasu pracy, ustalenie wyższej – aniżeli 150 – liczby godzin nadliczbowych w roku,

f. okreœlenie – w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – liczby godzin, których przekroczenie uprawnia, oprócz wynagrodzenia, do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

6) termin rozpoczęcia pracy,

7) przyczyny uzasadniajšce zawarcie umowy na czas okreœlony pomimo przekroczenia limitu ich liczby (od 22 lutego 2016 r. limitem sš trzy umowy na czas okreœlony) lub czasu ich trwania (od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie terminowych umów nie może przekraczać 33 miesięcy),

8) podpisy stron umowy.

Zmianš w stosunku do dotychczas obowišzujšcego wzoru umowy o pracę jest, jak wspomniano, punkt 7. Wynika z niego koniecznoœć wskazania przyczyn uzasadniajšcych zawarcie umowy o pracę na czas okreœlony, mimo przekroczenia dopuszczalnego limitu ich liczby lub czasu trwania. W tym miejscu należy więc wskazać, że jest to umowa:

- w celu zastępstwa innego pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, bšdŸ

- w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, bšdŸ

- w celu wykonania pracy wykonywania pracy przez okres kadencji, czy wreszcie

- zawierana na czas okreœlony z przyczyn obiektywnych leżšcych po stronie pracodawcy.

Bez ogólników

Nieprawidłowe będzie ograniczenie się wyłšcznie do ogólnikowego przywołania przesłanek wskazanych w zdaniu poprzednim. Okolicznoœci te należy każdorazowo możliwie szczegółowo opisać. Na przykład w razie zatrudnienia na czas okreœlony kierownika projektu należały wskazać: „Zawarcie umowy na czas okreœlony z przyczyn obiektywnych leżšcych po stronie pracodawcy, a polegajšcych na powierzeniu pracownikowi funkcji kierownika projektu w zwišzku z realizacjš robót budowlanych prowadzonych w XXX na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w dniu YYY o numerze ZZZ".

Co istotne, przy zawarciu umowy na czas okreœlony ponad ustanowione przez ustawodawcę limity z przyczyn obiektywnych leżšcych po stronie pracodawcy, samo wskazanie tych przyczyn w umowie o pracę nie wyczerpuje obowišzków pracodawcy. W cišgu pięciu dni roboczych od daty zawarcia takiej umowy pracodawca musi poinformować o tym fakcie właœciwego okręgowego inspektora pracy.

Zdaniem autorki

Dominika Latawiec-Chara, adwokat w Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka

Wchodzšcy w życie 22 lutego 2016 r. wzór umowy o pracę nie ma – podobnie jak poprzednie – wišżšcego charakteru. Innymi słowy, zarówno w sytuacji, gdy umowa o pracę nie będzie obejmowała wszystkich elementów wymaganych w myœl rozporzšdzenia, jak również gdy będzie zawierała regulacje wykraczajšce poza proponowanš w rozporzšdzeniu treœć, będzie ona ważna i skuteczna. Co więcej, także w sytuacji, gdy między stronami nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy w formie pisemnej, pracownik będzie mógł twierdzić – powołujšc się np. na fakt dopuszczenia go do pracy czy wypłacenie mu wynagrodzenia – że pracodawca zawarł z nim umowę o pracę w sposób dorozumiany.

Należy jednak pamiętać, że brak potwierdzenia pracownikowi umowy o pracę na piœmie stanowi wykroczenie zagrożone karš grzywny w wysokoœci od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto od 22 lutego 2016 r. takiej samej karze będzie podlegać niezawiadomienie przez pracodawcę właœciwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas okreœlony – ponad dopuszczony przez ustawodawcę limit liczby umów lub czas ich trwania – w cišgu pięciu dni od dnia jej podpisania.

Nieuwzględnienie w umowie o pracę wszystkich elementów wymaganych rozporzšdzeniem z 10 listopada 2015 r. nie będzie karane. Jednak elementy wskazywane w przedmiotowym rozporzšdzeniu sš tzw. istotnymi warunkami umowy o pracę, a z praktyki wynika, że ich pisemne uregulowanie pozostaje korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL