Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Za pracę w niedzielę należy się cały dzień wolny

123rf.com
Pracownik wezwany do firmy w niedzielę ma prawo do całego dnia wolnego od obowišzków służbowych, nawet jeœli przepracował wtedy tylko godzinę.

Zatrudniam pracownika na cały etat za minimalne wynagrodzenie. Wykonuje on pracę od poniedziałku do pištku. Czy z tytułu œwiadczonej przez niego pracy w niedzielę 7 lutego br. przez 4 godziny muszę mu udzielić tyle samo czasu wolnego? Praca w niedzielę była zgodna z unormowaniami kodeksu pracy; nie była wczeœniej zaplanowana – pyta czytelnik.

Dniami wolnymi od pracy sš niedziele i œwięta okreœlone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i œwięto uważa się tę wykonywanš między godz. 6 w tym dniu a 6 w następnym dniu, chyba że w zakładzie ustalono innš godzinę (art. 1519 k.p.).

Etatowcowi œwiadczšcemu obowišzki służbowe w niedzielę, gdy nie jest on zatrudniony w systemie weekendowym (w którym pracę wykonuje się wyłšcznie w pištki, soboty, niedziele i œwięta), pracodawca ma obowišzek zapewnić inny dzień wolny od pracy. W zamian za pracę w niedzielę wolne powinno przypaœć w okresie szeœciu dni kalendarzowych poprzedzajšcych lub następujšcych po takiej niedzieli. Tak stanowi art. 15111 § 1 pkt 1 k.p.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie wolnego w tym terminie, podwładnemu należy udzielić dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W razie braku również tej możliwoœci pracownikowi przysługuje – oprócz normalnej pensji – dodatek do wynagrodzenia w wysokoœci 100 proc. pensji za każdš godzinę pracy w niedzielę. Wynika to z art. 15111 § 2 k.p. w zw. z art. 1511 § 1 pkt 1 k.p.

Pracownikom wykonujšcym zadania służbowe w niedziele pracodawca ma obowišzek zapewnić wolne w ten dzień co najmniej raz na cztery tygodnie. Nie dotyczy to osób zatrudnionych w systemie czasu obejmujšcym tylko pištki, soboty, niedziele i œwięta (art. 15112 k.p.).

W opisanym stanie faktycznym w zamian za czterogodzinnš pracę œwiadczonš w niedzielę 7 lutego czytelnik ma obowišzek udzielić pracownikowi całego dnia wolnego w cišgu szeœciu dni kalendarzowych następujšcych po tej niedzieli. Jeœli się to nie uda i nie będzie to też możliwe do końca okresu rozliczeniowego, pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę 7 lutego (w pełnej wysokoœci, a nie stosownie do liczby przepracowanych godzin) oraz dodatku do pensji w wysokoœci 100 proc. uposażenia za pracę za każdš z czterech godzin wykonywania obowišzków.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 144, art. 1511 § 1 pkt 1, art. 1519, art. 15111 § 1 pkt 1, § 2 i § 4 oraz art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Pięć ważnych zasad

Zatrudniajšc pracowników w niedzielę, należy pamiętać, że:

1) w œwietle art. 15111 § 4 k.p. do pracy w œwięto przypadajšce w niedzielę stosuje się przepisy dotyczšce pracy w niedzielę,

2) pracownicy zatrudnieni w systemie pracy weekendowej obejmujšcym pištki, soboty, niedziele i œwięta nie otrzymujš dodatku za pracę w niedziele i œwięta,

3) zarówno w przypadku pracy œwiadczonej w niedziele, jak i œwięta pracodawca ma obowišzek udzielić wolnego niezależnie od wystšpienia przez etatowca z wnioskiem w tej sprawie,

4) udzielenie dnia wolnego jest niezależne od liczby godzin przepracowanych w niedzielę bšdŸ œwięto (uchwała Sšdu Najwyższego z 4 czerwca 1982 r., III PZP 17/82),

5) w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwolonš pracę w nadgodzinach, która była œwiadczona w niedzielę lub œwięto, pracownikowi – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługujš za każdš godzinę takiej pracy dwa dodatki, tj. ten za pracę w niedzielę bšdŸ œwięto (art. 15111 § 2–3 k.p.) oraz za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 2 k.p.). Wyeksponować jednak trzeba, że w doktrynie prezentowany jest także odmienny poglšd. Jego zwolennicy powołujš się na treœć uchwały SN z 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05), w œwietle której w opisanej sytuacji pracownikowi należałby się tylko jeden dodatek, tj. ten za pracę w niedzielę bšdŸ œwięto (art. 15111 § 2–3 k.p.).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL