Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Czy można ukarać pracownika po dwóch tygodniach od dnia naruszenia?

Adobe Stock
Jeœli przewinienie pracownika nie jest oczywiste i potrzebna jest analiza zdarzenia, dwutygodniowy termin na ukaranie zatrudnionego biegnie dopiero od dnia podsumowania wniosków.

- Zepsuła się maszyna, którš obsługiwał pracownik. Twierdzi on, że postępował zgodnie z instrukcjš obsługi i nie ponosi winy za to, co się stało. Ocena, czy nastšpiło to na skutek jego działania, wymaga przeprowadzenia postępowania przez komisję. Sprawa jest dosyć skomplikowana. Prace potrwajš ok. 2-3 tygodni. Czy jeœli okaże się, że jednak pracownik zawinił, będziemy mogli nałożyć na niego karę porzšdkowš po tym czasie? – pyta czytelnik.

Tak. Jeżeli komisja wykaże, że pracownik dopuœcił się naruszenia obowišzków, karę będzie można nałożyć w cišgu 2 tygodni od przedstawienia analizy zaistniałego zdarzenia. W żadnym wypadku nie wolno zastosować tej kary po upływie 3 miesięcy od wystšpienia awarii.

Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porzšdku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecnoœci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy, pracodawca może stosować wobec zatrudnionych:

- karę upomnienia,

- karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeŸwoœci lub spożywanie alkoholu w czasie pracy można również stosować karę pieniężnš.

Dwie granice

Kodeks pracy ogranicza możliwoœć nałożenia kary przez wprowadzenie dwóch terminów. Kary nie można zastosować po upływie:

- 2 tygodni od powzięcia wiadomoœci o naruszeniu obowišzku pracowniczego,

- 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Zasadniczo bieg dwutygodniowego terminu z art. 109 k.p. rozpoczyna się, gdy osoba uprawniona do stosowania kar porzšdkowych dowie się o naruszeniu obowišzku pracowniczego (wyrok Sšdu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 2 lipca 2014 r., V Pa 32/14).

Bieg terminu 2 tygodni rozpoczyna się z dniem powzięcia wiadomoœci o dopuszczeniu się naruszenia przez pracownika, a więc z dniem:

- ujawnienia tego naruszenia – jeżeli jest ono oczywiste,

- stwierdzenia tego naruszenia – gdy w konkretnych okolicznoœciach niezbędne jest dokonanie w tym celu odpowiednich ustaleń (wyjaœnienie Departamentu Prawa Pracy MPiPS, Sł. Prac. 1978, Nr 1, s. 8).

W przedstawionej przez czytelnika sytuacji bieg terminu na ukaranie rozpocznie się zatem dopiero po zakończeniu prac komisji. Nie można bowiem wišzać jego rozpoczęcia z samym zdarzeniem, skoro ewentualne przyczynienie się pracownika do awarii można ustalić dopiero w szczegółowej analizie zdarzenia, a zatrudniony nie przyznaje się do jakiegokolwiek niedopatrzenia obowišzków.

Zbyt długa zwłoka

Drugi z podanych terminów jest wišżšcy w każdej sytuacji. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy komisja ukończyłaby swoje prace w cišgu 3 miesięcy od zdarzenia, z którym może się wišzać potencjalne uchybienie obowišzkom, po tym czasie nie wolno nałożyć na pracownika kary porzšdkowej.

Prawo do obrony

Należy pamiętać, że koniecznym warunkiem dla możliwoœci zastosowania kary porzšdkowej jest wczeœniejsze wysłuchanie pracownika. Bez niego kary nie można nałożyć.

Należy przy tym uznać, że dotychczasowe wyjaœnienia nie stanowiš wysłuchania w powyższym znaczeniu. Właœciwe wysłuchanie może nastšpić dopiero po zakończeniu prac przez komisję, przy założeniu, że wykazana zostanie wina pracownika. Wnioski z prac komisji będš bowiem wskazywać na konkretne uchybienie obowišzkom, do których będzie się odnosił pracodawca odnoœnie kary, ale również do których dopiero odnieœć się będzie mógł w pełni pracownik.

—Marek Rotkiewicz, prawnik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL