Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Rozwišzanie umowy o pracę: po roku konieczna jest ponowna konsultacja ze zwišzkiem

123RF
Nawet przy założeniu, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zachowały aktualnoœć, po upływie 12 miesięcy pracodawca musi raz jeszcze uzgodnić ze zwišzkami zawodowymi zamiar rozwišzania umowy o pracę. Nadmierny upływ czasu może również oznaczać koniecznoœć ponowienia wystšpienia przez niego do organizacji zwišzkowej o informacje w przedmiocie korzystania z obrony przez pracownika.

Taki poglšd wyraził Sšd Najwyższy w wyroku z 5 paŸdziernika 2017 r. (I PK 270/16).

Sprawa dotyczyła odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Powódka była zatrudniona w banku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreœlony. Jednoczeœnie była członkiem zwišzku zawodowego. Na poczštku listopada 2013 r. pracodawca zasięgnšł informacji, czy należy ona do zwišzku zawodowego, a następnie, pismem z 14 listopada 2013 r., poinformował tę organizację o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę. Od 18 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. powódka korzystała ze zwolnienia lekarskiego, a 2 czerwca 2014 r. przystšpiła do innej organizacji zwišzkowej. 19 stycznia 2015 r., po powrocie do pracy, pracodawca złożył jej oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, podajšc w jego treœci przyczyny objęte wczeœniejszš konsultacjš ze zwišzkami.

Uwzględniajšc powództwo sšdy stwierdziły, że wypowiedzenie z 19 stycznia 2015 r. nastšpiło 14 miesięcy po dniu konsultacji ze zwišzkiem zawodowym, którego członkiem była powódka w dniu tej konsultacji, ale bez konsultacji z zakładowš organizacjš zwišzkowš, której członkiem powódka została 2 czerwca 2014 r. W konsekwencji sšd uznał, że pracodawca nie wykonał obowišzku z art. 30 ust. 21 ustawy o zwišzkach zawodowych. Tak długi okres między datš konsultacji, a datš złożenia powódce oœwiadczenia o rozwišzaniu umowy o pracę, wymagał od pracodawcy ustalenia, czy w okresie ponad rocznej nieobecnoœci powódki w pracy, spowodowanej chorobš, nie stała się ona członkiem innego zwišzku zawodowego. W wyniku nieprzeprowadzenia kolejnej konsultacji z organizacjš zwišzkowš, do której przystšpiła powódka, doszło do naruszenia art. 38 kodeksu pracy.

Sšd Najwyższy podtrzymał ten wyrok. Stwierdził, że upływ nadmiernie długiego okresu między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacjš zwišzkowš, a datš wypowiedzenia umowy o pracę, który występuje, jeœli upływa rok między tymi czynnoœciami, oznacza, że brak ponowienia konsultacji zwišzkowej narusza tryb z art. 38 k.p. Po upływie roku od pierwszej konsultacji zwišzkowej pracodawca powinien był zwrócić się do działajšcych u niego organizacji o nadesłanie w terminie pięciu dni informacji, czy powódka jest członkiem danego zwišzku, a następnie ponowić konsultację zamiaru wypowiedzenia z nowym zwišzkiem zawodowym, którego członkiem się stała.

Komentarz eksperta

Piotr Nietrzpiel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Problematyka poruszona w komentowanym orzeczeniu, budzšc wštpliwoœci, była już wczeœniej przedmiotem rozważań Sšdu Najwyższego. Żaden przepis kodeksu pracy nie okreœla bowiem, w jakim czasie po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 38 k.p. pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z podaniem wskazanych w niej przyczyn.

Kodeks nie okreœla też, jak długo pracodawca może polegać na informacji uzyskanej w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o zwišzkach zawodowych, gdy np. nie ujawniła się żadna organizacja zwišzkowa, z obrony której korzysta dany pracownik, co zwalnia z obowišzku przeprowadzenia konsultacji. Co więcej, jeżeli chodzi o samš możliwoœć wypowiedzenia umowy o pracę w okreœlonym czasie z powołaniem się na konkretnš przyczynę, tu również brak regulacji kodeksowej. Judykatura wskazuje natomiast zasadniczo, że możliwoœć ta istnieje do czasu, gdy przyczyna ta jest nadal aktualna ze względu na cel wypowiedzenia (wyrok SN z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85). Należy zwrócić uwagę, że w komentowanym wyroku Sšd Najwyższy stwierdza, iż nie istnieje prosta korelacja pomiędzy trwajšcš aktualnoœciš przyczyny wypowiedzenia, a zachowaniem skutecznoœci przeprowadzonej konsultacji zwišzkowej. Nadmierny upływ czasu, za który SN uznał już rok, powoduje bowiem koniecznoœć ponowienia konsultacji, mimo że przyczyna wypowiedzenia jest nadal aktualna. Nie do końca można się z tym zgodzić, ponieważ w tym zakresie powinno się badać również okolicznoœci, które spowodowały opóŸnienie w złożeniu wypowiedzenia. Tym bardziej, że odniesieniu do długotrwałego zwolnienia chorobowego, jako przyczyny opóŸnienia, Sšd Najwyższy wyrażał już wczeœniej inne stanowisko. W wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I PK 212/11) SN wskazał, że w takim przypadku nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej konsultacji zamiaru wypowiedzenia, którego podstawš sš te same, aktualne przyczyny. Zatem okreœlonego w komentowanym wyroku rocznego okresu oczekiwania na wręczenie wypowiedzenia od dnia konsultacji nie należy postrzegać jako bezwzględnš zasadę, niezależnš od okolicznoœci danej sprawy. To raczej pomocna wskazówka dotyczšca postrzegania nadmiernego upływu czasu w zakresie potrzeby przeprowadzenia kolejnej konsultacji, zwłaszcza wobec ewentualnej zmiany okolicznoœci, która mogła w tym okresie nastšpić. Należy także zwrócić uwagę, że w przypadku zaistnienia ponownej potrzeby konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę, uzasadnione może być również uprzednie zasięgnięcie informacji w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o zwišzkach zawodowych, choćby w celu uniknięcia ryzyka zwišzanego ze zmianš organizacji zwišzkowej, z której obrony korzysta pracownik. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL