Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Kiedy osoby wykonujšce prace wymagajšce szczególnej sprawności psychofizycznej mogš powstrzymać się od zadań

AdobeStock
Osoby wykonujšce prace wymagajšce szczególnej sprawnoœci psychofizycznej mogš powstrzymać się od zadań także wtedy, gdy ich stan psychofizyczny nie daje gwarancji bezpiecznego wykonywania obowišzków.

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy, w warunkach niezagrażajšcych zdrowiu i życiu. Jednak nawet przy dołożeniu należytej starannoœci, warunki pracy nie zawsze pozostajš w zgodzie z przepisami i zasadami bhp. Dynamiczna sytuacja, powodowana np. siłš wyższš, może powodować, iż w miejscu pracy wystšpi bezpoœrednie zagrożenie dla zdrowia czy życia pracownika lub innych osób. Taki przypadek uzasadnia powstrzymanie się od pracy. Kontynuowanie obowišzków może bowiem stanowić prostš drogę do wypadku o dotkliwych konsekwencjach.

Stan psychiczny

Jednak nie tylko zagrożenie zewnętrzne może być podstawš powstrzymania się od pracy. W przypadku szczególnej kategorii pracowników powodem uzasadniajšcym odstšpienie od obowišzków może być również niedyspozycja psychofizyczna – a więc majšca Ÿródło w samym zatrudnionym.

Chodzi tu o osoby wykonujšce prace wymagajšce szczególnej sprawnoœci psychofizycznej, o których mowa w rozporzšdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagajšcych szczególnej sprawnoœci psychofizycznej (DzU nr 62, poz. 287). Zaliczajš się do nich m.in. prace:

- na wiaduktach i mostach,

- pilotów samolotów i œmigłowców,

- kierowców autobusów oraz maszynistów tramwajów.

Co istotne, pracodawca ma prawo w regulacjach zakładowych wskazać dodatkowe kategorie stanowisk, na których przysługuje prawo do powstrzymania się od pracy w zwišzku z niedyspozycjš psychofizycznš.

Konieczne uzasadnienie

Aby powstrzymać się od pracy wymagajšcej szczególnej sprawnoœci psychofizycznej, muszš łšcznie zostać spełnione następujšce warunki:

- wystšpiła niedyspozycja psychofizyczna pracownika,

- ta niedyspozycja nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy; może stwarzać zagrożenie dla innych osób,

- pracownik poinformował o niej przełożonego.

Przepisy nie odpowiadajš na pytanie, czym jest stan psychofizyczny, którego wystšpienie uzasadnia powstrzymanie się od pracy. Przyjmuje się, że jest to sytuacja poœrednia – między pełnš dyspozycjš pracownika a niedyspozycjš kwalifikujšcš się do uzyskania przez niego orzeczenia o czasowej niezdolnoœci do pracy. Tym samym niedyspozycja psychofizyczna może się wišzać np. z silnym napięciem nerwowym, złym samopoczuciem fizycznym lub psychicznym.

Oczywiœcie każdy pracownik może doœwiadczać tego rodzaju dolegliwoœci. Jednak inne mogš być skutki niedyspozycji psychofizycznej osoby zatrudnionej przy obsłudze kserokopiarki, a inne u kontrolera ruchu lotniczego.

Zwišzek z pracš

Dla legalnoœci powstrzymania się od pracy na skutek niedyspozycji psychofizycznej niezbędne jest m.in. istnienie zwišzku między œwiadczeniem pracy w stanie niedyspozycji a zagrożeniem dla innych osób. Przepisy nic nie mówiš o zagrożeniu dla samego pracownika w zwišzku z wykonywaniem pracy przy braku właœciwej dyspozycji psychofizycznej. Wydaje się jednak, że powstrzymanie się od pracy jest zasadne również wówczas, gdy niedyspozycja może stwarzać zagrożenie względem osoby pracownika, a nie tylko osób trzecich.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Szef bez prawa głosu

Aby powstrzymać się od pracy w zwišzku z niedyspozycjš psychofizycznš, pracownik musi powiadomić przełożonego. Przełożony nie zaœ ingerować w tę decyzję. Tylko pracownik jest œwiadomy swojego stanu i wyłšcznie do niego należy ocena, na ile œwiadczenie pracy w takich warunkach jest bezpieczne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL