Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zmiany w prawie pracy od 2017 r.

123RF

Wydawanie œwiadectw pracy

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

ZMIANY:

- zmiana treœci art. 97 kodeksu pracy

- odstšpienie od zasady, że œwiadectwo pracy przy zatrudnieniu w tej samej firmie na podstawie umowy zawartej na okres próbny lub na czas okreœlony wydaje się po upływie 24 miesięcy zatrudnienia

- pracodawca musi wydać œwiadectwo niezwłocznie po rozwišzaniu lub wygaœnięciu umowy o pracę

- wprowadzenie wyjštku od tej zasady – brak obowišzku wydania œwiadectwa pracy, gdy strony majš zawrzeć kolejny stosunek pracy w cišgu 7 dni od dnia rozwišzania poprzedniej umowy, chyba że zawnioskuje o to pracownik.

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Przepisy w nowym brzmieniu majš zastosowanie do œwiadectw pracy wydawanych w zwišzku z rozwišzaniem lub wygaœnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub umowy na czas okreœlony trwajšcej w dniu wejœcia w życie ustawy nowelizujšcej. Jeżeli w chwili wejœcia w życie nowych regulacji, tj. 1 stycznia 2017 r., nie upłynšł jeszcze 24-miesięczny okres na wydanie œwiadectwa pracy, pracodawca ma obowišzek wydać je pracownikowi – za okresy zatrudnienia zakończone w dniu wejœcia w życie ustawy zmieniajšcej (1 stycznia 2017 r.), za które dotychczas nie wydano œwiadectwa – w cišgu szeœciu miesięcy od dnia wejœcia w życie zmian. Jednak pracownik może w każdym czasie złożyć wniosek o wydanie œwiadectwa pracy dotyczšcego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie otrzymał œwiadectwa pracy. Pracodawca musi je wydać w cišgu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyższy pułap przy regulaminach

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

ZMIANY:

- zmiana art. 772 i art. 104 kodeksu pracy,

- podwyższenie z 20 do 50 pracowników limitu zatrudnienia, po osišgnięciu którego pracodawca musi ustalić regulamin pracy i wynagradzania

- firma, w której sš zwišzki zawodowe, zatrudniajšca powyżej 20 do 50 pracowników, musi tworzyć regulaminy, jeœli zawnioskuje o to organizacja zwišzkowa

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Nowe przepisy mogš utrudnić prowadzenie działalnoœci przez przedsiębiorców zatrudniajšcych od 20 do 50 pracowników. Przewidujš bowiem obowišzek ustalenia regulaminu wynagradzania/pracy w takim zakładzie, jeœli zwróci się o to zwišzek zawodowy. W firmie, w której działajš zwišzki zawodowe, praktycznie nie będzie można wypowiedzieć raz przyjętego regulaminu. Bez zgody zwišzków zawodowych będzie to niemożliwe, nawet gdy wpadnie ona w tarapaty finansowe.

Rezygnacja z regulaminów przez pracodawców zatrudniajšcych od 20 do 49 pracowników może też być problemem z innego powodu – otóż przepisy nie przewidujš procedury rezygnacji z aktów już obowišzujšcych; brakuje przepisów przejœciowych w tym zakresie.

Fundusz socjalny – mniej firm zobowišzanych, wyższy odpis

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) ustawa z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwišzaniach służšcych realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (DzU poz. 1984)

ZMIANY: - podwyższenie z 20 do 50 pracowników limitu zatrudnienia, po osišgnięciu którego pracodawca ma obowišzek utworzyć zakładowy fundusz œwiadczeń socjalnych - w 2017 r. podstawš odpisów na zfœs jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r.

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Prowadzenie zfœs jest w 2017 r. obowišzkiem podmiotów zatrudniajšcych co najmniej 50 pracowników. Zatrudniajšcy poniżej 50 osób wybierajš między tworzeniem zfœs a wypłatš œwiadczeń urlopowych. Z kolei firmy majšce co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników muszš ustalać fundusz, gdy taki wniosek zgłosi organizacja zwišzkowa. Jeœli zwišzek nie złoży takiego wniosku albo w ogóle nie działa w zakładzie, pracodawca wybiera między tworzeniem zfœs a wypłatš œwiadczeń urlopowych.

Nadal pozostaje możliwoœć rezygnacji z obowišzków socjalnych przez pracodawcę – w zależnoœci od liczebnoœci załogi (korekta układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania bšdŸ poinformowanie pracowników do końca stycznia o nietworzeniu funduszu).

W 2017 r. wysokoœć odpisów na zakładowy fundusz œwiadczeń socjalnych (zfœs) należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., czyli od kwoty 3161,77 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013 r., MP z 2013 r., poz. 107). Zmieni się więc również maksymalny pułap œwiadczeń urlopowych (nie mogš one przekroczyć ustawowych odpisów na zfœs)

Odpowiedzialnoœć materialna na piœmie

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255)

ZMIANY:

- zmiana art. 125 kodeksu pracy,

- wprowadzono rygor nieważnoœci dla umów o wspólnej odpowiedzialnoœci materialnej za powierzone mienie zawartych z pominięciem formy pisemnej

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Jeœli pracodawca nie zawarł umów o wspólnej odpowiedzialnoœci materialnej pracowników w formie pisemnej, powinien to zrobić niezwłocznie. W przeciwnym razie uzgodnienia stron nie będš ważne i w razie strat nie będzie mógł pocišgnšć pracowników do odpowiedzialnoœci.

Podwyższenie składki wypadkowej

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

ZMIANY:

- zmiana art. 34 i 34a ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- ZUS może podwyższyć wysokoœć składki wypadkowej do 150 proc. prawidłowo obliczonej stawki wyłšcznie w przypadku, gdy płatnik – mimo wezwania – uchyla się od złożenia prawidłowo ustalonych informacji ZUS IWA lub korygujšcych dokumentów rozliczeniowych

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Zmiana ma na celu okreœlenie zasad regulujšcych tryb ustalania wysokoœci stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadkach zaniżenia jej wysokoœci przez płatnika.

Od 1 stycznia br. ZUS może ukarać płatnika, zobowišzujšc go do opłacania przez cały rok składkowy (od kwietnia do marca następnego roku) składki wypadkowej w wysokoœci 150 proc. właœciwej dla niego stawki, tylko wtedy, gdy:

- stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika lub wykazywana przez niego w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona,

- płatnik nie przekaże informacji ZUS IWA albo jej korekty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS.

Taka kara spotka też płatników niezobowišzanych do składania ZUS IWA, którzy w roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżonš stopę procentowš składki i nie złożyli dokumentów rozliczeniowych korygujšcych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS.

Wczeœniej ten przepis pozwalał ZUS ukarać w ten sposób płatnika we wszystkich przypadkach, gdy doszło do zaniżenia składki wypadkowej z tych powodów. Z orzecznictwa wynika natomiast, że zachowanie przez płatnika należytej starannoœci wyłšcza możliwoœć zastosowania wobec niego sankcji (m.in. wyrok Sšdu Najwyższego z 6 sierpnia 013 r., II UK 431/12). ZUS nie podzielał zaœ takiego stanowiska i nie badał przyczyn przekazania przez płatnika nieprawidłowych danych. W ocenie organu obowišzek badania zawinienia płatnika nie wynika z przepisów ustawy.

Ponadto przepisy były bardzo rygorystyczne – zaniżenie składki za jeden miesišc powodowało podwyżkę stawki na 12 miesięcy, a skorygowanie błędu nie pozwalało płatnikowi uniknšć kary.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL