Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada 72 tysišce kontroli

Fotolia.com
Zadania realizowane przez inspektorów pracy w ramach działalnoœci kontrolno-nadzorczej w 2018 r. dotyczyć będš najbardziej wrażliwych obszarów prawnej ochrony pracy i tych zwišzanych z bezpieczeństwem oraz ochronš życia i zdrowia pracowników.

Zgodnie z programem długofalowym PIP na lata 2016-2018, inspektorzy sprawdzš prawidłowoœć zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także w agencjach ochrony osób i mienia.

Analiza umów zawieranych na czas okreœlony pod kštem przestrzegania przepisów znowelizowanych w 2016 r., a także umów o pracę zawieranych u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane oraz problematyka outsourcingu pracowniczego – to kolejne ważne tematy kontroli w 2018 r.

Kontynuowane będš kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokoœci wynikajšcej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o œwiadczenie usług. Inspektorzy kompleksowo oceniš stan respektowania prawa pracy, w tym przepisów bhp w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacji, w zakładach górniczych i firmach œwiadczšcych usługi górnicze a także w placówkach handlowych.

Inspektorzy pracy sprawdzš legalnoœć zatrudnienia w wytypowanych podmiotach z branż, w których w poprzednich latach najczęœciej stwierdzano nieprawidłowoœci. Kontrole odbędš się także w podmiotach powierzajšcych pracę sezonowo, zwłaszcza w placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i podmiotach œwiadczšcych usługi hotelarskie, a także w niewielkich firmach usługowych w małych miejscowoœciach.

Nadal inspektorzy pracy będš realizowali program Pierwsza kontrola adresowany do mikroprzedsiębiorstw, małych i œrednich zakładów pracy.

Ponadto kontynuowane będš działania kontrolne w ramach „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowišzkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2017-2018".

W 2018 r. inspektorzy pracy w dalszym cišgu będš kontrolować maszyny, urzšdzenia oraz œrodki ochrony indywidualnej w ramach krajowego systemu nadzoru rynku. Oceniš ich zgodnoœć z wymaganiami zasadniczymi przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku. Sprawdzš wypełnianie przez pracodawców obowišzków nałożonych przez unijne rozporzšdzenia dotyczšce chemikaliów.

Planowane sš ponadto kontrole zakładów różnych branż gospodarki o wysokiej skali zagrożeń wypadkowych i zawodowych, zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystšpienia poważnej awarii przemysłowej (branża paliwowa, azotowa i energetyczna), zakładów przetwórstwa przemysłowego (w tym zakładów produkcji drewna i zakładów tartacznych w ramach III etapu kontroli długofalowych), zakładów budowlanych, a także firm działajšcych w leœnictwie.

Równolegle z kontrolami kontynuowana będzie trzyletnia kampania informacyjna Pracuję legalnie! Program przewiduje także popularyzację zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników tymczasowych, wspierajšcš kampanię Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).

ródło: www.pip.gov.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL