Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Czy praca na część etatu wydłuża urlop rodzicielski

AdobeStock
Wniosek pracownika, który chce łšczyć urlop rodzicielski z pracš w niepełnym wymiarze czasu, jest dla pracodawcy wišżšcy. To rozwišzanie powoduje ponadto przedłużenie tego urlopu.

- Pracownica w trakcie urlopu macierzyńskiego złożyła wniosek o urlop rodzicielski, jednoczeœnie wskazujšc, że w jego trakcie chciałaby pracować u nas na 1/4 etatu. Czy musimy się na to zgodzić? A jeœli tak, to co się dzieje z urlopem rodzicielskim? Czy trzeba przeliczać należny jej urlop? – pyta czytelniczka.

Pracodawca może jedynie wyjštkowo odmówić akceptacji takiego wniosku. Powinien przeliczyć należny urlop rodzicielski, który ulegnie w tym przypadku wydłużeniu.

Nie więcej niż pół

Pracownica uprawniona do urlopu rodzicielskiego może łšczyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udzielił. Istnieje przy tym ograniczenie – można œwiadczyć pracę w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałš częœć wymiaru czasu pracy danej osoby. Odpowiedniemu pomniejszeniu ulega wtedy zasiłek macierzyński, a wykonywanš pracę trzeba oczywiœcie opłacić.

Informacje w podaniu

Wniosek pracownika o dopuszczenie do pracy na częœć etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko pracownika,

2) wymiar czasu pracy,

3) okres, w którym zamierza on łšczyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego częœci z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4) oœwiadczenie pracownika o zamiarze łšczenia częœci urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracš w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (z okreœleniem wymiaru etatu) albo o braku takiego zamiaru.

Wišżšcy wniosek

Co do zasady pracodawca jest zwišzany wnioskiem pracownika. Powinien zatem dopuœcić rodzica do pracy w wymiarze i okresie przez niego wskazanym. Wyjštkowo może odmówić, jeżeli œwiadczenie pracy w taki sposób byłoby niemożliwe ze względu na:

- organizację pracy lub

- rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pamiętać jednak należy, że sš to wyjštki od zasady, jakš jest przyjęcie i zaakceptowanie wniosku. O przyczynie odmowy pracodawca informuje na piœmie, z podaniem konkretnego uzasadnienia tej odmowy.

Pracownica czytelnika może domagać się dopuszczenia do pracy w obniżonym wymiarze czasu, ale nie ma prawa żšdać ustalenia konkretnego rozkładu czasu pracy w ramach 1/4 etatu. To pozostaje nadal elementem władzy pracodawcy.

Dłużej z dzieckiem

W razie łšczenia urlopu rodzicielskiego z pracš wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego częœci. Jeœli pracownik wskaże we wniosku, że chciałby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy także podczas wydłużenia, trzeba dokonać kolejnego obliczenia.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jakš pracownik łšczy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielajšcego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez tę osobę w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Jeœli pracownik zamierza łšczyć korzystanie z częœci urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej częœci urlopu oblicza się dzielšc długoœć częœci urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łšczyć korzystanie z tej częœci urlopu z wykonywaniem pracy.

Obowišzuje przy tym maksymalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego do:

1) 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu,

2) 68 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Przykład

Pracownica urodziła jedno dziecko. Ma prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie chce pracować w swoim macierzystym zakładzie pracy na 1/4 etatu. W zwišzku z tym jej urlop rodzicielski byłby dłuższy o 8 tygodni:

32 tygodnie x 1/4 = 8 tygodni.

Jednak pracownica chce pracować na 1/4 etatu również podczas tych 8 tygodni przedłużonego urlopu. W zwišzku z tym przysługujšce jej przedłużenie urlopu rodzicielskiego należy obliczyć następujšco:

8 tygodni : (1 – 1/4) = 8 tygodni : 0,75 = 10,66 tygodnia.

W przypadku, gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego częœć urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotnoœci tygodnia, udziela się jej w dniach. Przez tydzień rozumiemy 7 dni. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Wydłużenie „podstawowych" 32 tygodni urlopu rodzicielskiego nastšpi w tym przypadku o 74 dni (10,66 tygodnia x 7 dni = 74,62 dnia).

Wypoczynek bez zmian

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby, bioršc za podstawę wymiar urlopu przysługujšcy jej ze względu na tzw. urlopowy staż pracy (art. 154 § 2 k.p.). Jednak wniosek pracownicy o dopuszczenie jej do pracy w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy jest nie tyle wnioskiem o obniżenie etatu, co o połšczenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracš. Inaczej mówišc – w ramach dotychczasowego pełnego etatu pracownica będzie pracować na 1/4 etatu, a w pozostałym zakresie będzie na urlopie rodzicielskim. Skutkuje to utrzymaniem niezmienionego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Autor jest prawnikiem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL