Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Lepsza kontrola zatrudnienia cudzoziemców

AdobeStock
Przyjazd, wyjazd, pobyt i miejsca pracy cudzoziemców ze wschodu na uproszczonych zasadach, będš pod lepszš kontrolš.

Od nowego roku zmiana zasad sprowadzania cudzoziemców ze wschodu do pracy w polskich firmach. Ich pobyt będzie monitorowany od rozpoczęcia do zakończenia pracy.

To efekt dużej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zapewni lepszš kontrolę nad cudzoziemcami przyjeżdżajšcymi na uproszczonych zasadach do pracy w Polsce. Posłuży temu nowy system informatyczny, w którym służby i instytucje poinformujš o cudzoziemcu, od przekroczenia granicy aż do opuszczenia kraju. Pracodawcy podadzš urzędom pracy o podjęciu zatrudnienia i jego zakończeniu. A także o niepojawieniu się pracownika na oferowanym mu stanowisku.

Według rozporzšdzenia z 8 grudnia 2017 r. nadal będzie można na uproszczonych zasadach œcišgać do pracy obywateli Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

Nowe opłaty

Taki pracownik wjedzie do Polski na szeœć miesięcy w cišgu roku do legalnej pracy w wybranej firmie. Co roku w ten sposób nawet milion Ukraińców zatrudnia się w rolnictwie, usługach, budownictwie czy transporcie. Nowe jest to, że od nowego roku przedsiębiorca składajšcy w powiatowym urzędzie pracy oœwiadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będzie musiał (zgodnie z innym rozporzšdzeniem z 8 grudnia, DzU z 15 .12.2017 r., poz. 2350) zapłacić 30 zł za jego rozpatrzenie.

Nowe wzory oœwiadczeń w tej sprawie można znaleŸć w rozporzšdzeniu z 7 grudnia (DzU z 15.12.2017 r. poz. 2345)

W myœl zmienionych przepisów o promocji zatrudnienia zgodnie z nowym art. 88z ust. 6 starosta będzie mógł odmówić wpisania oœwiadczenia przedsiębiorcy do rejestru, a tym samym odmówić mu prawa do œcišgnięcia takiego pracownika do Polski. Stanie się tak gdy starosta rozpatrujšc wniosek uzna, że został on złożony dla pozoru albo firma œcišgajšca pracownika nie ma wystarczajšcych œrodków, by mu wypłacić pensje, zalega z podatkami i składkami lub nie zgłasza pracowników do ubezpieczeń społecznych.

– Obawiamy się, że sprawdzenie wszystkich tych okolicznoœci znacznie wydłuży postępowanie ws. rejestracji oœwiadczeń – komentuje Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. – Choć nowe prawo zakłada, że powinno to nastšpić w cišgu siedmiu dni, to zastrzegajš możliwoœć wydłużenia tego terminu, gdy pojawiš się dodatkowe okolicznoœci wymagajšce wyjaœnienia.

W finale istnieje ryzyko, że niektórzy przedsiębiorcy, szczególnie w rejonach, w których do tej pory sprowadzało się sporo cudzoziemców, np. do pracy na roli, będš czekać miesišcami na odpowiedŸ z urzędu pracy.

Prace sezonowe

Następne nowe rozporzšdzenie z 8 grudnia (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2348) przewiduje listę branż, w których zgodnie z unijnymi przepisami należy zachować wyższe standardy zatrudnienia. Taki pracownik nie będzie mógł zarabiać mniej niż przeciętna na podobnym stanowisku. W zamian za to taki cudzoziemiec może przyjechać do pracy w Polsce aż na 9 miesięcy w cišgu roku. W myœl tego rozporzšdzenia prace np. w sadownictwie, przy zbiorach, hodowli zwierzšt, a także w obiektach turystycznych krótkotrwałego zakwaterowania czy w restauracjach będš musiały się odbywać na takich właœnie zasadach.

Opinia

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Jestem przekonany, że urzędy pracy zarówno na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim nie powinny mieć problemów z nowymi zadaniami, dzięki ogromnemu doœwiadczeniu. Tym bardziej że najnowsze przepisy, także zawarte w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, upraszczajš procedury, a urzędy wojewódzkie, które będš wydawały długotrwałe zezwolenia na pracę w Polsce, majš zostać wzmocnione kadrowo. Myœlę, że dzięki tym zmianom udało się uproœcić system sprowadzania pracowników ze wschodu, przy jednoczesnym wdrożeniu systemu kontroli obecnoœci tych osób w Polsce. Nie planujemy obecnie limitów zatrudnienia cudzoziemców i liczymy, że po zmianach utrzyma się liczba takich pracowników przyjeżdżajšcych co roku do Polski na poziomie około 1,2 mln osób.

podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy DzU z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1543

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL