Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Ile trzeba wyłożyć z własnej kieszeni

Jeœli kupujemy mieszkanie za 200 tys. zł, na ogół powinniœmy mieć 40 tys. zł wkładu własnego
shutterstock
Banki akceptujš 10-proc. wkład własny, ale wymagajš wtedy większych zabezpieczeń.

Od poczštku 2017 r. obowišzuje rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z niš wysokoœć wkładu własnego wymaganego od klienta zacišgajšcego kredyt hipoteczny powinna wynosić 20 proc. (w 2016 r. było to 15 proc., a w 2015 r. – 10 proc.). Jeœli jest niższa, bank musi zastosować dodatkowe zabezpieczenia.

Rekomendacja nie wyklucza więc możliwoœci uzyskania kredytu z niższym wkładem własnym.

– Przy złotowym kredycie mieszkaniowym minimalny wkład własny wynosi 10 proc. kosztów inwestycji – informuje Joanna Nagierska z biura prasowego Alior Banku.

Bank ten nie pobiera opłat z powodu ryzyka zwišzanego z brakujšcym wkładem własnym, ale przy wkładzie niższym niż 20 proc. oprocentowanie kredytu jest wyższe. O ile? – Jest to ustalane indywidualnie, ponieważ wkład własny nie jest jedynym czynnikiem wpływajšcym na wysokoœć marży – podkreœla Joanna Nagierska.

Pekao SA także sfinansuje nawet do 90 proc wartoœci nieruchomoœci, ale zażšda dodatkowego zabezpieczenia. Może to być blokada œrodków wraz z zastawem zwykłym (z datš pewnš) oraz pełnomocnictwa do dysponowania prowadzonymi przez bank rachunkami (lokaty terminowe, ROR, Kasa Mieszkaniowa). Może to też być zastaw rejestrowy na przykład na obligacjach skarbowych (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania nimi) albo ubezpieczenie częœci kwoty kredytu.

Podzwyższona marża

Kredytu na 90 proc. wartoœci nieruchomoœci udzieli również PKO BP.

– W takim przypadku zastosujemy przejœciowo marżę podwyższonš o 0,25 pkt proc. Będzie obowišzywać do momentu osišgnięcia wymaganego wkładu własnego. Wyższa marża ma zabezpieczyć nasze ryzyko – tłumaczy Iwona Radomska z biura prasowego PKO BP.

Także w Banku Millennium minimalny wkład własny może wynieœć 10 proc. pod warunkiem, że transakcja zostanie objęta ubezpieczeniem ryzyka wysokiego LTV (relacja kredytu do wartoœci nieruchomoœci będšcej jego zabepieczeniem).

– Marża banku uzależniona jest od wysokoœci LTV i wynosi (przy obniżce marży o 0,5 proc. w ramach oferty cross-sell): 2 proc. dla LTV do 60 proc. (oprocentowanie 3,73 proc.), 2,2 proc. dla LTV od 60 do 80 proc. (oprocentowanie 3,93 proc.) i 2,3 proc. dla LTV od 80 do 90 proc. (oprocentowanie 4,03 proc). – wylicza Agata Chrzanowska, dyrektor Wydziału Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium.

Co może być wkładem własnym

Jak mówi Katarzyna Münnich z biura prasowego Pekao SA, jako wkład własny można potraktować m.in. œrodki klienta zgromadzone na lokatach terminowych, kontach lub rachunkach oszczędnoœciowych, premię gwarancyjnš przysługujšcš właœcicielowi ksišżeczki mieszkaniowej, itp. Œrodki na wkład własny nie mogš natomiast pochodzić z kredytu.

Joanna Nagierska z Alior Banku dodaje, że klient może wnieœć wkład własny na póŸniejszym etapie finansowania inwestycji. – W takiej sytuacji jako wkład własny traktowane sš inne formy finansowania, na przykład papiery wartoœciowe, premie gwarancyjne z ksišżeczki mieszkaniowej, deklaracja zbycia nieruchomoœci będšcych własnoœciš klienta – tłumaczy Joanna Nagierska.

BGŻ BNP Paribas, jak mówi Karolina Kozakiewicz, za wkład własny uznaje również wartoœć działki oraz udokumentowane kwoty wniesione na poczet finansowanej inwestycji. W przypadku finansowania np. remontu, rozbudowy czy zakupu udziału w nieruchomoœci za wkład własny uznawana jest aktualna wartoœć danej nieruchomoœci (lub posiadanego już przez kredytobiorcę udziału w nieruchomoœci).

PKO BP w przypadku budowy domu za wkład własny uznaje wartoœć rynkowš działki albo zgromadzonych materiałów budowlanych.

W Banku Millennium uwzględniane sš m.in. poniesione koszty budowy, wartoœć wykonanych robót budowlanych, udokumentowane koszty przygotowania inwestycji, przyznane dofinansowanie wkładu własnego.

Im więcej oszczędnoœci, tym taniej

Załóżmy, że mamy więcej niż 20 proc. wkładu własnego. Czy wtedy możemy liczyć na preferencyjne warunki kredytowania?

– Wkład własny wpływa na wysokoœć LTV, zaœ LTV na marżę banku. Zatem im większy wkład własny, tym niższe oprocentowanie – przyznaje Agata Chrzanowska z Banku Millennium.

W PKO BP oprocentowanie kredytu zależy m.in. od charakteru transakcji kredytowej i wiarygodnoœci finansowej klienta. Im bezpieczeństwo transakcji kredytowej jest większe, tym klient może liczyć na korzystniejsze warunki, w tym niższe oprocentowanie.

Katarzyna Münnich z Pekao SA twierdzi, że decyzja o obniżeniu marży kredytowej podejmowana jest indywidualnie. W Credit Agricole wysokoœć marży można obniżyć, korzystajšc z dodatkowych produktów banku.

Credit Agricole, podobnie jak ING Bank Œlšski czy BGŻ BNP Paribas, nie udzieli kredytu hipotecznego z niższym wkładem własnym niż 20 proc.

– Od dłuższego stosujemy takš zasadę. Cena kredytu hipotecznego nie jest uzależniona od wysokoœci wkładu – twierdzi Miłosz Gromski z biura prasowego ING Banku Œlšskiego.

Agnieszka Gorzkowicz z Credit Agricole wyjaœnia, że minimalny wkład własny, rozumiany jako różnica między wartoœciš inwestycji a kwotš kredytu, wynosi 20 proc. Oznacza to, że przy cenie mieszkania 200 tys. zł trzeba mieć 40 tys. zł.

W żadnym z banków, który udzielił nam informacji, nie ma możliwoœci zacišgnięcia kredytu w wysokoœci 100 proc. ceny zakupu mieszkania czy domu.

– Pozyskanie kredytu w wysokoœci 100 proc. jest możliwe w przypadku finansowania np. remontu. Wtedy za wkład własny uznaje się aktualnš wartoœć danej nieruchomoœci – mówi Karolina Kozakiewicz z BGŻ BNP Paribas.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL