Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Można zarobić tak jak na dobrej lokacie

Bloomberg
Sprawdziliœmy, w których bankach obowišzujš teraz promocje dotyczšce rachunków oszczędnoœciowych.

Do naszego zestawienia trafiło blisko 20 ofert z podwyższonym oprocentowaniem oferowanym głównie nowym klientom, osobom deponujšcym nowe œrodki, aktywnie korzystajšcym z dodatkowych produktów banku lub beneficjentom programu Rodzina 500+.

Najlepsi dajš 3 proc. i więcej

Najwyżej oprocentowany rachunek oszczędnoœciowy oferuje obecnie Orange Finanse (produkty dostarcza mBank). Stawka 3,6 proc. w skali roku, obowišzujšca przez szeœć miesięcy, dotyczy wkładu do 10 tys. zł. Z oferty mogš skorzystać osoby, które założš w Orange Finanse rachunek osobisty i zrealizujš w danym miesišcu kalendarzowym płatnoœci bezgotówkowe kartš debetowš na łšcznš kwotę co najmniej 300 zł.

– Promocja „Dobry Start z Orange Finanse" prowadzona jest od samego poczštku istnienia Orange Finanse. Klienci chętnie jš wybierajš. Korzystajš z niej wszyscy, którzy poszukujš wysokiego oprocentowania na koncie oszczędnoœciowym, wygody w użytkowaniu, nowoczesnych rozwišzań i bezpieczeństwa – tłumaczy Marcin Chruœciel, dyrektor Orange Finanse.

3 proc. w skali roku można zarobić w Banku Pocztowym na Pocztowym Koncie 500+. Aby œrodki do kwoty 10 tys. zł były oprocentowane takš stawkš, w danym miesišcu na konto osobiste klienta musi wpłynšć minimum 500 zł z programu Rodzina 500+, a w tytule przelewu należy napisać: R500+.

Klienci otwierajšcy rachunek osobisty w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium w T-Mobile Usługi Bankowe mogš założyć konto oszczędnoœciowe z oprocentowaniem do 3 proc. w skali roku. Stawka obejmuje œrodki do kwoty 50 tys. zł. Podwyższone oprocentowanie będzie obowišzywało przez pierwsze trzy miesišce. Po tym okresie zostanie obniżone do wysokoœci wyliczonej według wzoru: WIBID 1M minus 0,4 pkt proc. (WIBID z dziesištego dnia kalendarzowego danego miesišca). Produkty do T-Mobile Usługi Bankowe dostarcza Alior Bank.

Większoœć banków z naszego zestawienia oferuje nowym klientom deponujšcym nowe œrodki oprocentowanie w granicach 2 – 2,5 proc. w skali roku.

Zyski jak na lokatach

Dysponujšc wkładem na poziomie 10 tys. zł lub większym, warto – zamiast lokaty zakładanej na krótki termin – rozważyć otwarcie rachunku oszczędnoœciowego oferowanego w okresowej promocji. Oprocentowanie dobrych lokat i kont oszczędnoœciowych jest zbliżone (stawki dla najlepszych lokat trzymiesięcznych wynoszš obecnie od 1,65 do 4 proc. w skali roku), ale wybierajšc rachunek oszczędnoœciowy zyskuje się łatwy dostęp do odkładanych œrodków.

Uwaga na koszty

Osobom, które chcš częœciej niż raz w miesišcu podejmować pienišdze z rachunku oszczędnoœciowego, taka forma lokowania nadwyżek może się nie opłacać. Banki często pobierajš prowizje za drugš i każdš kolejnš w danym miesišcu wypłatę z konta. Nieliczne każš płacić za prowadzenie konta (patrz w tabeli: Toyota Bank) i obsługę karty debetowej (patrz w tabeli: T-Mobile Usługi Bankowe i Alior Bank).

Można regularnie gromadzić kapitał

- Konta oszczędnoœciowe znakomicie nadajš się do systematycznego odkładania nadwyżek finansowych.

- Œrodki wpłacane na rachunek oszczędnoœciowy sš niejednokrotnie oprocentowane według doœć skomplikowanych zasad. Czasami decydujšce znaczenie ma wysokoœć wkładu. Niekiedy na wyższš stawkę mogš liczyć stali klienci danego banku, posiadajšcy w nim konto osobiste z odpowiednio wysokim wkładem czy aktywnie używajšcy karty debetowej. W wielu instytucjach warunkiem otwarcia konta oszczędnoœciowego jest założenie jednoczeœnie konta osobistego.

- Pienišdze na rachunek oszczędnoœciowy można wpłacać w dowolnym momencie bez koniecznoœci podpisywania nowej umowy (tak jak przy lokacie). Można też w każdej chwili podjšć œrodki bez utraty odsetek, ale taka operacja może kosztować. Do częstych wypłat banki zniechęcajš, wprowadzajšc prowizje za przelewy z konta oszczędnoœciowego na inne rachunki. Z reguły tylko jedna taka operacja w miesišcu jest darmowa. Bezpłatne jest również otwarcie i prowadzenie rachunku.

- Konto oszczędnoœciowe polecane jest zwłaszcza osobom cenišcym bezpieczeństwo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL