Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Konsolidacja uporzšdkuje kredyty

Fotorzepa, Marta Bogacz
Połšczenie kilku zobowišzań w jedno może ograniczyć koszty.

Solidnoœć Polaków w spłacaniu kredytów w ostatnich latach poprawia się. Sprzyjajš temu malejšce bezrobocie, wzrost realnych wynagrodzeń, wsparcie rodzin z programów socjalnych, niskie stopy procentowe oraz ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych.

Tendencję tę potwierdzajš statystyki Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Obecnie udział kredytów nieregularnych (inaczej: niepracujšcych, czyli takich, które sš spłacane z opóŸnieniem przekraczajšcym 90 dni) w całoœci portfela kredytów udzielonych gospodarstwom domowym wynosi 6,1 proc. To najniższy wskaŸnik od oœmiu lat (w 2012 r. wynosił 7,5 proc., najwięcej odkšd KNF podaje spójne dane pozwalajšce go obliczyć).

Jeden zamiast kilku

Jednak wcišż jest sporo kredytów nieregularnych. Obecnie ich wartoœć sięga 41 mld zł. Pokazuje to, że problem z regularnym płaceniem rat istnieje. Ale istniejš rozwišzania mogšce pomóc kredytobiorcom w obsłudze zobowišzań.

Jednym z takich rozwišzań jest kredyt konsolidacyjny. Zacišgnięty w odpowiednim momencie może uchronić klienta przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, która rujnuje domowy budżet i najczęœciej prowadzi do upadłoœci konsumenckiej.

Konsolidacja to połšczenie kilku zacišgniętych wczeœniej zobowišzań finansowych w jedno. Zwykle połšczyć możemy nie tylko poprzednie kredyty, ale również inne rodzaje zobowišzań: pożyczki gotówkowe i ratalne, zadłużenie na koncie osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej itp. Dzięki temu nie musimy dalej obsługiwać kilku zobowišzań w różnych bankach i w różnych terminach.

Konsolidacja może objšć także większe zobowišzania, takie jak kredyt samochodowy czy hipoteczny.

Szansa dla zadłużonych

Pierwszš korzyœciš z konsolidacji kredytów jest obniżenie miesięcznych wydatków z tytułu płaconych rat. Jak wyjaœnia Anna Krzyżewska, ekspert Open Finance, konsolidacja daje takš możliwoœć poprzez wydłużenie okresu spłaty bšdŸ przeniesienie zobowišzań do innego banku, który oferuje lepsze warunki finansowe (warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu spłaty, choć zmniejsza miesięcznš ratę, zwiększa łšczny koszt w całym okresie spłaty kredytu).

Konsolidacja ułatwia też pozbycie się długu na karcie kredytowej czy debetu na rachunku osobistym, czyli zobowišzań, które nie majš charakteru ratalnego, a często ograniczajš się do minimalnej spłaty zadłużenia bšdŸ odsetek od istniejšcego długu. Możliwa jest też poprawa warunków cenowych spłacanych kredytów. Zwykle droższy jest kredyt w rachunku czy na karcie kredytowej, ale więcej płaci się również za zwykłe kredyty gotówkowe z dodatkowymi ubezpieczeniami.

Oferty kredytów konsolidacyjnych często sš lepsze niż podobny kredyt udzielany na dowolny cel. Dzieje się tak dlatego, że konsolidujšc zobowišzanie bank nie udziela nowego kredytu nieznanemu klientowi, lecz jedynie przejmuje istniejšcy dług klienta z innego banku. Wiarygodnoœć takiego klienta była już raz zbadana. Instytucja – znajšc historię spłaty wczesniejszych kredytów – jest w stanie dużo szybciej ocenić zdolnoœć kredytowš.

– Terminowa spłata dotychczasowych kredytów jest więc szansš na otrzymanie lepszych warunków w przyszłoœci – wyjaœnia Anna Krzyżewska.

Kredyty konsolidacyjne czasami sš udzielane z obniżonš prowizjš albo w ogóle bez niej. Zdarza się także preferencyjne oprocentowanie.

Spore oszczędnoœci

Kolejnš korzyœciš jest łatwiejsze zarzšdzanie swoimi zobowišzaniami.

– Dzięki połšczeniu zadłużenia w różnych bankach możemy sporo zaoszczędzić, nawet 30 proc. na miesięcznych ratach – mówi Paweł Weber, współzałożyciel platformy kredytowej Akredo.pl. – Jest to dobra propozycja dla tych, którzy majš wiele zobowišzań finansowych i zaczynajš odczuwać ich ciężar.Jednak kredyt konsolidacyjny, podobnie jak każde inne zobowišzanie w banku, otrzymajš jedynie osoby z nieskazitelnš historiš i zdolnoœciš kredytowš. Dlatego warto dbać o historię w BIK, który gromadzi informacje o wszystkich zobowišzaniach zacišganych przez konsumentów.

Sš jednak ograniczenia

Osoby przymierzajšce się do konsolidacji kredytów muszš jednak liczyć się z tym, że trzeba spełnić pewne warunki. Jak zauważa Paweł Weber, banki niechętnie podchodzš do łšczenia zobowišzań pozabankowych. Jeœli zatem mamy pożyczki z parabanków, poszukiwanie korzystnych ofert ich konsolidacji w banku zabierze więcej czasu. Przyspieszymy ten proces korzystajšc z usług platform internetowych specjalizujšcych się w wyszukiwaniu najlepszych ofert.

Banki limitujš wysokoœć udzielanego kredytu konsolidacyjnego. Oferta może być zatem atrakcyjna, ale dotyczyć najwyżej 150 tys. – 200 tys. zł.

Kolejnym ograniczeniem jest maksymalny okres spłaty. Na ogół banki proponujš najwyżej 120 rat.

Aby skorzystać z konsolidacji, często wystarczy mieć jeden kredyt. Banki zwykle okreœlajš maksymalnš iloœć konsolidowanych zobowišzań, a nie minimalnš. Instytucje finansowe wymagajš również, aby klient udowodnił, że spłacił co najmniej trzy raty dotychczasowego kredytu.

Dodatkowo bank, w którym zdecydujemy się skonsolidować zobowišzania, może zaproponować nam extra gotówkę na preferencyjnych warunkach cenowych. Wysokoœć tej kwoty zależy z reguły od oceny zdolnoœci kredytowej klienta.

Trzeba mieć dobrš historię kredytowš

-Przed skorzystaniem z oferty kredytu konsolidacyjnego trzeba porównać całkowity koszt zacišganego kredytu z kosztami obecnie posiadanych zobowišzań. Połšczenie zobowišzań powinno przynieœć nam korzyœci, zatem finansowo taki zabieg będzie opłacalny tylko wtedy, gdy koszty kredytu konsolidacyjnego będš niższe.

-Wyjštek stanowi sytuacja, kiedy celem konsolidacji kredytów jest chęć obniżenia wysokoœci miesięcznych rat. Takš operację warto przeprowadzić wtedy, gdy przestajemy sobie radzić z obsługš zobowišzań.

-Kredyty konsolidacyjne często sš oferowane na lepszych warunkach w porównaniu z podobnym kredytem udzielanym na dowolny cel, ponieważ bank zna już klienta i jego wiarygodnoœć.

-Kredyt konsolidacyjny otrzymajš jedynie osoby z dobrš historiš i zdolnoœciš kredytowš. Dlatego warto dbać o to, by zapisy na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) były korzystne. Przypomnijmy, że BIK gromadzi informacje o wszystkich zobowišzaniach konsumentów.

-Warto terminowo spłacać swoje zobowišzania. Dzięki temu ocena wiarygodnoœci kredytowej będzie wyższa, a bank zgodzi się na konsolidację kredytów i to na dobrych warunkach.

-Banki wymagajš, aby klient wykazał się terminowš spłatš dotychczasowych kredytów. Najczęœciej trzeba udokumentować zapłacenie co najmniej trzech rat.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL