Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcš może stosować stawkę 8,5 proc.

Fotolia
Wynajem jednego małego mieszkania na krótkie okresy, gdy wynajmujšcy nie zatrudnia innych osób, a klientów pozyskuje pocztš pantoflowš i w Internecie, nie jest działalnoœciš gospodarczš ani usługš zakwaterowania.
Tak uznał Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 lipca 2017 r. (I SA/Wr 251/17).

Stan faktyczny

Podatnik jest osobš fizycznš nieprowadzšcš działalnoœci gospodarczej. Wraz z żonš posiada mieszkanie o powierzchni 34 m2 położone w miejscowoœci turystycznej. Mieszkanie przeznaczone jest pod najem krótkotrwały (jeden, dwa dni lub dłużej). Podatnik podkreœlił, że informacja o możliwoœci wynajmu mieszkania przekazywana jest tzw. pocztš pantoflowš bšdŸ poprzez ogłoszenia w internecie. Ceny sš ustalane za dobę lub tydzień. Małżonkowie nie zatrudniajš innych osób, nie korzystajš z obsługi księgowej ani zarzšdczej. Z najmem nie sš też powišzane takie usługi jak: recepcja, dostęp do restauracji, przyrzšdzanie posiłków, sprzštanie w trakcie pobytu goœci. Działania zwišzane z najmem nie sš prowadzone w sposób zorganizowany i profesjonalny. Ani podatnik, ani jego żona nie prowadzš działalnoœci marketingowej, nie posiadajš biura i nie œwiadczš żadnych dodatkowych usług dla najemców. Przychody z najmu rozliczajš w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5 proc. Właœciciele chcieli się upewnić, że wynajmujšc mieszkanie nie muszš prowadzić działalnoœci gospodarczej i mogš stosować zryczałtowanš formę opodatkowania zysków z najmu. OdpowiedŸ fiskusa okazała się nie po myœli podatników. Urzędnicy stwierdzili, że w opisanym przypadku wynajem lokalu mieszkalnego będzie w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i cišgły czynnoœci podejmowanych w celach zarobkowych, zawierajšcym elementy działalnoœci gospodarczej. Usługi, jakie œwiadczy wnioskodawca, noszš znamiona usług zwišzanych z zakwaterowaniem. A to oznacza, że sš przychodem z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej. Podatnikom odmówiono też prawa do zryczałtowanej 8,5 proc. stawki podatku. Jak tłumaczył fiskus, w przypadku wyboru zryczałtowanego opodatkowania i spełnienia uprawniajšcych do tego warunków, właœciwš stawkš będzie stawka 17 proc. przewidziana dla usług zakwaterowania.
Podatnik nie zgadzał się z takš wykładniš przepisów. W skardze do WSA we Wrocławiu przekonywał, że jego aktywnoœć opisana we wniosku o interpretację nie jest działalnoœciš o celu zarobkowym, prowadzonš w sposób zorganizowany i cišgły. ródłem przychodu skarżšcego jest zatem tzw. najem prywatny.

Rozstrzygnięcie

Wrocławski WSA uwzględnił skargę podatnika. Zauważył, że ustawa o PIT nie uzależnia uznania danego działania za działalnoœć gospodarczš od zarejestrowania (zgłoszenia do właœciwego rejestru) tej działalnoœci. Zatem każde działanie spełniajšce jej przesłanki to działalnoœć gospodarcza, niezależnie od tego czy podatnik jš zarejestrował. Ponadto, osoby fizyczne osišgajšce przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie sš zawierane w prowadzonej działalnoœci gospodarczej, mogš opłacać 8,5-proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wysokoœć ryczałtu ze œwiadczenia usług zwišzanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), co do zasady wynosi zaœ 17 proc. Analiza tych regulacji wskazuje, że aby przychody z najmu mogły zostać opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem, umowa nie może być zawierana w działalnoœci gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT. Punktem wyjœcia powinno być przeanalizowanie charakteru najmu opisanego w wniosku celem ustalenia czy czynnoœci podatnika wypełniajš definicję pojęcia pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, tj. prowadzonej w sposób zorganizowany i cišgły. Fiskus stwierdził, że tak. WSA uznał to jednak za błšd. Wytknšł urzędnikom, że pominęli istotne elementy, które nie pozwalajš na zakwalifikowanie przychodów do działalnoœci gospodarczej. W ocenie sšdu, z wniosku nie wynika, że najem jest prowadzony w sposób zorganizowany, skoro skarżšcy do jego obsługi nie zatrudnia innych osób ani nie korzysta z obsługi księgowej czy zarzšdczej. W sprzecznoœci z zorganizowanym charakterem działalnoœci stoi ponadto forma w jakiej skarżšcy pozyskuje najemców, która nie sprzyja także cišgłoœci wynajmu i niesie ryzyko przerw w wynajmowaniu mieszkania. Nie można więc uznać, że spełnione sš przesłanki definicji działalnoœci gospodarczej okreœlonej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i tym samym przyjšć, że skarżšcy prowadzi działalnoœć gospodarczš. ©? —Aleksandra Tarka

Zdaniem eksperta

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy Zakres definicji działalnoœci gospodarczej od lat budzi wštpliwoœci. Z brzmienia art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wynika, że działania podejmowane „w sposób zorganizowany i cišgły" uznawane sš za działalnoœć gospodarczš w rozumieniu przepisów o PIT. Szkopuł w tym, że niektóre wykonywane przez podatników czynnoœci w ich ocenie nie majš charakteru zorganizowanego i cišgłego, a według organów podatkowych spełniajš te kryteria. W komentowanym wyroku sšd uznał, że krótkoterminowy najem jednego mieszkania nie spełnia kryteriów działalnoœci gospodarczej. Doszedł do takiego wniosku po szczegółowej analizie stanu faktycznego. Uwzględnił, że w czasie najmu nie były oferowane żadne dodatkowe usługi. W uzasadnieniu podkreœlił, że wynajmujšcy nie podejmował działań marketingowych typowych dla przedsiębiorcy, ponieważ ograniczał się do zamieszczania ogłoszeń w internecie. Sšd wzišł także pod uwagę, że wynajmujšcy nie zatrudniał żadnych osób. Pokazuje to, że zdaniem sšdu każda sytuacja najmu krótkoterminowego musi być rozpatrywana indywidualnie. Organy podatkowe w ostatnim okresie stojš natomiast na stanowisku, że każdy najem krótkoterminowy spełnia kryteria działalnoœci gospodarczej. Ich zdaniem, skoro najemcy zmieniajš się co kilka lub kilkanaœcie dni, to wynajmujšcy działa w sposób cišgły i zorganizowany, ponieważ w celu uzyskiwania przychodów stale musi podejmować pewne działania. Takie podejœcie organów powoduje znacznš komplikację sytuacji właœcicieli wynajmowanych nieruchomoœci. Uznanie podatnika za przedsiębiorcę powoduje bowiem koniecznoœć rozliczania przez niego składek ZUS. Ponadto, od mieszkań i domów wykorzystywanych do prowadzenia działalnoœci gospodarczej trzeba opłacać wielokrotnie wyższy podatek od nieruchomoœci. Oznacza to, że uznanie wynajmujšcego za przedsiębiorcę powoduje znaczny wzrost jego obcišżeń fiskalnych. Istotnie zwiększa się również zakres obowišzków administracyjnych. ?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL