Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Leasing rośnie aż miło

Przedsiębiorcy coraz odważniej korzystajš z leasingu samochodów osobowych.
Fotolia
Rynek leasingu w Polsce osišgnie w tym roku rekordowš wartoœć 67 mld zł. Branża rozwija się w tempie dwucyfrowym. W 2017 roku według prognozy EFL wzroœnie o 16, 4 proc.

Nie jest tajemnicš, że parametry dotyczšce rynku leasingowego sš dobrym odzwierciedleniem stanu gospodarki. Co więcej, wartoœć rynku traktowana jest częstokroć jako wskaŸnik wyprzedzajšcy, choćby inwestycji. A branża od czterech lat notuje dwucyfrowe wzrosty.

– Prognozy wskazujš, że taka sytuacja utrzyma się również w najbliższych latach. Rosnšca konsumpcja prywatna i sprzedaż nowych samochodów, większy eksport towarów z Polski, uruchomienie wydatkowania funduszy unijnych przełożš się na pokonanie kolejnej granicy udzielonego finansowania. Analizujšc trendy z ostatnich miesięcy szacujemy, że w całym 2017 roku wartoœć rynku leasingu w Polsce sięgnie 67,5 mld zł, czyli wzroœnie o 16,4 proc. wobec 2016 roku. Co więcej, branża zyska na automatyzacji procesów gospodarczych – uważa Marcin Nieplowicz z Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Dobre dane makroekonomiczne, tak z Polski, jak i ze strefy euro, majš odzwierciedlenie w aktualnym boomie na rynku. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w I kwartale br. dynamika PKB wyniosła 4,2 proc. r/r, po 2,9 proc. r/r w IV kwartale ub. roku (wg danych wyrównanych sezonowo). Gospodarka odczuwa wzrost popytu konsumpcyjnego, w szczególnoœci dzięki gospodarstwom domowym, absorbujšcym program 500+. Warto zaznaczyć, że firmy leasingowe 75 proc. wartoœci usług kierujš do mikro i małych przedsiębiorstw z sektora prywatnego.

– Przy tych parametrach makroekonomicznych naturalnym jest rosnšcy popyt na nowe maszyny i urzšdzenia, w dużej mierze finansowany za poœrednictwem leasingu. Mikro i małe przedsiębiorstwa majš mało kapitału własnego, więc leasing jest dogodnš formš finansowania rozwoju. Jeżeli podmiotowi brakuje siły do przekonania banku, leasing jest dobrym rozwišzaniem. Jeœli rzšd podniesie płacę minimalnš, to dodatkowo wpłynie na ożywienie w segmencie mikro i małych firm, które w pierwszym etapie odpowiadajš swojš podażš na popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych – mówi nam prof. Ryszard Domański ze Szkoły Głównej Handlowej

Podobnš interpretację stymulowania popytu na leasing ze strony najmniejszych graczy uznaje również Cezary KaŸmierczak, prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców. – 70 proc. firm w Polsce nie korzysta z zewnętrznego finansowania, bo banki nie udzielajš im kredytów. Leasing jest z kolei łatwo pozyskać, stšd taka popularnoœć tej formy, która pozwala substytuować brak kapitału. Co więcej, w Polsce bardzo duża częœć konsumpcji prywatnej, ze względu na konstrukcję systemu podatkowego, jest przepuszczana przez mikro i małe firmy, w zwišzku z tym dominacja na rynku zakupów usług leasingowych jest naturalna – mówi Cezary KaŸmierczak. Marcin Nieplowicz dodaje, że taka struktura rynku znajduje odzwierciedlenie na przykład w finansowaniu pojazdów lekkich. - W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. ten sektor wzrósł o 16,8 proc. r/r. – wyjaœnia Nieplowicz.

Stale rosnš również inwestycje publiczne, napędzane projektami współfinansowanymi ze œrodków unijnych. Po latach spadku widać wyraŸne odbicie. Zwiększenie aktywnoœci inwestycyjnej samorzšdów w I kwartale br., wzrost produkcji budowlanej w marcu aż o 17,2 proc. r/r (po dwudziestu miesišcach spadków), również sprzyjajš rynkowi leasingowemu. Ministerstwo Finansów deklaruje, że wzrost gospodarczy w całym 2017 roku może być wyższy niż prognozowane 3,7 proc.

– Do jakiegoœ stopnia aktywnoœć leasingowš można uznać za wskaŸnik wyprzedzajšcy inwestycji, w szczególnoœci prywatnych, choć na razie dane sš fragmentaryczne. Po leasing maszyn i urzšdzeń sięgajš głównie większe przedsiębiorstwa, po leasing samochodów bardziej mikroprzedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że dane ze strefy euro sš dobre, a powišzanie z leasingiem wœród polskich eksporterów jest oczywiste - mówi nam Piotr Bartkiewicz, starszy ekonomista mBanku.

Podobnš analizę przedstawiajš eksperci Europejskiego Funduszu Leasingowego. W strefie euro utrzymuje się przyzwoita dynamika wzrostu PKB (1,7 proc. r/r w I kw. 2017 roku), stopniowo zmniejsza się bezrobocie, a wzrost gospodarczy staje się w coraz większym stopniu oparty o produkcję przemysłowš i eksport. – W efekcie, eksport towarów z Polski dynamicznie się zwiększa o 9,2 proc. r/r w I kwartale br. Stwarza to mocne podstawy do prognozowania wzrostów finansowania w tym segmencie w dalszej częœci roku – dodaje Nieplowicz.

Branża leasingowa odczuwa również stale spadajšce w Polsce bezrobocie. Pracodawcy, w obliczu braku siły roboczej, zwiększajš nakłady na œrodki trwałe, celem zaspokojenia popytu. Albowiem, przy założeniu dostępnoœci kapitału finansowego lub usług leasingowych, można go zaspokoić zwiększajšc efektywnoœć produkcji przez inwestycje w maszyny. Zatem dedykowany głównie œrednim i dużym graczom rynek pozyskiwania maszyn fabrycznych również roœnie, po pierwszych czterech miesišcach br. o 22 proc. r/r.

– Widzimy też dynamiczny wzrost przetwórstwa przemysłowego w Polsce, co przy wysokim poziomie wykorzystanie mocy produkcyjnych skutkuje wzrostem finansowania maszyn w leasingu – twierdzi Nieplowicz. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL