Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Odpoczynek od kredytu

Urlop przyda się, żeby oderwać się od pracy, wakacje kredytowe – żeby poradzić sobie z domowymi finansami
Fotolia
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zawiesić spłacanie rat.

Najniższe w historii stopy procentowe w Polsce powodujš, że pożyczanie pieniędzy jest tanie jak nigdy wczeœniej. Nic więc dziwnego, że zacišgamy pożyczki. Łšczna wartoœć kredytów gospodarstw domowych sięgnęła na koniec marca 660 mld zł (to o 10 proc. więcej niż dwa lata temu, kiedy ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe). Jednak nawet przy niskich stopach procentowych nie wszyscy radzš sobie ze spłatš kredytów. Wartoœć przeterminowanych zobowišzań gospodarstw domowych wynosi 40 mld zł.

Korzystaj tylko w ostatecznoœci

Czasami problemem jest nie tyle brak œrodków, co brak płynnoœci finansowej. Niedługo rozpocznie się sezon urlopowy. Już teraz wielu z nas zaczyna się zastanawiać, skšd weŸmie pienišdze na wakacje. Problem mogš mieć szczególnie ci, którzy co miesišc spłacajš kredyt hipoteczny (w Polsce wartoœć tych kredytów wynosi blisko 400 mld zł, z czego 130 mld zł stanowiš kredyty frankowe).

Zamiast decydować się na zacišgnięcie kolejnego zobowišzania, można rozważyć opcję, jakš udostępnia częœć banków; chodzi o skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych.

Większoœć banków umożliwia zawieszenie spłaty kredytu na jeden – szeœć miesięcy, ale z takiej opcji możemy skorzystać nie częœciej niż raz w roku – wynika z analizy przeprowadzonej przez ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Niektóre banki dopuszczajš takš możliwoœć tylko raz lub dwa razy w cišgu całego okresu kredytowania. Dlatego należy dokładnie przemyœleć tę decyzję, żeby wykorzystać ulgę od spłaty kredytu wtedy, gdy faktycznie będzie to niezbędne.

– Oferowana przez banki przerwa w spłacie kredytu nie musi być oczywiœcie przeznaczana na sfinansowanie wakacji – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG SDK. – Dodatkowe pienišdze przydadzš się zarówno przy zaplanowanych wydatkach, np. gdy wyprawiamy dzieci do szkoły, jak i w razie nieprzewidzianych problemów finansowych. Niestety, nie możemy z tej opcji korzystać w nieskończonoœć.

Odsetki zawsze trzeba spłacać

Na całkowitš miesięcznš ratę kredytu składajš się dwie częœci: kapitałowa i odsetkowa. Przy wakacjach kredytowych zawieszeniu podlega tylko częœć kapitałowa, natomiast częœć odsetkowa musi być zapłacona terminowo.

W całym okresie kredytowania, choć zazwyczaj decydujemy się na stałš ratę kredytu, co miesišc zmienia się wysokoœć częœci kapitałowej i odsetkowej (po zsumowaniu dajš one stałš ratę całkowitš). W celu jak najlepszego skorzystania z przerwy w spłacie kredytu, warto sprawdzić, ile wynosi częœć odsetkowa raty, a ile częœć kapitałowa. Symulacja spłat kredytu o wartoœci 300 tys. zł, zacišgniętego na okres 30 lat, z oprocentowaniem 3,5 proc. w skali roku, pokazuje, że na poczštku rata kapitałowa jest zdecydowania niższa od częœci odsetkowej.

Jak wynika z wyliczeń ANG SDK, przy kredycie o wartoœci 300 tys. zł, rata stała wynosi ok. 1347 zł. Jeżeli zawiesimy spłatę w trzynastym miesišcu obowišzywania umowy, wtedy rata kapitałowa wyniesie ok. 489 zł, a odsetkowa (którš i tak musimy zapłacić) – 858 zł. Gdy zawiesimy spłatę w 25. miesišcu, wartoœć raty kapitałowej będzie równa 505 zł, a odsetkowej – 841 zł. Natomiast jeżeli zawiesimy spłatę po pięciu latach, rata kapitałowa wyniesie ok. 562 zł, a odsetkowa 785 zł. Dopiero po 10 latach częœć odsetkowa i kapitałowa sš mniej więcej równe; rata kapitałowa sięga wtedy ok. 670 zł, a odsetkowa 677 zł.

Potrzebna dobra historia kredytowa

Z opcji chwilowego zawieszenia kredytu nie może skorzystać każdy klient. Banki przewidujš takš możliwoœć tylko dla tych, którzy terminowo spłacajš raty i nie majš zaległoœci. Warto o tym pamiętać już od pierwszych miesięcy regulowania należnoœci wobec banku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy zmuszeni skorzystać z takiej opcji.

– Trzeba również pamiętać, że zawieszonš ratę i tak będziemy musieli kiedyœ spłacić. Niezapłacone raty kapitałowe powiększš kapitał do spłaty, a co za tym idzie – wpłynš na zwiększenie kolejnych miesięcznych rat. Wzrost będzie jednak nieznaczny. Wszystko zależy od tego, jak duża była zawieszona rata i ile czasu pozostało do końca spłaty całego kredytu – dodaje Katarzyna Dmowska.

Najwyżej parę miesięcy wakacji

- W PKO BP z wakacji kredytowych można skorzystać zarówno przy spłacie pożyczki gotówkowej, jak i kredytu hipotecznego. W każdym roku można zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo–odsetkowej w przypadku kredytu hipotecznego, a w przypadku np. Mini Ratki – jednorazowo zawiesić spłatę trzech rat pożyczki. Wtedy pozostałe raty zostajš powiększone o „zawieszonš" kwotę. O chęci skorzystania z wakacji kredytowych należy poinformować bank najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem.

- Deutsche Bank oferuje jednorazowe wstrzymanie płatnoœci częœci kapitałowej raty maksymalnie na trzy miesišce. Przerwa w płatnoœciach rat kapitałowych nie może przekraczać szeœciu miesięcy w całym okresie kredytowania (suma jednorazowych przerw w płatnoœciach).

- W Banku Pekao można wzišć urlop od spłacania kredytu hipotecznego nawet łšcznie na 12 miesięcy, ale tylko dwa razy w cišgu całego okresu obowišzywania umowy kredytowej.

- BZ WBK pozwala wielokrotnie wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu gotówkowego (kapitału) w sumie na okres do szeœciu miesięcy. Z opcji można skorzystać nie wczeœniej niż po pół roku od uruchomienia kredytu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL