Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Bez etatu też zacišgniesz pożyczkę

Klient powinien bankowi udowodnić, że jego dochody pozwolš regularnie spłacać kredyt.
shutterstock
Stabilnoœć dochodu ważniejsza od rodzaju umowy o pracę

Stałe wpływy na konto, niezależnie od rodzaju umowy, wystarczajš, by otrzymać pożyczkę gotówkowš. Przy kredytach hipotecznych weryfikacja i ocena zdolnoœci klienta do spłaty zobowišzania jest bardziej skrupulatna.

Zmiany na rynku pracy sprawiły, że wiele osób nie ma dziœ umowy o pracę, a swoje zadania zawodowe wykonuje na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo w formie usługi œwiadczonej przez jednoosobowš firmę. Banki dostrzegajš te zmiany.

Rodzaj umowy bez znaczenia

Jak podkreœla Miłosz Gromski z biura prasowego ING Banku Œlšskiego, o kredyt mogš się ubiegać zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreœlony, jak i te z umowami terminowymi, cywilno-prawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie) czy prowadzšce jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Katalog akceptowanych Ÿródeł dochodów jest zresztš dłuższy. Bank nie uzależnia ceny kredytu od rodzaju Ÿródła dochodu. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a ocena zdolnoœci kredytowej wykonywana jest na podstawie procedur wewnętrznych banku.

Bartosz Pagacz, dyrektor Biura Zarzšdzania Ryzykiem Kredytowym Klienta Indywidualnego w PKO BP potwierdza, że bank może udzielić kredytu klientom, którzy nie majš stałej umowy. W przypadku pożyczek gotówkowych o niskich kwotach, np. 10 tys. zł, bank może dokonać oceny zdolnoœci kredytowej w oparciu o wpływy na rachunek. Dochód z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu działalnoœci gospodarczej uwzględniany jest przy liczeniu zdolnoœci kredytowej. Warunkiem stawianym przez bank jest stabilnoœć Ÿródła dochodu.

Także Sylwia Nadolna, menedżer ds. sprzedaży produktów kredytowych w Banku Zachodnim WBK, podkreœla, że bank honoruje dochody uzyskiwane z różnych Ÿródeł, m.in. z umowy o pracę na czas okreœlony lub nieokreœlony, umowy zlecenia, o dzieło czy z jednoosobowej działalnoœci gospodarczej. Niezależnie od wnioskowanej kwoty kredytu klient podaje Ÿródło i wysokoœć swoich dochodów. Decyzja kredytowa podejmowana jest na podstawie dokumentów przedstawionych przez klienta. Bank nie różnicuje oferty kredytu gotówkowego w zależnoœci od Ÿródła dochodu.

Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku dodaje, że dla stałych klientów bank ma przygotowanš specjalnš ofertę karty kredytowej, kredytu gotówkowego, odnawialnego i samochodowego bez dodatkowych formalnoœci.

– Aby otrzymać pienišdze, nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów. Wystarczy uruchomić aplikację mobilnš lub zalogować się do serwisu transakcyjnego. Klient od razu widzi wyliczonš specjalnie dla niego propozycję kredytowš. Jest ona przygotowana na podstawie dotychczasowej relacji i przeprowadzonej wczeœniej oceny zdolnoœci kredytowej. Aby złożyć wniosek o kredyt, wystarczy jedno kliknięcie – tłumaczy przedstawicielka mBanku.

Indywidualna ocena sytuacji klienta

W Banku Millennium klienci, którzy majš umowę czasowš, pracujš na podstawie umowy zlecenia czy prowadzš działalnoœć gospodarczš, mogš ubiegać się o pożyczkę gotówkowš na takich samych zasadach jak klienci posiadajšcy umowę o pracę na czas nieokreœlony. Przyjmujšc wniosek o pożyczkę gotówkowš bank każdorazowo analizuje stabilnoœć dochodu klienta. Jeœli dochód jest oceniony jako stabilny, to nie ma przeszkód, by udzielić pożyczki.

Credit Agricole akceptuje dochody uzyskiwane z umowy o pracę zawartej na czas okreœlony, ale okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres zatrudnienia danej osoby.

– Przy udzielaniu kredytu gotówkowego wymagamy, aby klient posiadał akceptowane przez bank Ÿródło dochodu, które zapewni spłatę rat w całym okresie kredytowania. Regularne wpływy na konto nie sš wystarczajšce do udzielenia pożyczki w sytuacji, gdy klient nie uzyskuje dochodu z pracy – podkreœla Agnieszka Gorzkowicz z biura prasowego banku.

Umowa stała według definicji stosowanej w Credit Agricole to umowa, która gwarantuje uzyskiwanie dochodu w dłuższym okresie.

– Do każdego wniosku kredytowego podchodzimy indywidualnie, a ostateczne decyzje w naszym banku podejmowane sš zawsze na podstawie szczegółowej analizy zdolnoœci i wiarygodnoœci kredytowej konkretnego wnioskodawcy – podkreœla przedstawicielka Credit Agricole.

Trudniej z kredytami hipotecznymi

Bartosz Pagacz z PKO BP mówi, że w przypadku pożyczek na wysokie kwoty i kredytów hipotecznych dokumentowanie dochodu odbywa się na podstawie dokumentów finansowych okreœlonych przez bank oraz weryfikacji stabilnoœci Ÿródła dochodu.

– Oceniajšc zdolnoœć kredytowa bierzemy pod uwagę stabilnoœć Ÿródła dochodu w całym okresie kredytowania. W zwišzku z tym sposób dokumentowania dochodu i ocena zdolnoœci kredytowej może się różnić w zależnoœci od pożyczanej kwoty i rodzaju kredytu – tłumaczy przedstawiciel PKO BP.

Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku dodaje, że każdy wniosek o kredyt hipoteczny rozpatrywany jest indywidualnie i dla każdego odrębnie badane jest ryzyko, niezależnie od rodzaju umowy.

W banku Millennium w przypadku kredytów hipotecznych akceptowana jest długa lista dochodów. Sš to m.in.: umowa o pracę na czas nieokreœlony albo okreœlony, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt, mianowanie, powołanie, dochód z tytułu prowadzenia działalnoœci gospodarczej itp. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL