Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Czym banki kuszš emerytów

Bloomberg
Brak opłat za przelewy, darmowe prowadzenie konta, pakiet ubezpieczeń oferujš banki emerytom i rencistom.
Do bezgotówkowego pobierania œwiadczeń zachęca seniorów także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwycięzcš konkursu zorganizowanego przez ZUS jest BPH. – Seniorzy chętnie i aktywnie korzystajš z usług bankowych, w tym z kart płatniczych. Pod tym względem nie różniš się znaczšco od młodszych klientów – mówi Maciej Pieczkowski, dyrektor departamentu produktów detalicznych BPH. Z danych banku wynika, że aktywacji karty debetowej dokonało niemal 90 proc. osób, które założyły Kapitalne Konto dla Klientów ZUS, a ponad 70 proc. aktywnie jej używa. Teraz bank promuje zwycięskie konto. Klienci w wieku 55+ pobierajšcy œwiadczenia z ZUS przez dwa lata nie będš płacić za prowadzenie rachunku, majš darmowe przelewy, stałe zlecenia, i to nie tylko realizujšc je w oddziale, ale i przez telefon oraz internet. Mogš też liczyć na darmowe wydawanie i wznawianie kar, brak opłat za wypłaty w bankomatach oraz na pakiet assistance (domowy, samochodowy i medyczny). Bank oferuje też 5 proc. zwrotu za płatnoœci kartš w aptece (do 30 zł miesięcznie).
BZ WBK ma Konto Aktywni 50, które, jak zapewnia Elżbieta Grodzicka, menedżer z zespołu kont i produktów rozliczeniowych, cieszy się dużym powodzeniem. Bank nie okreœla ani granicy wieku, ani minimalnych wpływów. Jeœli wynoszš co najmniej 1 tys. zł miesięcznie, rachunek jest darmowy. Bank nie pobiera opłat za wypłaty kartš Visa Elektron Aktywni 50+ ze wszystkich bankomatów w Polsce. Właœciciele rachunków majš darmowe ubezpieczenie Medical Assistance z całodobowš pomocš medycznš w nagłych przypadkach. – Mogš liczyć na wizytę lekarza pierwszego kontaktu w domu cztery razy w roku ubezpieczeniowym, tyle samo wizyt pielęgniarki, transport medyczny, pomoc psychologa, dostawę œrodków opatrunkowych lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego – wylicza Elżbieta Grodzicka. Nowi klienci, którzy w tym roku otworzš takie konto i wystšpiš o kartę płatniczš (a nie mieli wczeœniej rachunku w tym banku) i będš mieli w pierwszych dwóch miesišcach wpływy rzędu 500 zł, mogš liczyć na... kijki do nordic walking. Bank Pekao SA ofertę dla emerytów i rencistów wprowadził w 2012 r. – Jest skierowana do klientów, którzy pobierajš œwiadczenie emerytalne z ZUS lub innych zakładów emerytalno-rentowych, w tym z MON i MSW, niezależnie od wieku – mówi Tomasz Bogusławski z biura prasowego banku. Pekao SA oferuje Pakiet Pomocne Konto. To promocyjna wersja Eurokonta Aktywnego Plus. Posiadacze tego rachunku przez dwa lata nie płacš za jego prowadzenie. Po tym czasie opłata wynosi 9,99 zł miesięcznie. Korzystanie z karty debetowej również jest bezpłatne przez pierwsze dwa lata, pod warunkiem wykonania w miesišcu czterech transakcji bezgotówkowych na dowolnš kwotę. Po dwóch latach za kartę trzeba płacić 0,99 gr przy czterech transakcjach lub 2,98 zł gdy jest ich mniej. Wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce sš bezpłatne. Rachunek dla klientów 60+ ma PKO BP. To PKO Konto Pogodne. – Dolna granica wieku nie jest zwišzana z kryterium przechodzenia na emeryturę, ale z potrzebami klientów powyżej 60. roku życia – tłumaczy Grzegorz Culepa z biura prasowego banku. Konto jest wyposażone w ubezpieczeniowy pakiet usług pomocy domowej i medycznej. Prowadzenie rachunku z kartš debetowš kosztuje 5,9 zł miesięcznie (bez karty 11 zł), za korzystanie z karty trzeba płacić 4,5 zł. Za zlecenia stałe klienci płacš po 0,99 zł od operacji. Darmowy jest cash back i ubezpieczenie. W ramach ubezpieczenia klienci mogš liczyć na pakiet domowy, czyli m.in. naprawy sprzętów RTV i AGD czy opiekę nad zwierzętami. Pakiet medyczny obejmuje m.in. wizytę lekarskš, wizytę pielęgniarki, transport. Konto Pogodne będzie w ofercie PKO BP do końca kwietnia. – Na razie trudno powiedzieć, czy potem zastšpi je jakieœ inne. Trwajš analizy – mówi Grzegorz Culepa.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL