Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Stabilny zarobek przy niskim ryzyku

Pixabay
Fundusz Investor Obligacji ma mocnš konkurencję w kategorii funduszy dłużnych. Mimo tego udało mu się pozytywnie wyróżnić.

Skład portfela funduszu nie jest wyszukany, ale strategia inwestycyjna okazuje się wystarczajšco skuteczna. Dwie trzecie aktywów stanowiš papiery skarbowe. Pozostała częœć przypada na obligacje korporacyjne, głównie polskich przedsiębiorstw. Uwagę zwraca duża dywersyfikacja tej częœci portfela. Udział poszczególnych papierów jest stosunkowo niewielki. W tej częœci portfela można znaleŸć zarówno emitentów o wysokich ratingach kredytowych, jak i podmioty o nieco wyższym ryzyku, ale oferujšce atrakcyjniejsze oprocentowanie (np. deweloperzy czy spółki z sektora wierzytelnoœci).

Bioršc pod uwagę stopę zwrotu wypracowanš przez ostatnie 12 miesięcy, okres ten był całkiem udany dla funduszu. Wartoœć jednostek uczestnictwa wzrosła o ponad 4,2 proc., co plasuje go czołówce funduszy o podobnej strategii (ósme miejsce spoœród 33 funduszy dłużnych polskich uniwersalnych). Także w okresie dwu- i trzyletnim wyniki funduszu okazały się wyraŸnie lepsze niż œrednia w tej grupie.

Kluczem do wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu jest aktywne zarzšdzanie portfelem. Zarzšdzajšcy umiejętnie wykorzystuje okazje pojawiajšce się na rynku papierów dłużnych. W przypadku obligacji skarbowych przyczyniła się do tego hossa na krajowym rynku długu w pierwszej połowie 2017 r.

Solidne wyniki to także efekt wysokiej rentownoœć korporacyjnej częœci portfela. Co istotne, ponadprzeciętne stopy zwrotu udało się wypracować przy stosunkowo niskiej zmiennoœci portfela, co jest szczególnie istotne dla inwestorów cenišcych bezpieczeństwo.

Podsumowujšc, mocnš stronš funduszu sš nie tylko ponadprzeciętne, powtarzalne wyniki, ale również korzystna relacja zysku do ryzyka. Fundusz Investor Obligacji może być ciekawš propozycjš dla inwestorów szukajšcych atrakcyjnej alternatywy dla lokaty bankowej. Wœród innych zalet warto wymienić stosunkowo niskie koszty. Opłata za nabycie jednostek (0,5 proc.) należy do najniższych w tej grupie funduszy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL