Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Polecenie zapłaty. Nic nie zadzieje się bez Twojej zgody

Fotolia.com
Opłacanie co miesišc rachunków za telefon, energię elektrycznš czy dokonywanie innych płatnoœci o nieregularnych kwotach, może odbywać się bez udziału płatnika w wykonywaniu przelewu. Wystarczy skorzystać z polecenia zapłaty - usługi oferowanej przez bank w ramach prowadzonego konta.

Polecenie zapłaty polega na automatycznym obcišżaniu konta przez wierzyciela, którym jest np. operator telekomunikacyjny czy dostawca energii, zgodnie z przesyłanymi fakturami.

Polecenie zapłaty można ustawić składajšc w systemie bankowoœci internetowej elektroniczny wniosek zezwalajšcy na obcišżanie rachunku przez wskazanš firmę. W kolejnym kroku bank zawiadamia usługodawcę swojego klienta o tym, że faktury powinny również trafiać do niego. Znajdować się na nich powinny informacje o kwocie i terminie płatnoœci.

Na podstawie wystawionego przez klienta pozwolenia na obcišżanie przez bank rachunku, wierzyciel wystawia mu więc fakturę za dostarczone usługi i jednoczeœnie przekazuje informację do banku, który opłaca rachunek automatycznie. Klient nie musi robić już nic. Wystarczy jednorazowe upoważnienie, które działa do odwołania.

Na wykonanš przez bank płatnoœć można się nie zgodzić i anulować jš we wskazanym przez instytucję finansowš okresie czasu.

Jeżeli na koncie nie będzie wystarczajšcej iloœci œrodków, by dokonać automatycznej spłaty, płatnoœć ta przepada. W niektórych przypadkach, bank może jednak podjšć próbę spłaty w kolejnych dniach, liczšc na uzupełnienie przez jego klienta brakujšcej kwoty na koncie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL