Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

KRD: Długi mieszkańców wsi przekraczajš 6 miliardów złotych

www.maxpixel.freegreatpicture.com
W bazie danych KRD znajduje się 412 tys. 341 dłużników mieszkajšcych na wsi. Majš oni 973 tys. 605 niezapłaconych w terminie zobowišzań na łšcznš kwotę 6,14 mld zł. - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Dla porównania - w 2015 r. było to 2,95 mld zł.

Jak zaznaczyli autorzy opublikowanego we wtorek raportu "Zadłużenie mieszkańców wsi", w porównaniu z osobami mieszkajšcymi w miastach ludnoœć wsi zadłuża się na niższe kwoty. Œrednio sš to zaległe płatnoœci na sumę 14,88 tys. zł, w porównaniu z 15,77 tys. zł w przypadku mieszkańców miast i miasteczek. Na każdego mieszkańca wsi przypada też statystycznie mniej niezapłaconych faktur, rachunków i rat kredytowych - œrednio 2,36, podczas gdy w miastach jest to 2,74.

"Poziom zadłużenia na wsi jest zdecydowanie niższy niż w mieœcie, ale niestety obserwujemy w ostatnich latach znaczšcy wzrost liczby dłużników tam mieszkajšcych, którzy trafiajš do Krajowego Rejestru Długów. W cišgu dwóch ostatnich lat liczba dłużników mieszkajšcych na wsi wzrosła o 16 proc., a kwota zaległych zobowišzań powiększyła się aż o 108 proc. – wskazał cytowany w komunikacie prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA Adam Łšcki.

Według KRD, dwóch na trzech dłużników mieszkajšcych na wsi to mężczyŸni. Ich długi w porównaniu z kobietami sš wyższe. Œrednio majš zadłużenie w wysokoœci 17,2 tys. złotych, podczas gdy u kobiet jest ono o 7 tys. niższe i wynosi 10,1 tys. zł.

"Najwięcej zadłużonych mieszkańców wsi (26,48 proc.) to osoby pomiędzy 36. a 45. rokiem życia. To właœnie ta grupa wiekowa ma najwięcej zobowišzań i drugie co do wysokoœci œrednie zadłużenie – 19,1 tys. zł. Wpływajš na to największe potrzeby konsumpcyjne. W tym okresie zwišzane sš z utrzymaniem rodziny i dorastajšcymi dziećmi" - podkreœlono.

Według autorów raportu jednym z powodów, dla którego mieszkańcy wsi nie trafiajš do rejestru dłużników tak często jak mieszkańcy miast jest to, że w przypadku pojawienia się trudnoœci finansowych mogš liczyć na pomoc bliskich. Żyjšc na co dzień w małej społecznoœci obawiajš się przypięcia łatki dłużnika i osoby nieuczciwej, zatem starajš się nie doprowadzać do "podbramkowych sytuacji". "Fakt, że mieszkańcy wsi rzadziej trafiajš do rejestru dłużników można tłumaczyć też tym, że wišzanie się kredytem i ogólnie zadłużenie się u osób trzecich nie jest wpisane w tradycję rodzin wiejskich. Z jednej strony wynika to z zachowań mieszkańców wsi. W przypadku nagłej potrzeby – pożycza się najpierw od bliskich, rodziny i sšsiadów, w ten sposób unika się odsetek" – wyjaœniła cytowana w raporcie Barbara Szczepańska z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mimo to w bazie KRD widnieje 973 tys. 605 niespłaconych w terminie zobowišzań mieszkańców wsi. Największa częœć, bo niemal co trzeci wpis, pochodzi od funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych skupujšcych długi (32,58 proc.). Drugim największym wierzycielem sš banki i instytucje finansowe (23,24 proc.). Trzecia grupa zaległych zobowišzań została dopisana do KRD przez dostawców usług telefonicznych, telewizji i internetu (18,78 proc.).

Jak wskazano, ponieważ fundusze sekurytyzacyjne kupujš przeterminowane zobowišzania głównie od banków, a w znacznie mniejszym stopniu od operatorów telefonicznych, dostawców energii itp. usługodawców, œwiadczyłoby to o tym, że mieszkańcy wsi największe problemy majš ze spłatš kredytów i pożyczek. "W przypadku mieszkańców wsi najwięcej spraw, jakie otrzymujemy do windykacji, dotyczy zadłużeń telekomunikacyjnych i pożyczek krótkoterminowych. Zobowišzania sš zacišgane na rzecz osób trzecich, najczęœciej członków rodziny, na spłatę innych zobowišzań, na organizację uroczystoœci rodzinnych lub na bieżšce wydatki. W przypadku zadłużeń telekomunikacyjnych coraz częœciej umowy podpisywane sš w celu pozyskania nowego sprzętu – smartfonów, laptopów i tabletów. Dłużnik taki sprzęt sprzedaje nie regulujšc kar umownych" - wyjaœnił cytowany w komunikacie prezes firmy Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

Największy odsetek mieszkańców wsi, którzy majš problem z terminowym regulowaniem płatnoœci stanowiš mieszkańcy wsi z województwa dolnoœlšskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Najmniejszy - z Podkarpacia i Małopolski. Najwięcej dłużników mieszkajšcych na wsi jest w województwie mazowieckim. Rekordzistš zadłużenia na wsi jest 46-letni mężczyzna z powiatu pszczyńskiego, którego łšczny dług przekracza 8,38 mln zł.

Raport powstał w oparciu o dane z czerwca 2017 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL