Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak wynagradzać samorzšdowców

Rozporzšdzenie przyjęte niezgodnie z prawem

www.sxc.hu

OŒWIADCZENIE STRONY SAMORZĽDOWEJ

KOMISJI WSPÓLNEJ RZĽDU I SAMORZĽDU TERYTORIALNEGO

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporzšdzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorzšdowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełnišcych funkcje zarzšdzajšce w jednostkach samorzšdu terytorialnego lub zwišzkach jednostek samorzšdu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Rozporzšdzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji.

1. Projekt rozporzšdzenia, przedstawiony do zaopiniowania Komisji w dniu15 lutego br., nie zawierał regulacji dotyczšcych wynagrodzeń osób pełnišcych w samorzšdzie funkcje z wyboru lub powołania. Stanowił on realizację ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2017 r. o zmianie ustawy o pracow-nikach samorzšdowych, dotyczšcej likwidacji gabinetów politycznych - i tylko w tym zakresie nowe rozporzšdzenie musiało być wydane przed 19 maja br.

2. W dniu 9 maja br. sekretarz stanu w MSWiA przekazał Stronie Samorzšdowej KWRiST do zaopi-niowania projekt nowego „taryfikatora płacowego" - załšcznika do rozporzšdzenia, bez adekwatnych propozycji zmian w samym tekœcie rozporzšdzenia. Pismo MSWiA proponowało zaopiniowanie projektu „taryfikatora" w trybie obiegowym w cišgu niespełna 3 dni roboczych, na co - zgodnie z Regulaminem Komisji - Strona Samorzšdowa nie wyraziła zgody, wskazujšc m.in. na istotne wady prawne zarówno przekazanego materiału jak i prowadzonej procedury, a przede wszystkim na skutki, jakie nowe regulacje spowoduje w funkcjonowaniu państwa.

3. W dniu 15 maja br. ukazał się na stronie internetowej RCL projekt zmienionego rozporzšdzenia Rady Ministrów. To właœnie ta wersja, a nie wyrwany z kontekstu projekt załšcznika, powinna uzyskać opinię KWRiST.

Zwracamy ponadto uwagę na uzasadnienie wprowadzonych zmian wynagrodzeń, zawarte w komunikacie KPRM z 15 maja br.:

a. nie występuje analogia między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, ich zastępców oraz etato-wych członków zarzšdów; jeœli już jej szukać, to analogia z posłami mogłaby dotyczyć radnych; funkcje w samorzšdowych organach wykonawczych sš natomiast analogiczne do funkcji w wy-konawczym organie centralnym, to znaczy w rzšdzie: ministrów i ich zastępców, którym wyna-grodzeń nie zmniejszono;

b. powszechne oczekiwania społeczne, zwišzane z pełnieniem funkcji publicznych, jest odmienne od tego, na które powołujš się autorzy zmian w rozporzšdzeniu; widać do w publikowanych przez CBOS społecznych ocenach władz publicznych; w ostatnim badaniu (komunikat nr 39 z 14 marca br. oraz komunikat nr 40 z dnia 16 marca br.) ocena ta przedstawia się następujšco:

- samorzšdy - 69 % ocen pozytywnych,
- rzšd - 41 % ocen pozytywnych,
- sejm i senat - 27 % ocen pozytywnych.

Można też jednoznacznie stwierdzić, że w debacie publicznej, która odbyła się po ujawnieniu systemu dodatkowych pensji w formie nagród, jakie wypłacił sobie rzšd, w ogóle nie było mowy o wynagrodze-niach samorzšdowców. Temat ten pojawił się tylko i wyłšcznie w reakcji władz partii rzšdzšcej na spadek notowań w sondażach, jaki nastšpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla ministrów.

Jednoczeœnie należy podkreœlić, iż rozwišzania przyjęte w nowym rozporzšdzeniu płacowym pozostajš w oczywistej sprzecznoœci z Europejskš Kartš Samorzšdu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielnoœci JST jedynie w drodze ustaw, a nawet z ustawš o pracownikach samorzšdowych, która stanowi, że wynagrodzenie powinno uwzględniać rodzaj realizowanych zadań oraz charakter i zakres odpowiedzialnoœci za wykonywane na poszczególnych stanowiskach czynnoœci.

W tej sytuacji zwracamy sie do Prezydenta RP, we współpracy z którym dokonujemy obecnie przeglšdu prawa samorzšdowego, o skierowanie - w ramach swoich kompetencji - do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodnoœci przyjętego rozporzšdzenia Rady Ministrów z Kon-stytucjš RP i ratyfikowanš przez Polskę Europejskš Kartš Samorzšdu Lokalnego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL