Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inni przewoŸnicy

Kolej nieco bliżej wspólnego biletu

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
Jeden blankiet na przejazdy pocišgami już czterech firm przewozowych. Do Pakietu Podróżnika przystępuje dziœ Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Kolej robi kolejny krok w stronę wspólnego biletu na pocišgi różnych firm przewozowych. Do obejmujšcego PKP InterCity, Polregio i Szybkš Kolej Miejskš w Trójmieœcie tzw. Pakietu Podróżnika dołšcza dziœ Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA). W rezultacie pasażerowie mogš teraz kupić jeden bilet na trasy obsługiwane przez czterech przewoŸników. Wprowadzony we wrzeœniu 2017 roku Pakiet Podróżnika ma ograniczać niedogodnoœci zwišzane z koniecznoœciš kupowania różnych biletów na kolejne odcinki podróży. Rozszerzenie go o łódzkš kolej ma być wstępem do włšczenia się innych przewoŸników samorzšdowych. W niedługim czasie w pakiecie majš się znaleŸć także bilety Kolei Wielkopolskich i Kolei Dolnoœlšskich. Swój akces do projektu zapowiedziały również Koleje Œlšskie i Koleje Małopolskie. – To dobrze, że coœ się w tej sprawie wreszcie dzieje – twierdzi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Jego zdaniem projekt wymaga jednak dopracowania informatycznego. – Korzystajšcy odnoszš wrażenie, że jest to nienowoczesne, za mało intuicyjne – uważa Majewski. Ministerstwo Infrastruktury koordynujšce prace nad wspólnym biletem zakłada, że rozwijanie zakresu jednego blankietu, poprzez uproszczenie formalnoœci, będzie przycišgać do kolei nowych pasażerów.

Finał w grudniu

Takie rozwišzania funkcjonujš w wielu krajach Europy, gdzie wspólne bilety dotyczš nawet kilku rodzajów transportu publicznego, a przewoŸnicy rozliczajš się pomiędzy sobš, co już nie interesuje pasażera. Według zapowiedzi kierownictwa PKP wspólny bilet w pełnej formule będzie obowišzywać w grudniu 2018 roku. Do tego czasu projekt obejmie pozostałych przewoŸników. Ustalone zostanš także zasady ich wzajemnych rozliczeń oraz kształt wspólnej taryfy. Projekt wspólnego biletu pilotowany przez PKP to niejedyne tego rodzaju przedsięwzięcie. W sierpniu zeszłego roku, na przeszło miesišc przed uruchomieniem Pakietu Podróżnika, jeden bilet wprowadziło siedmiu przewoŸników samorzšdowych wraz z jednym prywatnym. To Wspólny Bilet Samorzšdowy, który obowišzuje w Kolejach Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolejach Wielkopolskich, Małopolskich, Œlšskich, Dolnoœlšskich oraz Arrivie RP. Kosztuje 38 złotych i jest ważny przez 24 godziny. Mankamentem projektu jest jednak mocno ograniczony zasięg. Choć obejmuje linie z ponad 950 stacjami w 12 województwach, to ogranicza podróże na dłuższych dystansach. Z biletu można bowiem korzystać na 62 liniach, które jednak bardzo rzadko się łšczš. Np. trasy obsługiwane przez Koleje Dolnoœlšskie nie łšczš się z liniami pozostałych przewoŸników. W podobnej sytuacji sš korzystajšcy z Kolei Œlšskich.

Łatwiej do Czech

Ułatwienia w zakupach biletów wprowadzajš tymczasem kolejni przewoŸnicy. Od 31 stycznia Koleje Œlšskie uruchomiły sprzedaż biletów czeskiego przewoŸnika LEO Express. Na katowickim dworcu można teraz kupić bilety na wszystkie obsługiwane przez niego kursy – zarówno kolejowe, jak i autobusowe. Polski przewoŸnik liczy na korzyœci finansowe. – Ta współpraca ma przynieœć przychody z tytułu prowizji od sprzedaży biletów w naszym centrum obsługi pasażera – mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Œlšskich. Natomiast LEO Express podkreœla, że upraszczanie formalnoœci przy biletach poprawia atrakcyjnoœć publicznego transportu. – Niedługo uruchomimy nasze pocišgi relacji Kraków – Katowice – Praga, co będzie impulsem do dalszego pogłębiania współpracy – komentuje Peter Jancovic, członek zarzšdu LEO Express Polska. Koleje Œlšskie (KŒ) od dwóch lat współpracujš także z Kolejami Czeskimi w transgranicznych połšczeniach do Bohumina i Czeskiego Cieszyna. Na niektórych biletach KŒ można podróżować po całym województwie morawsko-œlšskim. Internetowy serwis Koleo ułatwiajšcy planowanie podróży pocišgami i oferujšcy bilety różnych przewoŸników, od zeszłego tygodnia nie sprzedaje już biletów Polregio. Przyczynš jest brak porozumienia pomiędzy przewoŸnikiem a właœcicielem serwisu, spółkš Astarium, w sprawie rozliczeń finansowych. Z serwisu dostępnego w formie aplikacji mobilnej i poprzez platformę internetowš korzystało do tej pory miesięcznie ponad 0,5 mln ludzi.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL