Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Rada Pomocy Żydom Żegota powstała 75 lat temu

Działacze RPŻ "Żegota" podczas obchodów trzeciej rocznicy powstania w getcie warszawskim , kwiecień 1946. Obecni: (od prawej) Piotr Gajewski, Marek Ferdynand Arczyński, Władysław Bartoszewski, Adolf Berman, Tadeusz Rek.
Domena publiczna
75 lat temu, 4 grudnia 1942 roku, w Warszawie przy Delegaturze Rzšdu na Kraj, z przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom powstała Rada Pomocy Żydom "Żegota" - jedyna w okupowanej przez Niemców Europie instytucja państwowa ratujšca ludnoœć żydowskš od zagłady

- W krytycznej sytuacji, po raz pierwszy w historii nowożytnej Polski, przedstawiciele kompetentnych, miarodajnych żydowskich organizacji politycznych różnego odcienia, niejednokrotnie z sobš nawet skłóconych, wspólnie z przedstawicielami demokratycznych oœrodków polskiego podziemia podjęli działanie na rzecz ratowania ludzi, i ostrzegania, i zbierania materiałów dotyczšcych zbrodni hitlerowskich, i kontaktów z wolnym œwiatem. Jest to zjawisko, którego nie znam w żadnym innym kraju okupowanej Europy - mówił po latach jeden z działaczy "Żegoty" Władysław Bartoszewski.

Kto nie potępia - ten przyzwala

Rada Pomocy Żydom "Żegota" powstała z przekształcenia utworzonego 27 wrzeœnia 1942 r. w okupowanej przez Niemców stolicy Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. Założono go z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej, działaczki konspiracyjnego Frontu Odrodzenia Polski oraz Wandy Krahelskiej-Filipowiczowej, członkini PPS.

Powstanie komitetu było bezpoœredniš reakcjš na opublikowanie w sierpniu 1942 r., tuż po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w warszawskim getcie, słynnego "Protestu" Kossak-Szczuckiej, w którym pisała: "W ghetcie warszawskim, za murem odcinajšcym od œwiata, kilkaset tysięcy skazańców czeka na œmierć. (...) Kto milczy w obliczu mordu - staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia - ten przyzwala. Zabieramy przeto głos my, katolicy-Polacy".

Pisarka przedstawiajšc dramatyczny los Żydów wezwała Polaków do zajęcia jednoznacznego stanowiska. "Protestujemy, kto z nami tego protestu nie popiera, nie jest katolikiem" - stwierdzała.

W tym samym tekœcie znalazły się także zdania: "Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzš nas oni więcej niż Niemców, że czyniš nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęœcie. (...) Œwiadomoœć tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowišzku potępienia zbrodni".

Kryptonim wymyœliła Zofia Kossak

4 grudnia 1942 r. z Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom wyłoniła się Rada Pomocy Żydom o kryptonimie "Żegota". Władysław Bartoszewski, pytany w jednym z wywiadów o osobę patrona tej konspiracyjnej organizacji, powiedział: "Nie istniała taka osoba, dopóki Zofia Kossak nie wymyœliła kryptonimu Żegota. Potem dodano imię Konrad, by utrudnić kojarzenie nazwy Żegota z Żydami". ("Polityka" 47/2002)

Członkami "Żegoty" byli ludzie reprezentujšcy różne poglšdy społeczne i polityczne. Wœród nich znaleŸli się przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej - Wolnoœć Równoœć Niepodległoœć, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Bundu, Żydowskiego Komitetu Narodowego, Frontu Odrodzenia Polski, Zwišzku Syndykalistów Polskich i Polskiej Organizacji Demokratycznej.

Przewodniczšcym Rady został Julian Grobelny (PPS-WRN), wiceprzewodniczšcymi Tadeusz Rek (SL) i Leon Feiner (Bund), sekretarzem Adolf Berman (ŻKN), skarbnikiem Ferdynand Arczyński (Stronnictwo Demokratyczne).

Rada skupiała kilkunastoosobowy zespół kierujšcy akcjš pomocy dla Żydów, udzielanej poprzez organizacje polityczne, społeczne i osoby indywidualne. Dla usprawnienia działalnoœci "Żegoty" utworzono jej Biuro Wykonawcze, a następnie referaty: mieszkaniowy, dziecięcy - kierowany przez Irenę Sendlerowš, terenowy i lekarski.

Kontakty z "Żegotš" z ramienia Delegatury Rzšdu utrzymywali Witold Bieńkowski oraz jego zastępca w referacie żydowskim Bartoszewski.

"Niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta"

W piœmie do delegata rzšdu na kraj z 29 grudnia 1942 r. tak okreœlono cele powołanej organizacji: "Zadaniem Rady jest niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od œmierci, ich legalizacji, przydzielania im pomieszczeń, udzielania zasiłków materialnych względnie, gdzie to wskazane, wyszukiwanie zajęć zarobkowych jako podstawę egzystencji, zawiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie - słowem działalnoœć, która poœrednio lub bezpoœrednio wchodzić może w zakres pomocy".

Swojš działalnoœć "Żegota" prowadziła dzięki pienišdzom otrzymywanym od Rzšdu RP na UchodŸstwie oraz funduszom zebranym wœród społeczeństwa polskiego i żydowskiego w kraju i za granicš. W celu rozszerzenia udzielanej pomocy planowano utworzenie na prowincji rad lokalnych. Ostatecznie samodzielne rady powstały jedynie w Krakowie i we Lwowie. Kierowali nimi Stanisław Dobrowolski (PPS WRN) i Władysława Chomsowa (SD).

Działajšc w skrajnie trudnych warunkach, od jesieni 1941 r. obowišzywało niemieckie rozporzšdzenie o stosowaniu kary œmierci wobec osób, które pomagały Żydom, "Żegota" udzieliła wsparcia materialnego około 4 tys. osób, ponadto zdobywała dokumenty (ok. 50 tys.), szukała mieszkań i kryjówek dla uciekinierów z gett, w miarę możliwoœci starała się również zapewnić im opiekę medycznš. Dzięki wysiłkom Ireny Sendlerowej i jej referatu opiekš udało się objšć 2,5 tys. żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta.

"Żegota" dostarczała konspiracyjnej prasie informacje dotyczšce zagłady Żydów, wydawała także własne ulotki i kolportowała plakaty.

Działajšca do poczštku 1945 r. Rada Pomocy Żydom była jedynš w okupowanej przez Niemców Europie instytucjš państwowš ratujšcš Żydów od zagłady.  Została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL