Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Kościuszko w Szwajcarii: praca u podstaw

Ostatnie lata życia Tadeusz Koœciuszko spędził w szwajcarskiej Solurze
shutterstock
W czerwcu 1815 r., po ostatniej desperackiej interwencji w sprawie Polski na kongresie wiedeńskim, Koœciuszko napisał list do księcia Czartoryskiego, w którym zawarł następujšce słowa: „Jadę do Szwajcarii, nie mogšc zdatnie usłużyć OjczyŸnie".

Mniej więcej w tym samym czasie w liœcie do prezydenta Thomasa Jeffersona, który zaoferował mu azyl w Stanach Zjednoczonych, wyjaœnił, że nie chce pozostawać zbyt daleko od swojego kraju, aby w razie potrzeby móc służyć radš przyjaciołom i rodakom.

Dlaczego Koœciuszko spoœród wszystkich europejskich krajów wybrał właœnie Szwajcarię? OdpowiedŸ jest prosta: ponieważ Szwajcaria była oazš republikanizmu w reakcjonistycznej (konserwatywnej) Europie. Jego wybór był zatem ostatnim przejawem buntu. Zamiast zostać gubernatorem czy też ministrem podległym carowi, królowi czy jakiemuœ księciu, wybrał los uchodŸcy i zamieszkał w niewielkim domu z zaprzyjaŸnionš rodzinš Zeltnerów w kantonie Solura.

Czy zatem Koœciuszko, którego energia i determinacja w walce o lepszy system polityczny i społeczny była tak wyjštkowa, wycofał się i stał szeregowym obywatelem? Ci, którzy go znajš, znajš również odpowiedŸ na to pytanie. Wprawdzie porzucił bieżšcš politykę, ale swoje polityczne i dyplomatyczne wysiłki zaangażował odtšd w długofalowy rozwój społeczeństwa.

Pasja i idealizm Koœciuszki nie wygasły w jego szwajcarskim schronieniu, uległy jedynie przeobrażeniu. Mimo że wcišż żšdał wolnoœci i równoœci dla narodu, zmienił metody. Zamiast domagać się wolnoœci i równoœci natychmiast dla wszystkich oraz naciskać na to politycznie lub militarnie, dšżył odtšd do tych samych celów, wspierajšc mocno powszechnš edukację. Miecz zastšpił piórem. Na nowym polu bitwy Koœciuszko pamiętał o wpływie, jaki wywarła na nim jako żołnierzu i obywatelu nauka w Szkole Rycerskiej w Warszawie. W wyczerpujšcych i pełnych emocji listach przekonywał Thomasa Jeffersona do budowania społeczeństwa amerykańskiego wokół szkół. Był ojcem założycielem Akademii Wojskowej w West Point, ale nalegał na więcej i wzywał do utworzenia akademii wojskowych w każdym stanie.

Mieszkajšc w Szwajcarii, Koœciuszko pogłębiał wiedzę w dziedzinie pedagogiki. W szczególnoœci zafascynowany był dwoma wybitnymi pedagogami szwajcarskimi. Pierwszym z nich był Philipp von Fellenberg, berneński arystokrata, który zwrócił się w stronę liberalizmu i wstrzšœnięty przywróceniem feudalizmu oraz władzy autorytarnej w Europie poœwięcił swoje życie i rodzinnš fortunę na utworzenie modelowej rolniczej szkoły zawodowej oraz innych instytucji edukacyjnych, takich jak studium dla nauczycieli czy szkoła dla dzieci zaniedbanych.

Drugim Szwajcarem, którego nauki Koœciuszko studiował i popierał, był Heinrich Pestalozzi, rewolucyjny pedagog. Obydwaj byli przekonani, że jedyna droga ku większej wolnoœci i równoœci ludzi wiedzie przez edukację humanistycznš. Tylko powszechna edukacja mogła wymusić zniesienie przywilejów nielicznej grupy, ale także pozwolić uniknšć anarchii w przypadku zwycięstwa mas, jak to się stało podczas rewolucji francuskiej. Pestalozzi i Koœciuszko byli zatem jasnymi głosami umiaru i ewolucji w czasie, gdy większoœć ludzi na kontynencie pragnęła albo reakcjonizmu, albo rewolucji.

Mimo iż Koœciuszko nigdy nie zabiegał o pracę nauczyciela w żadnej instytucji, zaangażował się w pracę pedagogicznš z dziećmi swoich gospodarzy, Zeltnerów. Można powiedzieć, że praktycznie „adoptował" jedno z dzieci, 18-letniš Emilię Zeltner, którš uczył historii i geografii i która w testamencie Koœciuszki, ale również w jego sercu, zajęła szczególne miejsce.

Jak moglibyœmy scharakteryzować œwiatopoglšd Koœciuszki w ostatnich dwóch latach jego życia spędzonych w Szwajcarii? Według mojego najtrafniejszego przypuszczenia bohater dwóch kontynentów, będšcy również bohaterem uciœnionych na obydwu kontynentach, przeszedł metamorfozę od wojskowego dowódcy i niecierpliwego lidera społecznego i politycznego do filozofa i pedagoga, skupiajšcego swoje myœli na edukacji jako jedynym i niepodważalnym sposobie na zrzucenie łańcuchów, w których Europa ponownie znalazła się zaledwie 26 lat po francuskiej rewolucji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL