Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

IPN: W aktach jest zobowišzanie Wałęsy do współpracy z SB

Fotorzepa, Anna Pietuszko
List od Czesława Kiszczaka informujšcy o przekazaniu do Archiwum Akt Nowych akt dokumentujšcych współpracę Lecha Wałęsy z SB znalazł się w dokumentach znalezionych przez IPN w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. O tym, że IPN poinformuje na konferencji o aktach ws. "Bolka", które będš obcišżajšce dla Wałęsy "Rzeczpospolita" informowała jako pierwsza.

Szef IPN Łukasz Kamiński poinformował, że 17 lutego 2016 roku rozpoczęto oględziny dokumentów znalezionych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku.

- Po otwarciu pakietu oględzinom poddano jego zawartoœć w postaci papierowej paczki zawierajšcej dwie teczki. Na paczce była przyklejona koperta zaadresowana do dyrektora CAW z dopiskiem "do ršk własnych". W kopercie znajduje się list z kwietnia 1996 roku, w którym Czesław Kiszczak informuje o przekazaniu do archiwum akt nowych akt dokumentujšcych współpracę Lecha Wałęsy z SB - powiedział prezes IPN. List ma być odręcznie podpisany przez Czesława Kiszczaka. - List nie został wysłany - dodał Kamiński.

Akta znajdujšce się w teczkach to akta personalne i akta współpracy współpracownika SB o pseudonimie "Bolek" - poinformował prezes IPN. - W teczce personalnej znajduje się 90 kart dokumentów. Teczka jest w oryginalnych okładkach. W teczce personalnej znajduje się koperta a w niej zobowišzanie do współpracy z SB podpisane Lech Wałęsa "Bolek" - powiedział szef IPN. - Wœród dokumentów majš być też odręczne pokwitowania odbioru pieniędzy przez Wałęsę - dodał.

W teczce pracy TW "Bolka" liczšcej 279 kart znajdujš się liczne doniesienia TW oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z nim. Częœć doniesień pisana jest odręcznie i podpisana pseudonimem "Bolek". Dokumenty obejmujš lata 1970-1976 - poinformował szef IPN.

Kamiński poinformował również, że w opinii uczestniczšcego w czynnoœciach eksperta-archiwisty dokumenty sš autentyczne. Dopytywany o pewnoœć co do autentycznoœci Kamiński zapewnił, że archiwista badajšcy akta dysponuje wiedzš pozwalajšcš na pewnoœć, ze nie myli się co do ich autentycznoœci.

O tym pisaliœmy: Dziœ odbędzie się kolejna konferencja IPN w sprawie akt SB znalezionych w mieszkaniu gen. Czesława Kiszczaka. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że wskazujš one bezpoœrednio na współpracę Lecha Wałęsy z SB.

Z informacji "Rzeczpospolitej wynika, że dokumenty znalezione w domu wdowy po gen. Kiszczaku trafiš do archiwum dopiero w przyszłym tygodniu. Dlaczego tak póŸno? Według naszego informatora procedury w tej sprawie trwajš tak długo, ponieważ uczestniczy w nich córka gen. Kiszczaka. Jej udział ma stanowić zabezpieczenie przed oskarżeniami, że IPN dodał coœ z przejętych archiwów albo coœ z nich usunšł (obawę takš miała wyrazić rodzina Kiszczaka).

Komunikat IPN:

Zgodnie z wczeœniej przekazanymi informacjami 17 lutego 2016 r. rozpoczęto oględziny akt odnalezionych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. Po otwarciu zapieczętowanego pakietu oględzinom poddano jego zawartoœć w postaci papierowej paczki zawierajšcej dwie teczki.


Na tej paczce była przyklejona koperta zaadresowana „Do Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie do ršk własnych”. W kopercie znajduje się odręcznie napisany list z kwietnia 1996 r. w którym Czesław Kiszczak informuje o przekazaniu do Archiwum Akt Nowych akt dokumentujšcych współpracę Lecha Wałęsy ze Służbš Bezpieczeństwa. List jest odręcznie podpisany przez Czesława Kiszczaka. List wraz z paczkš zawierajšcš obie teczki nie został wysłany.


Akta, które zostały poddane oględzinom składajš się z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”.


W teczce personalnej znajduje się 90 kart dokumentów. Teczka jest w oryginalnych okładkach. W teczce personalnej, podzielonej na dwie częœci, znajdujš się dwa spisy zawartoœci dokumentów. Opisy zawartoœci odpowiadajš stanowi faktycznemu dokumentów znajdujšcych się w teczce. W teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowišzanie do współpracy ze Służbš Bezpieczeństwa podpisane: Lech Wałęsa „Bolek”. Wœród dokumentów znajdujšcych się w tej teczce sš również m.in. odręczne, podpisane pseudonimem „Bolek”, pokwitowania odbioru pieniędzy.


W teczce pracy tajnego współpracownika, liczšcej 279 kart, w oryginalnych okładkach, znajdujš się liczne doniesienia tajnego współpracownika pseudonim „Bolek” oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z tajnym współpracownikiem pseudonim „Bolek”. Częœć doniesień pisana jest odręcznie i podpisana pseudonimem „Bolek”.


Dokumenty znajdujšce się w obu teczkach obejmujš okres lat 1970–1976. W opinii uczestniczšcego w czynnoœciach eksperta-archiwisty dokumenty sš autentyczne.


Wszystkie poddawane oględzinom dokumenty sš precyzyjnie opisywane. Czynnoœć ta będzie dziœ kontynuowana. Niezwłocznie po jej zakończeniu zawartoœć pierwszego pakietu zostanie udostępniona zgodnie z procedurami opisanymi w ustawie o IPN. Kolejne pakiety zawierajšce dokumenty zabezpieczone przez prokuratora IPN 16 lutego br. będš poddawane analogicznym czynnoœciom, a następnie sukcesywnie udostępniane.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL