Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Premier: Musimy upominać się o pamięć historii

Premier Beata Szydło podczas obchodów XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zorganizowanego przez fundację Shalom przy pomniku Bohaterów Getta w Warszawie
PAP serwis codzienny/ Jacek Turczyk
Musimy głoœno wołać, że każdy człowiek ma prawo do życia (...). Mamy obowišzek upominać się o pamięć historii i prawdę - mówiła w œrodę premier Beata Szydło podczas warszawskich obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Warszawie z udziałem premier Beaty Szydło uczczono w œrodę XI Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Złożono wieńce, odmówiono modlitwę ekumenicznš z udziałem przedstawicieli różnych wyznań, odbył się apel pamięci. W uroczystoœciach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorzšdowych, korpusu dyplomatycznego oraz organizacji społecznych i religijnych.

"To dzień, który łšczy nas w bólu i pamięci o tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani. Którym odebrano prawo do życia tylko dlatego, że obłędny totalitaryzm, obłędna ideologia i ludzie, którzy jš tworzyli (...) uznali, że nie powinni żyć; że nie majš prawa do tego, by realizować swoje marzenia, by mieć swoje rodziny, budować swoje miasto. By po prostu żyć - cieszyć się swojš tradycjš, swojš kulturš i budować współczesny im œwiat" - powiedziała podczas uroczystoœci przed Pomnikiem Bohaterów Getta premier Beata Szydło.

Jak podkreœliła, "dziœ jesteœmy w obowišzku œwiadczyć pamięć i mówić prawdę o tamtych czasach".

"Musimy głoœno wołać, że każdy człowiek, bez względu na to, jakiego jest wyznania, narodowoœci, jakiego jest stanu i jakie ma upodobania czy wreszcie, jakie sš jego cele, marzenia, ma prawo do życia i ich realizowania. Ma prawo do tego, by istnieć. Mamy obowišzek głoœno krzyczeć, upominać się o pamięć historii i o prawdę. Naszym obowišzkiem jest też przekazywać tę prawdę i tę pamięć kolejnym pokoleniom. Cieszymy się pokojem, cieszymy się, że żyjemy w czasach i œwiecie, w którym możemy czuć się bezpieczni. Ale musimy pamiętać, że oni też wtedy myœleli, że żyjš w œwiecie, który daje im prawo do tego, by istnieć. Ale przyszedł taki moment, że ktoœ im to prawo odebrał. Nie bójmy się mówić o historii - bšdŸmy œwiadkami pamięci" - podkreœliła.

Premier przypomniała, że urodziła się w Oœwięcimiu. "Moja babcia opowiadała mi, jak razem ze swoimi koleżankami jako młoda dziewczyna nosiła żywnoœć pod bramę Auschwitz-Birkenau. Opowiadała o tym cierpieniu i o strachu. Jej strachu" - wspominała.

"Obchodzimy dzisiaj dzień także tych, którzy ginęli tu, w Warszawie - bohaterów getta, bronišcych prawa do własnego życia, do życia własnego narodu. Ale też mówimy i pamiętamy o tych, którzy pomagali, którzy sprzeciwiali się temu bestialstwu. O nich również musimy pamiętać - o tych bardzo często bezimiennych, którzy nieœli pomoc (...). Musimy o tym pamiętać, upominać się o prawdę. Nie bójmy się sprzeciwiać, gdy próbuje się zakłamać historię. Protestujmy, kiedy pojawiajš się nieprawdziwe informacje, mówišce o tym, że były obozy zagłady, przypisywane innym narodowoœciom. Nazistowskie Niemcy - nazistowskie obozy zagłady" - podkreœliła Szydło.

Jak zaznaczyła, dzisiaj to "my jesteœmy œwiadkami historii, ale też naszym obowišzkiem jest przekazywać to œwiadectwo dalej". "Ale przede wszystkim, wycišgajšc wnioski z tej historii, pokój i przyszłoœć w pokoju. Pamiętajmy o bohaterach, pamiętajmy o zwykłych ludziach, którzy chcieli po prostu żyć (...). Zróbmy wszystko, by nigdy nikt nikomu już marzeń nie odbierał" - apelowała.

Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński powiedział, że "zagłada to doœwiadczenie, które odmieniło obraz œwiata i postawiło pod znakiem zapytania pojęcie człowieczeństwa w takim wymiarze, w jakim było ono przez wieki rozumiane w kulturze europejskiej. To doœwiadczenie czasów pogardy, chciałoby się dodać: bezpowrotnie minionych” - mówił.

Przypomniał, że Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony jako memento dla kolejnych pokoleń. Zaznaczył, że składajšc kwiaty "wyrażamy jednoczeœnie sprzeciw wobec wszelkich aktów agresji nienawiœci rasowej i religijnej", "kształtujemy postawę potępienia dla przekonań rasistowskich i ksenofobicznych" oraz jesteœmy z tymi, którzy "w imię elementarnej przyzwoitoœci upominajš się o prawo do godnoœci dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, przekonań i œwiatopoglšdu".

Wiceambasador Izraela w Polsce Ruth Cohen-Dar powiedziała, że to na naszych barkach spoczywa odpowiedzialnoœć wobec przyszłych pokoleń. "Musimy zrobić wszystko, by nie powtórzyło się to już nigdy więcej. Jesteœmy zobowišzani, by Shoah nie wpadło nigdy w przepaœć historii. (...) Musimy cišgle stać na straży i bronić prawa do życia w godnoœci" - mówiła. Jak podkreœliła - "w naszej podróży do otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa nie dotarliœmy jeszcze do celu", więc każdy z nas powinien nadal pracować, by ten cel osišgnšć.

Zygmunt Rolat, przedsiębiorca i filantrop z USA, przywołał słowa zmarłego tragicznie Lecha Kaczyńskiego, że "nie ma historii Polski bez polskich Żydów", które były prezydent wypowiedział podczas uroczystoœci wbudowania kamienia węgielnego pod Muzeum Historii Żydów Polskich.

Gołda Tencer, założycielka Fundacji Shalom i dyrektorka Teatru Żydowskiego, wspomniała setki tysięcy żydowskich dzieci, których dziecinne pokoje czasu wojny to były "bunkier, szafa, ziemianka". "Bywało, że z tego schowka wychodziły, by doznać upokorzeń, wstydu i nowych przeœladowań. Ale też tylko dzięki ludzkiemu współczuciu mogły przetrwać. Dziœ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauœcie. Przywołujemy cienie pomordowanych w gettach i obozach, po których została garstka popiołu i grudka piasku (...). Usta setek tysięcy dzieci żydowskich milczš na zawsze, a niektóre z tych nielicznych, które przeżyły, dajš œwiadectwo prawdzie. Międzynarodowy Dzień Pamięci jest krzykiem żydowskich dzieci, matek i ojców. Krzykiem zamordowanego narodu, krzykiem Romów, krzykiem Polaków i wszystkich ofiar Holokaustu" - mówiła.

Odczytano okolicznoœciowy list sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona. "Holokaust był zbrodniš o kolosalnym wymiarze. Nikt nie może zaprzeczyć dowodom potwierdzajšcym, że miał on miejsce. Co roku poprzez upamiętnienie ofiar i uhonorowanie ocalałych za ich odwagę, osób pomagajšcym Żydom i ich wyzwolicieli, odnawiamy naszš determinację, by nie dopuœcić do takich potwornoœci. Odrzucamy przekonania pełne nienawiœci i przyzwolenie na takie przerażajšce czyny" - napisał.

"Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w odpowiedzi na Holokaust i okrucieństwa II wojny œwiatowej. Ma ona przywrócić wiarę w godnoœć i wartoœć każdego człowieka oraz stać na straży przestrzegania prawa wszystkich ludzi do równoœci i życia wolnego od dyskryminacji. Również w dzisiejszych czasach te zasady majš podstawowe znaczenie. Na całym œwiecie miliony ludzi uciekajšcych przed wojnš, przeœladowaniami i nędzš, sš atakowane i cierpiš z powodu dyskryminacji. Naszym obowišzkiem jest pamiętać o przeszłoœci i udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebujš" - dodał.

Ban Ki-Moon wezwał do "odrzucenia politycznych i religijnych ideologii, które stawiajš człowieka przeciwko człowiekowi". "Wszyscy wypowiedzmy się przeciwko antysemityzmowi oraz atakom na etniczne, religijne i inne grupy. Stwórzmy œwiat, w którym szanuje się godnoœć ludzkš i celebruje różnorodnoœć. Œwiat, w którym wszyscy żyjš w trwałym pokoju" - zachęcał.

Odczytano też list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Polityk w tekœcie przypomniał, że spotkanie z historiš "służy nie tylko pogłębieniu wiedzy o przeszłych wydarzeniach, lecz skłania do zmierzenia się z trudnymi problemami współczesnoœci i refleksji nad nimi" oraz "uzmysławia ogrom tragedii ludzkiej, jaki niosš ze sobš nienawiœć i uprzedzenia". Jak zauważył - "nie możemy zmienić tragicznej i bolesnej przeszłoœci, ale możemy razem zadbać o to, by nasze dzieci i wnuki nigdy nie doœwiadczyły podobnego dramatu".

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauœcie uchwaliło w listopadzie 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 r. Liczbę Żydów zamordowanych przez nazistów i ich sojuszników w czasie II wojny œwiatowej ocenia się łšcznie na około 6 milionów, z czego prawie 3 miliony ofiar stanowili polscy Żydzi.

Niemcy mordowali ludnoœć żydowskš m.in. w wielu założonych przez siebie obozach zlokalizowanych na terenie Polski. W Auschwitz-Birkenau życie straciło ok. 960 tys. Żydów, w Treblince ok. 900 tys., w Bełżcu ok. 500 tys., w Sobiborze ok. 250 tys., w Chełmnie nad Nerem ok. 150 tys., na Majdanku ok. 60 tys

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL