Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Patriotyzm gospodarczy coraz mocniejszy podczas zakupów

Bloomberg
Choć najważniejszym kryterium, jakim kierujš się polscy konsumenci przy wyborze produktów codziennego użytku to cena (81 proc. wskazań) i jakoœć (76 proc. wskazań), to coraz większš rolę odgrywa patriotyzm gospodarczy. Obecnie niemal dla połowy Polaków ważne jest rodzime pochodzenie produktu.

Polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazuje niemal połowa Polaków (46 proc.). Przez ponad rok grupa respondentów kierujšcych się tym kryterium w codziennych zakupach znacznie się zwiększyła (o 13 punktów procentowych) - wynika z opublikowanego czwartek badania CBOS.

Fakt, że jakiœ produkt codziennego użytku ma polskie pochodzenie jest trzecim co do ważnoœci (po cenie i jakoœci) czynnikiem decyzyjnym. Ludzie kupujš je głównie z przekonania o lepszej jakoœci polskich produktów i – nieco rzadziej – dlatego, że majš poczucie pozytywnego wpływu na polskš gospodarkę, kondycję przedsiębiorstw i rynek pracy (sytuację pracowników). Polskoœć produktu w większym stopniu wišzana jest z firmš, która go wyprodukowała, niż z krajem produkcji. Oba te czynniki, jak również fakt, że przedsiębiorstwo płaci podatki w naszym kraju, sš, jak wynika z deklaracji większoœci ankietowanych, istotnym argumentem, który może przełożyć się na wybór okreœlonych towarów. W przeważajšcej opinii, kupowanie polskich produktów i robienie zakupów w małych, lokalnych sklepach należšcych do polskich właœcicieli oraz uczciwe płacenie podatków to działania pożšdane, traktowane jako przejawy patriotyzmu - wynika z badania.

Konsumentów kierujšcych się w codziennych zakupach rodzimym pochodzeniem produktów CBOS zapytał o powody takiego postępowania. Jak napisano w komunikacie z badań ich motywacje można podzielić na dwie ogólne kategorie. Pierwsza z nich (57 proc.) obejmuje uzasadnienia odwołujšce się do właœciwoœci produktów. Przywoływano ich wysokš jakoœć, deklarowano, że sš lepsze od wyrobów zagranicznych, smaczniejsze, zdrowsze, bardziej ekologiczne. Respondenci podkreœlali też zaufanie do producentów, większš wiedzę o produktach oraz przyzwyczajenie do marki; sporadycznie wspominano o korzystnej cenie. Do drugiej kategorii (43 proc.) CBOS zaliczył uzasadnienia zwišzane z patriotyzmem konsumenckim, czyli przekonaniem o pozytywnym wpływie kupowania polskich produktów na krajowš gospodarkę, sytuację przedsiębiorstw i pracowników (w tym większy popyt na pracę). Marginalnie pojawił się tu motyw rywalizacji ekonomicznej z innymi krajami, wyrażany jako niechęć do wspierania innych gospodarek. Odrębnš kategorię (12 proc.) stanowiš odpowiedzi ogólne zawierajšce odwołania do polskoœci, patriotyzmu i potrzeby wybierania tego co „nasze""

CBOS zapytał respondentów, czy przy wyborze danego produktu istotne jest, że towar został wyprodukowany przez polskš firmę, został wyprodukowany w Polsce, firma, która go wyprodukowała płaci w Polsce podatki.

Dla ponad połowy badanych (56 proc.) ważne przy podejmowaniu decyzji konsumenckich sš wszystkie trzy aspekty, a dla jednej pištej (19 proc.) – żaden z nich. Respondenci, którzy deklarujš, że istotna jest dla nich zarówno rodzima marka, produkcja w Polsce, jak i płacenie przez firmę podatków w naszym kraju, to częœciej mężczyŸni niż kobiety, częœciej osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym niż œrednim lub wyższym, a także w większym stopniu niż przeciętnie ankietowani majšcy 55 lat i więcej, szczególnie ci najstarsi i, co ze starszym wiekiem w pewnej mierze jest zwišzane, identyfikujšcy się z prawicš oraz uczestniczšce w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast nieuwzględniajšcy żadnego z tych kryteriów, to najczęœciej badani poniżej 35 roku życia, mieszkańcy największych aglomeracji, z regionu centralnego (województwo mazowieckie i łódzkie) i nieuczestniczšcy w praktykach religijnych.

Badanie przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 wrzeœnia 2017 roku na liczšcej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL