Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Nowoczesna: Liberalny impuls dla firm

Ryszard Petru, przewodniczšcy Nowoczesnej
Rzeczpospolita/Robert Gardziński
Niższe podatki, mniej biurokracji, zero deficytu – Nowoczesna przedstawia swój program.

W osiem lat zarobki Polaków wzrosnš o połowę, czyli realnie stanš się o 2 tys. zł wyższe, a podstawš do poprawy jakoœci życia Polaków ma być silna gospodarka. – Nie wystarczy wygrać, Polska potrzebuje też nowej optymistycznej wizji – mówił lider partii Ryszard Petru na niedzielnej konwencji programowej.

Niższy PIT, CIT i VAT

W swoim programie Nowoczesna jako priorytetowe wymienia cztery kwestie – sprawne państwo, rozwój gospodarczy, wspólnotę wolnoœci i nowoczesny patriotyzm. I proponuje wiele szczegółowych rozwišzań, które majš rozwišzać narosłe problemy w każdej dziedzinie życia.

W zakresie gospodarki przede wszystkim obiecuje obniżenie obcišżeń podatkowych. W jej wizji stawki PIT powinny wynosić 16 i 26 proc. zamiast obecnych 18 i 32 proc.), a docelowo należałoby wprowadzić podatek liniowy z wysokš kwotš wolnš. Niższe miałyby być stawki VAT – w okresie przejœciowym 10 i 20 proc., a potem jedna stawka między 16 a 18 proc.

Z kolei podatek CIT ma wynosić 16 proc., podatek handlowy powinien być zniesiony, a młode firmy nie powinny płacić ZUS. To niejedyny ukłon Nowoczesnej w stronę przedsiębiorców. Partia kładzie silny nacisk na poprawę warunków prowadzenia działalnoœci i wzmocnienie wolnoœci gospodarczej. Jej zdaniem należy przywrócić zasadę: co nie jest zabronione, powinno być dozwolone. Do tego konieczne jest przygotowanie prostych i zrozumiałych przepisów w ramach nowej konstytucji podatkowej, odbiurokratyzowanie gospodarki oraz ograniczenie o połowę obowišzków administracyjnych. Przedsiębiorcy majš uzyskać ulgi na innowacje i działalnoœć badawczo-rozwojowš. – Trzeba ich wspomagać, a nie niszczyć. To od ich rozwoju zależy nasz dobrobyt – uważa Ryszard Petru.

Hamulec dla długu

Nowoczesna proponuje także częœciowe zwolnienia młodych pracujšcych ze składek na ZUS i objęcie składkami rolników gospodarujšcych na 300 hektarach i więcej. Jej zdaniem wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien wynosić 67 lat, a program 500+ trzeba zracjonalizować. Wymyœlone przez rzšd PiS dodatki na dzieci powinny być traktowane jako dodatkowe œwiadczenia społeczne i przyznawane mniej zamożnym, ale pracujšcym rodzicom.

– Przywrócimy podstawowš odpowiedzialnoœć za finanse publiczne, nie pozwolimy na doprowadzenie państwa do ruiny – mówił też Petru. I chce wprowadzenia konstytucyjnego zapisu o zbilansowanym budżecie, co – na wzór Niemiec – stanowić ma hamulec dla narastania długu i życia na kredyt.

– Niższe podatki i zrównoważone finanse publiczne to klasyczny program partii liberalnej – komentuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Bizensu. – Problem z takim programem jest jednak zawsze ten sam – jak go zbilansować – mówi Jankowiak. Czyli czy ograniczać wydatki publiczne, czy też może podnosić inne podatki (bo np. jedna stawka VAT to wyższy podatek np. na żywnoœć). – Taki program zwykle nie wygrywa wyborów, ale już dawno takich propozycji nie słyszeliœmy – dodaje Jankowiak.

Cud możliwy?

Także Witold Orłowski, rektor uczelni Vistula, zwraca uwagę, że program Nowoczesnej opiera się na przekonaniu, że liberalna gospodarka o niskich podatkach i niskiej skali redystrybucji sprzyjać będzie rozwojowi. – Taki cud, gdzie jednoczeœnie obniża się podatki i uzyskuje zbilansowany budżet państwa dzięki wzrostowi gospodarki napędzanej deregulacjš, jest oczywiœcie możliwy – mówi Orłowski. – Ale w warstwie deklaracji mieliœmy już wielu takich cudotwórców.

– Konstytucyjny zakaz deficytu w budżecie to jednak zbytnie usztywnianie finansów państwa – komentuje z kolei Elżbieta Mšczyńska, przewodniczšca Polskiego Towarzystwa Ekonomistów. – Czasami mšdry deficyt, np. w efekcie wzrostu inwestycji, może pomóc wyjœć z trudnej sytuacji – dodaje. Jej zdaniem samo obniżenie stawek podatkowych nie wystarczy ani do pobudzenia przedsiębiorczoœci, ani na ograniczenie przestępczoœci podatkowej. – Poziom opodatkowania w Polsce jest œrednio niski i to uproszczenie tego systemu jest kluczowe – podkreœla Mšczyńska.

W kontrze do PO i PiS

Program Nowoczesnej to wizja Polski w opozycji do „bezideowoœci i bezruchowi" rzšdów PO oraz anachronicznej, zamkniętej, nakierowanej na zemœcie wizji PiS. Program opiera się na czterech filarach i 250 szczegółowych rozwišzaniach, wiele w kontrze do „dobrej zmiany" wprowadzonej przez PiS. To m.in. rozdzielenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci i prokuratury, wzmocnienie Trybunały Konstytucyjnego i roli premiera, a osłabienie roli prezydenta. Zdaniem Nowoczesnej dzieci powinny obowišzkowo iœć do zerówki w wieku pięciu lat, a rodzice majš decydować, kiedy dziecko ma iœć do pierwszej klasy. Partia chce też utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego, stworzenia systemu mieszkań na wynajem, połšczenia poboru składek na ZUS i podatków, ograniczenia liczby ministrów i wiceministrów, więcej pieniędzy dla samorzšdów itp.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL