Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Bliski koniec szkół offline

Fotorzepa/Rafał
Szybki i bezpieczny internet to obecnie warunek nowoczesnego kształcenia.

Tylko 10 proc. placówek oœwiatowych w Polsce ma dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiajš wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Edukacja w wielu szkołach nadal odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii, a jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu.

Zmienić ma to Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

Wykorzystanie internetu będzie rosło

OSE to program „usieciowienia" polskich szkół, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z resortem edukacji. Od kwietnia 2016 r. Instytut Badawczy NASK prowadzi pilotaż programu. Skorzystało z niego 36 szkół, które otrzymały dostęp do internetu o szybkoœci minimum 100/100 Mb/s, wsparcie techniczne i ochronę antywirusowš. Docelowo sieciš szybkich łšczy internetowych majš być połšczone wszystkie szkoły w Polsce.

– Na razie przez większoœć czasu zapotrzebowanie szkół mogš zaspokoić łšcza o przepustowoœci do 30 Mb/s. Jednak przewidujemy, że wykorzystanie internetu będzie stopniowo coraz intensywniejsze, i dlatego testujemy łšcza o przepustowoœci do 100 Mb/s lub większe – komentuje Wojciech Racięcki, kierujšcy projektem OSE w NASK.

Według niego wykorzystanie internetu wzroœnie, kiedy szkoły zacznš w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne zasoby edukacyjne, w tym materiały multimedialne.

Dotychczas szkoły uzyskiwały dostęp do szybkich połšczeń z sieciš, ale nie następowało to w skoordynowany sposób. Dodatkowo jakoœć podłšczenia szkoły do internetu zależy od możliwoœci budżetu gminy, w której się znajduje, oraz od operatorów telekomunikacyjnych i ich planów rozbudowy infrastruktury.

– Tymczasem œwiat idzie do przodu. Dzieci w coraz młodszym wieku zaczynajš korzystać z internetu i nie znajdujš wystarczajšcego wsparcia w poznawaniu tego nowego œwiata ze strony szkoły – mówi dr Agnieszka Wrońska, koordynator edukacyjnej częœci pilotażu OSE w NASK.

Informatyka bez sieci

Z badań przeprowadzonych przez NASK wynika, że 68,6 proc. nastolatków korzystać z internetu nauczyło się bez niczyjej pomocy. Co czwarty ankietowany zadeklarował, że w procesie edukacji internetowej pomagał mu starszy brat lub starsza siostra (23,6 proc.), a co pišty, że pomocy udzielił rodzic (21,7 proc.).

– Zaledwie jeden na dziesięciu badanych wskazał na edukację szkolnš – podkreœla Agnieszka Wrońska. I dodaje, że te same badania pokazujš, iż internet nadal nie jest popularnym narzędziem w nauczaniu przedmiotów szkolnych.

W ramach ogólnopolskich badań „Nastolatki 3.0" zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystujš internet podczas lekcji. OdpowiedŸ, która pada najczęœciej, to: nigdy. Udzieliło jej niemal 61 proc. badanych w odniesieniu do lekcji fizyki czy chemii. Na lekcjach matematyki ten odsetek sięgał 60 proc., a biologii prawie 56 proc.

Częœciej z internetu korzystajš nauczyciele języków obcych i języka polskiego (28 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a 35 proc. na zajęciach z polskiego). Co ciekawe, aż 25 proc. respondentów deklaruje, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL