Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Greenpeace ujawnia poufne dokumenty dotyczšce TTIP

123RF
Negocjowana umowa o wolnym handlu między UE a USA (TTIP) obniży bezpieczeństwo żywnoœci i standardy œrodowiskowe - ogłosił w poniedziałek Greenpeace, ujawniajšc częœć poufnego tekstu negocjowanego dokumentu.

Greenpeace jest przeciwnikiem TTIP, twierdzšc razem z innymi krytykami umowy, że przekazuje ona zbyt wiele uprawnień wielkim korporacjom, ze szkodš dla konsumentów i kosztem kompetencji rzšdów. Krytykuje także prowadzenie negocjacji za zamkniętymi drzwiami, w sposób poufny.

Holenderski oddział Greenpeace opublikował w internecie 248 stron skonsolidowanego tekstu 13 rozdziałów umowy, czyli mniej więcej połowy wszystkich rozdziałów (wcišż nie jest znana ich ostateczna liczba). Dokumenty, pełne zapisów w nawiasach (czyli nieuzgodnionych) datujš się z poczštków kwietnia, co oznacza, że nie uwzględniajš zmian wprowadzonych w ub. tygodniu podczas rundy negocjacyjnej w Nowym Jorku.

"Zrobiliœmy to, żeby rozbudzić dyskusję" - powiedział ekspert Greenpeace ds. handlu Juergen Knirsch na konferencji prasowej w Berlinie, podkreœlajšc, że na podstawie oglšdu dokumentów można stwierdzić, że negocjacje powinny zostać wstrzymane, bowiem zagrażajš wyœrubowanym europejskim standardom dotyczšcym bezpieczeństwa konsumentów i ochrony œrodowiska.

"Najlepsza rzecz, jakš Komisja Europejska mogłaby teraz zrobić, to powiedzieć: sorry, zrobiliœmy błšd" - zaapelował.

Knirsch powiedział także, że dokumenty pokazujš, że Stany Zjednoczone chcš zastšpić unijnš "zasadę ostrożnoœci" - która zapobiega wejœciu na rynek potencjalnie szkodliwych produktów, jeœli ich efekty sš nieznane albo dyskusyjne - łagodniejszym dla producentów podejœciem. W UE jest np. wiele obaw przed szerszym dopuszczeniem na unijny rynek amerykańskich produktów rolnych z obawy przed żywnoœciš genetycznie modyfikowanš (GMO).

Organizacja pozarzšdowa Foodwatch oceniła, że dokumenty negocjacyjne pokazujš, że w kluczowych sprawach, jak "zasada ostrożnoœci" i ochrona inwestycji, "UE z góry ustšpiła".

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung", który wczeœniej uzyskał dostęp do przecieku, ocenił po ich analizie, że "rzeczywistoœć przeszła najgorsze oczekiwania".

Ale Reuters pisze, że dokumenty pokazujš, jak silne sš różnice zdań po obu stronach Atlantyku w sprawie szczegółów dalszej liberalizacji handlu, choć w ub. tygodniu w Nowym Jorku obie negocjujšce strony podkreœlały, że finalne porozumienie jest możliwe zanim prezydent USA Obarack Obama opuœci Biały Dom na poczštku przyszłego roku.

"Interpretacja tych dokumentów wydaje się być w najlepszym razie wprowadzajšca w błšd, a w najgorszym razie całkowicie chybiona - oœwiadczył w komunikacie amerykański rzecznik ds. handlu zagranicznego. - TTIP zachowa, a nie osłabi mocne zasady ochrony konsumentów, zdrowia i œrodowiska i sprawi, że USA i UE będš promotorami silniejszych zasad (w tym zakresie) na całym œwiecie".

Unijne Ÿródła dyplomatyczne potwierdziły w rozmowie z AFP autentycznoœć opublikowanych dokumentów, zaznaczajšc, że nie sš one aktualne, więc nie odzwierciedlajš najnowszej ewolucji stanowisk UE i USA.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem starała się zbagatelizować znaczenie opublikowanych dokumentów.

"Nie powinno być niespodziankš, że sš obszary, gdzie UE i USA majš różne punkty widzenia" - napisała na blogu.

"To nie oznacza, że strony spotkajš się w połowie drogi. W obszarach, gdzie jesteœmy od siebie zbyt odlegli w negocjacjach, po prostu nie dojdzie do porozumienia. W tym sensie wiele dzisiejszych alarmujšcych nagłówków to burza w szklance wody" - oceniła.

Wyraziła też żal z powodu nieporozumień, jakie powstały na skutek przecieku, zapewniajšc, że Komisja Europejska nigdy nie zgodzi się na obniżenie standardów ochrony œrodowiska, konsumentów i bezpieczeństwa żywnoœciowego.

"Nie należę do tych, którzy obniżajš normy" - zapewniła.

Z kolei główny negocjator UE Inatio Garcia Bercero odrzucił twierdzenia Greenpeace dotyczšce "zasady ostrożnoœci". "Postawiliœmy sprawę jasno: nie zgodzimy się na nic, co oznaczałoby koniecznoœć zmian w naszym reżimie prawnym dotyczšcym GMO" - zapewnił.

Także niemieckie ministerstwo gospodarki zapewniło w poniedziałek, że Niemcy nie zgodzš się na żadne obniżenie standardów bezpieczeństwa obowišzujšcych w wymianie handlowej.

Europejscy i amerykańscy negocjatorzy powiedzieli w pištek w Nowym Jorku po zakończeniu kolejnej rundy rozmów ws. TTIP, że potrzeba dużo pracy i ustępstw po obu stronach, by zakończyć negocjacje do końca br. Impuls polityczny do przyspieszenia negocjacji dali w tym tygodniu kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Obama.

Planowane transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP), jak oficjalnie nazywana jest przyszła umowa o wolnym handlu między Uniš a USA, ma doprowadzić do stworzenia największej strefy wolnego handlu na œwiecie.

TTIP docelowo ma wykraczać dużo dalej niż dotychczasowe porozumienia handlowe, polegajšce na redukcji stawek celnych. Umowa w swych założeniach przewiduje usunięcie barier regulacyjnych czy wzajemne uznawanie standardów w celu obniżenia kosztów dla eksporterów, importerów i inwestorów.

Wartoœć wzajemnych obrotów handlowych między UE a Stanami Zjednoczonymi osišga każdego dnia 2 mld euro. Komisja Europejska szacuje, że dzięki umowie handlowej z USA gospodarka Unii może zyskać 119 mld euro rocznie (0,5 proc. PKB).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL