Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Górnictwo

Daniel Ozon znów pełni obowišzki prezesa JSW

Bloomberg
W œrodę rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej po raz trzeci delegowała ze swego składu Daniela Ozona do pełnienia obowišzków prezesa. Będzie on sprawował tę funkcję do 8 grudnia lub do czasu powołania nowego szefa węglowej firmy.

Daniel Ozon ma dobre notowania wœród analityków i przez wielu uznawany był za pewnego kandydata na stanowisko prezesa JSW. Jednak - jak wynika z naszych informacji - w resorcie energii nie wszyscy mu sprzyjajš. Nieoficjalnie mówi się o różnicy zdań pomiędzy Ozonem a wiceministrem odpowiedzialnym za górnictwo - Grzegorzem Tobiszowskim. Na jego miejsce nie znaleziono jednak innego kandydata. To właœnie z tego powodu, według naszych Ÿródeł, rada nadzorcza zamiast nominować Ozona na prezesa spółki jedynie przedłużyła mu delegację na kolejne miesišce. Zasiada on w fotelu prezesa od marca 2017 r., kiedy to zastšpił odwołanego przez radę nadzorczš Tomasza Gawlika. Powodu dymisji nie podano, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że Gawlik był skonfliktowany z pozostałymi członkami zarzšdu. Poczštkowo Ozon miał pełnić obowišzki prezesa jedynie przez trzy miesišce, ale póŸniej nadzór przedłużył mu delegację do wrzeœnia.

Do obsadzenia jest także fotel zastępcy prezesa ds. technicznych. W sierpniu do zarzšdu JSW dołšczył natomiast Artur Dyczko, który zajmuje się obszarem strategii i rozwoju. Analitycy pozytywnie odebrali tę nominację, wskazujšc na duże doœwiadczenie Dyczki w branży górniczej.

Jeszcze we wrzeœniu rada nadzorcza ma otrzymać przygotowanš przez zarzšd strategię spółki do 2030 r. Publikacja dokumentu planowana jest na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika. Zarzšd ujawnił już kilka szczegółów. Celem jest zwiększenie produkcji węgla koksowego, którego udział w rocznym wydobyciu ma sięgać 85 proc. (pozostała częœć to surowiec dla energetyki). Wiadomo też, że JSW utworzy fundusz stabilizacyjny, do którego wrzuci co najmniej 1,2 mld zł. Pienišdze te wykorzysta w okresie dekoniunktury na rynku węgla. - Mam nadzieję, że w strategii znajdš się także konkretne cele finansowe, jakie zarzšd planuje osišgnšć w poszczególnych obszarach. Bez tych informacji ocena dokumentu będzie bardzo trudna - dodaje Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŒ.

W III kwartale ceny węgla wcišż sprzyjajš JSW. Według Macieja Bobrowskiego z DM BDM w całym 2017 r. EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) JSW przekroczy 4 mld zł.- Jest więc spora pula do wydania i mam nadzieję, że pienišdze te nie zostanš przeznaczone na cele nie zwišzane bezpoœrednio z biznesem spółki - podkreœla Bobrowski. W jego ocenie kluczowe dla wyników JSW w kolejnych latach będzie trzymanie w ryzach kosztów wydobycia, a to nie jest łatwe zadanie przy wysokich żšdaniach górniczych zwišzków zawodowych. -  Na razie zarzšdowi udaje się kupić spokój społeczny poprzez wypłaty załodze nagród. Spodziewam się, że podobne premie popłynš z budżetu spółki także w przyszłym roku – twierdzi analityk DM BDM.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL